Бу да белә ҝетди...

Галмагаллы АБШ сәфири Ескудеронун Бакыдан көчдүјү мәлум олду

Галмагаллы АБШ сәфири Ескудеронун Бакыдан көчдүјү мәлум олду

2008-ҹи илдә Бакынын Нардаран гәсәбәсинин бир груп сакини Ескудерону онлара мәхсус олан 30 һектар торпаг саһәсини әлә кечирмәкдә иттиһам едирди. Ескудеро исә билдирмишди ки, о, торпағын гануни саһибидир вә мүбаһисәјә мәһкәмә бахыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ-ын Бакыдакы кечмиш сәфири, дипломатик миссијасы баша чатандан сонра Азәрбајҹанда галыб шәхси бизнеслә мәшғул олан вә һәтта ЈАП-а үзв јазылан мәшһур Стенли Ескудеродан хәбәр вар.

АБШ-ын Бакыдакы кечмиш сәфири, дипломатик миссијасы баша чатандан сонра Азәрбајҹанда галыб шәхси бизнеслә мәшғул олан вә һәтта ЈАП-а үзв јазылан мәшһур Стенли Ескудеродан хәбәр вар. Виртуалаз.орҝ билдирир ки, кечмиш дипломатын Бакыны тәрк етдији вә вәтәни Флоридадакы евиндә мәскунлашдығы мәлум олуб. О да мәлум олуб ки, өтән илин пајызында дағыдыҹы “Ирма” гасырғасы Флоридада Ескудеронун да евинә зәрәр вуруб.

Флороданын Дајтона Беаҹһ Сһорес шәһәриндә нәшр олунан “Дајтона Беаҹһ Неwс-Жоурнал” гәзети Ескудеронун бу штатын саһил золағында нефт һасилатынын ҝенишләндирилмәсинә даир Трамп администрасијасынын гәбул етдији гәрарла бағлы шәрһинә јер верир. Трамп администрасијасы өтән ҝүн елан едиб ки, өлкәнин саһилјаны шелфинин 90 фаиздән чоху газма вә кәшфијјат ишләри үчүн ачыг елан едилир.

Планы елан едән дахили ишләр назири Рајан Зинке билдириб ки, АБШ-ын саһилбоју шелфинин газма вә кәшфијјат ишләри үчүн ачылмасы Бирләшмиш Штатларын дәниз әразиләриндә енерҝетика ресурсларынын истисмарыны ҝенишләндирәҹәк, иш јерләрини артыраҹаг вә саһилбоју әразиләрин рифаһы үчүн милјардларла долларлыг малијјәләшмәни тәмин едәҹәк. Плана әсасән Шимал Бузлу океанындан башламыш Атлантик океанына гәдәр АБШ-ын саһилбоју шелфи саһилдән 3 мил мәсафәдә газма вә кәшфијјат ишләринә ачыгдыр.

Лакин Флорида губернатору, республикачы Рик Скотт бу плана гаршыдыр вә һесаб едир ки, саһилбоју шелфин газма, кәшфијјат ишләри үчүн ачыг елан едилмәси әтраф мүһитә зәрәр вураҹаг. “Мән проблеми мүзакирә етмәк үчүн дахили ишләр назири Зинке илә тәҹили ҝөрүш истәмишәм”-губернатор билдириб.

Јерли сакинләр исә плана бирмәналы мүнасибәт бәсләмир. Дајтона Беаҹһ Сһорес шәһәриндән республикачы, кечмиш сәфир Стенли Ескудеро саһилбоју шелфдә газма ишләринин башламасында мараглыдыр. Лакин о дејиб ки, гәти мөвгејини билдирмәк үчүн һәләлик деталлы мәлуматлара малик дејил.

“Сиз нә гәдәр бәрпа олунан енержи мәнбәләри, мәсәлән, ҝүнәш енержиси барәдә данышсаныз да нефт вә газ һәлә узун мүддәт енерҝетика базасында әсас һәрәкәтвериҹи гүввә олараг галаҹаг. Мән һеч вахт принсипиал шәкилдә бу плана гаршы олмамышам, чүнки буна гәти әминәм ки, Бирләшмиш Штатлар мүтләг мүстәгиллијә ҹан атмалыдыр”-әввәлләр АБШ-ын Таҹикистан, Өзбәкистан вә Азәрбајҹандакы сәфири ишләмиш Ескудеро дејиб.

Ескудеро әлавә едиб ки, үмумијјәтлә о саһилбоју шелфдә нефт-газ һасилатынын тәрәфдарыдыр, анҹаг буну елә етмәк лазымдыр ки, әтраф мүһитә һеч бир зәрәр дәјмәсин, јахуд минимал зәрәр дәјсин. Кечмиш сәфирин фикринҹә индики технолоҝијалар сајәсиндә дәниз шелфиндә газманы еколожи тәмиз вә тәһлүкәсиз үсулларла апармаг олар.

Флоридада нәшр едилән “Порт Оранҝе Обсервер” адлы диҝәр гәзет исә Стенли Ескудеронун өтән илин сентјабрында түғјан едән “Ирма” гасырғасы заманы башына ҝәләнләрдән бәһс едир.

Гәзет јазыр ки, Ескудеронун еви онун үчүн гијмәтли олан әшјаларла долудур вә гасырға заманы о, евини әшјаларла бирликдә итирәҹәјиндән чох горхуб. 33 ил дипломатик хидмәтдә ишләмиш Ескудеро һазырда доғма шәһәриндә, евиндә јашајыр. Гасырға онун доғма шәһәри Дајтона Беаҹһ Сһоре-и дә вуруб.

Ов һәвәскары олан Ескудеронун евинин гонаг отағыны онун Африкада ов едәркән вурдуғу ширин дәриси бәзәјир. Иш отағында исә чохлу ов бычаглары, һабелә Вашингтонда дипломат кими ишләдији вахтлара даир фотолар, сәнәдләр вар.

75 јашлы Ескудеро дејир ки, дипломат кими ишләдији 33 ил әрзиндә чохсајлы өлкәләри ҝәзиб, Иранда башга ад алтында јашајыб (јәгин ки, кәшфијјатчы кими-ред.) вә Африкда ширләрлә мүбаризә апарыб. Инди исә Дајтона шәһәриндә, доғма евиндә јашајыр. Анҹаг “Метју” вә “Ирма” гасырғалары сон ики илдә Ескудеронун да евинә ҹидди зијан вуруб.

“Бу, чох горхунҹ иди. 75 јашым вар вә мән буну етираф етмәк истәмәздим. Амма гәрара алдыг ки, евакуасија олунаг. Арвадымла бирликдә оғланларымдан биринин јашадығы Орландоја јолландыг. Прогноза ҝөрә гасырға ирәлиләјиб штатын мәркәзинә чатдыгҹа зәифләмәли иди, лакин јенидән шиддәтләнди”-кечмиш сәфир данышыр.

Ескудеро дејир ки, Флоридада чох гасырғалар ҝөрүб, хүсусән дә 1960-ҹы илдәки “Донна” гасырғасы һеч јадындан чыхмаз. Лакин “Ирма” вә ондан әввәлки “Метју” гасырғалары гәдәр дағыдыҹы гасырға хатырламыр.

“Бизим евимизә ән чох зәрәри 2016-ҹы илдә “Метју” гасырғасы вурду. Һәјәтдәки кәрпиҹләри һаваја совурду, чардағы тамамилә дағытды, ағаҹлары гырды. Инди мән саламат галан галан ағаҹлары да кәсмәјә һазырлашырам”-Ескудеро “Ирма” гасырғасынын ардынҹа журналистә данышыр. Дејир ки, “Ирма” гасырғасы барәдә хәбәрдарлығы ешидәндә евини вә она әзиз олан әшјалары бүтүнлүклә итирәҹәјиндән горхурду.

Ескудеронун евинин дамы “Метју” гасырғасында дағылыб. Дам даһа ҝүҹлү гасырғаја давам ҝәтирә биләҹәк шәкилдә јенидән тикилиб. Лакин “Ирма” гасырғасынын јахынлашдығыны ешидәндә Ескудеро евин бүтүнлүклә дағыла биләҹәјиндән горхуб. Чүнки гасырға сүрәти саатда 160 мил олан күләклә мүшаијәт олунурду.

“Биз дүшүндүк ки, күләјин сүрәти саатда 150 мил олса евимиз давам ҝәтирмәјәҹәк”-Ескудеро дејир. Лакин кечмиш сәфирин еви зәрәр ҝөрсә дә саламат галыб. Инди о, јени гасырғалар үчүн еһтијат тәдбирләри ҝөрүр.

Хатырладаг ки, Стенли Ескудеро 1997-2000-ҹи илләрдә АБШ-ын Бакыдакы сәфири олуб. Дипломатик миссијасы баша чатдыгдан сонра о, истефаја ҝөндәрилиб вә Бакыда галмаға үстүнлүк вериб. Ескудеро бурада өзүнә бизнес гуруб, һәтта бир вахтлар ЈАП-а үзв олдуғуну да ачыгламышды.

2008-ҹи илдә Бакынын Нардаран гәсәбәсинин бир груп сакини Ескудерону онлара мәхсус олан 30 һектар торпаг саһәсини әлә кечирмәкдә иттиһам едирди. Ескудеро исә билдирмишди ки, о, торпағын гануни саһибидир вә мүбаһисәјә мәһкәмә бахыр.

Һабелә Ескудеро Бакыдакы “Мҹ Доналдс” ресторанлар шәбәкәсинин саһиби кими дә танынырды. Кечмиш сәфир Нардаранда өзүнә дәбдәбәли вилла да тикдирмишди. О, бир мүддәт АБШ-Азәрбајҹан Тиҹарәт Палатасына рәһбәрлик едиб. Ескудеронун Бакыны нәвахт тәркетдији мәлум дејил.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki