Сијаси Тәһлил

АБШ Јахын Шәргдә мәғлуб олду - Бәс ИШИД-дән сонра һансы ҹанавар јарадылаҹаг?

Шаһзадәләрин бир-бирини һәбс етмәсиндән сонра һәмишә краллығын сонунун башланғыҹы ола биләҹәјини дүшүнмүшәм- Р. Фиск

АБШ Јахын Шәргдә мәғлуб олду - Бәс ИШИД-дән сонра һансы ҹанавар јарадылаҹаг?

Роберт Фиск: “Мәһәммәд ибн Салман шәхсән мүһарибә етмәјәҹәји јеҝанә гоншусу Иран Ислам Республикасы дә дахил олмагла, гоншуларыны горхутмаг үчүн Јәмәни, Суријаны, Гәтәри, Әлҹәзајири вә һәтта Ливаны јох етмәк тәһдидләри илә ҝетдикҹә әсәбләшиб ојунҹагларыны әтрафа туллајан бир ушаға бәнзәмәјә башлајан шаһзадәдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Британијанын “Independent” гәзетинин Јахын Шәрг јазары Роберт Фиск АБШ-ын Јахын Шәргдә тамамилә тәсирсиз һала ҝәлдијини јазыб.

Фиск бөлҝәнин ҝәләҹәји үчүн дә гаранлыг бир табло чәкәрәк, ИШИД-дән сонракы ҹанаварын нә олаҹағыны арашдырыб.

Роберт Фиск јазыр ки, Јахын Шәргдә артыг АБШ хариҹи сијасәти јохдур вә Вашингтон Јахын Шәргдә демәк олар ки, тамамилә тәнәззүлә уғрајыб.

Роберт Фиск, "Реҝионда коррупсија вә әдаләтсизлик арадан ҝетмәјиб. Артыг һеч ким инсан һагларындан даныша билмәз. Јахын Шәргдә террор сона чатмајаҹаг. ИШИД-дән сонракы ҹанавар ким олаҹаг?" , - дејә суал едиб.

"Бир заманлар нәинки АБШ президентинин, һәтта АБШ хариҹи ишләр назиринин бир ачыгламасы Јахын Шәргдә телефонлары јүксәк сәслә чалмасына сәбәб оларды. Һамы нараһат оларды. АБШ лидерләри Исраилдән һәр заман горхараг һәрәкәт етсә белә, Рејганлар, Клинтонлар вә Обамалар реҝионда һәгигәтән тәсирә малик идиләр. Бәс бу ҝүн гәдим Османлы Империјасы әразиләри бојунҹа гәрарлары ким верир?

"СӘУДИЈЈӘНИН ВӘЛИӘҺД ШАҺЗАДӘСИ УШАГ КИМИДИР"

Путин, Әсәд, Әрдоған, Сиси, Макрон вә Руһанијә бахмағыныз кифајәтдир. Бу ҝүн башлыгларда јер тутанлар бу адамлардыр. Ҝаһ ИШИД-и мәһв едирләр, ҝаһ Суријаны азадлыға говушдурурлар, ҝаһ күрдләри террорчу елан едирләр вә ја Ливан баш назири Сәид Һәририни Сәудијјә Әрәбистанында ҝиров сахланылдығы евиндән хилас едирләр. Вә вәлиәһд Мәһәммәд ибн Салман ҝетдикҹә даһа аз тәсирли бир ҝөрүнтү нүмајиш етдирир. О, шәхсән мүһарибә етмәјәҹәји јеҝанә гоншусу Иран Ислам Республикасы дә дахил олмагла, гоншуларыны горхутмаг үчүн Јәмәни, Суријаны, Гәтәри, Әлҹәзајири вә һәтта Ливаны јох етмәк тәһдидләри илә ҝетдикҹә әсәбләшиб ојунҹагларыны әтрафа туллајан бир ушаға бәнзәмәјә башлајан шаһзадәдир.

"ИСРАИЛ ҺӘМАСЫ ДӘСТӘКЛӘДИЈИНИ УНУТДУ"

Беләликлә, јашадығым Јахын Шәрг мүхбирлик етмәк үчүн 40 илдән узун мүддәт әввәл ҝәлдијим јерә ҝетдикҹә даһа аз бәнзәјир. Вә бу, о заманкы АБШ сијасәтинин тез-тез хәјалпәрәст олмасына, һәмишәкиндән даһа чох дағылмыш вәзијјәтдәки бир Совет Иттифагы тәрәфиндән баланслашдырылмасына вә бир сыра диктатора (бу инсанлар арасында Сәддам Һүсејн, Һафиз Әсәд, Әнвәр Сәдат, Иорданија кралы Һүсејн, Гәддафи вә Иран шаһы) дәстәк мәсәләсиндә даим тәминатлар верилмәсинә бахмајараг, һәгигәтдир.

Бу, ејни заманда, Фәләстин Гуртулуш Тәшкилаты вә Әрәфатын һәр дәфә бир нечә илдән бир АБШ вә ја Исраил тәрәфиндән сијаһылара алыныб чыхарылмасына бахмајараг, "террорчу" сајылдығы бир дөвр иди. Әсасында бунлар, исраиллиләрин - бу ҝүн тәбии ки, јенидән "террорчу гәфәсинә алынан - о јахшы, достҹасына ҺӘМАС һәрәкатыны, Әрәфатын Ливандакы дөвләтчилијинә гаршы бир баланс гурмаг мәгсәдилә Гәззада јени мәсҹидләр ачмасы үчүн тәшвиг етдији ҝүнләр иди. Исраиллиләр бу кичик сијасәтләрини фактики олараг унутмуш һалдадырлар.

О узаг кечмишдә галан ҝүнләрдә, көһнәнин "террорчуларыны бу ҝүнүн" мүлајимләри кими тәгдим едән тәригәтләрин ортаја чыхаҹағыны, һамымызын ичинә Танры горхусу салмаг вә тәсирләрини дүнјаја јајмаг үчүн "Әл-Гаидә" вә ИШИД кими тамамилә јени бир дәһшәт ортаја чыхараҹағыны, һәтта бунун Пентагондакы ахмаглары да "апокалипсис" тәрифини вермәк мәҹбуријјәтиндә гојаҹағыны ким еһтимал едә биләрди ки? Бу ҝүн ИШИД-ин мәғлубијјәтә уғрадығыны ачыглајан адамын Иран президенти олмасы мараглыдыр. Миссијанын баша чатдығыны дејән адам әввәләр Ҹорҹ Буш олурду.

"МАКРОН СИСИДӘН ИНСАН ҺАГЛАРЫНЫ СОРУШМАДЫ"

Тәбии ки, бу ҝүн Бәшәр Әсәди Сочијә дәвәт едән, Иран вә Түркијә президентләри илә сөһбәт едән, ордусу һәлә дә Суријада олан вә Мисирин президенти Сиси илә јахшы достлуг әлагәләри олан адам Путиндир. Франса президенти Еммануел Макрон да Сисини бу ај Парисә дәвәт едиб, Мисирдә 60 мин сијаси мәһбус олмасына, минләрлә инсанын итмәсинә вә сирли гәтлләр ишләнмәсинә бахмајараг, бир дәфә дә олсун инсан һагларындан данышмамасыны да унутмајын. Бәли, Сәид Һәририни әр-Ријаддакы дәбдәбәли һәбсханасындан чәкиб чыхардығы үчүн Макрона тәшәккүр едилмәлидир.

Лакин Франсанын Јахын Шәргдә Русијадан даһа чох бир ислаһат гајнағы олаҹағыны да дүшүнмәјин. Әҝәр Бәшшар Әсәд јенидән һамы илә мүзакирә етмәкдән данышырса, буну анҹаг Путинлә мәсләһәтләшдикдән вә она (вә өзүнә) Суријаны хилас етдији үчүн тәшәккүр етдикдән сонра едиб.

"АБШ КҮРДЛӘРИ ТӘРК ЕДӘҸӘК"

Јахын ајларда тәрк едиләҹәк, хәјанәт едиләҹәк вә ја унудулаҹаг олан күрдләри вә һамысы үч һәрфли гысалтмалардан јаранан гәрибә адлы груплашмалары дәстәкләјән аз сајда АБШ хүсуси тәјинатлылары хариҹиндә, АБШ һәгигәтән дә бир "Ҹһесһире" пишијинә чеврилиб; Бәзән ҝөзүмүзүн өнүндән тамамилә итир. Бәлкә дә ҝеријә јалныз "Ҹһесһире" пишијинин ҝүлүмсәмәси галаҹаг. Ҝүман едирәм ки, Јахын Шәргдә тәк сөздән ибарәт бир ады олан јеҝанә силаһлы ҝүҹ дә "Һизбуллаһ"дыр. Онлар да "террорчу тәшкилатлар" сијаһысында - амма тәбии ки, Путинин, "Һизбуллаһ"-ын мүттәфиги Бәшәр Әсәди дәстәкләдији Москва да дејил.

"ДӘЈИШМӘЈӘН ТӘК ШЕЈ КОРРУПСИЈА ВӘ БӘРАБӘРЛИКДИР"

Нечә илдир дәјишмәјән шеј исә Јахын Шәргдәки әрәб вә мүсәлман халгларын јашадығы әдаләтсизлик, јохсуллашма, тәһсил ҹәһаләти, горху вә нифрәтдир. Мүһити америкалылардан тәһвил алан јени лидерләрин бири белә әрәб дүнјасынын ән бөјүк хәстәлији олан коррупсијаны, бәрабәрсизлији вә Османлы Империјасынын чөкәркән мирас гојдуғу тајфа сијасәтини арадан галдырмаг үчүн һеч бир шеј етмир. Һуманизм инкишаф етмәк јеринә ҝери ҝедир. Бөлҝә контекстиндә инсан һаглары вә мүлки һүгуглардан сөз ачылмыр.

Дәрин дөвләт диктаторларыны, гәддар полис ишчиләри вә ҝенераллары севмәләри үчүн өз халгларыны бир даһа ушаг јеринә гојан Мисир кими нүмунәләрдә, бөјүк Әрәб ингилаблары да өз-өзүнү мәһв етди. Бәлкә Сәудијјә Әрәбистанда һәлә дә ингилаб баш верә биләр. Шаһзадәләрин бир-бирини һәбс етмәсиндән сонра һәмишә краллығын сонунун башланғыҹы ола биләҹәјини дүшүнмүшәм.

"ИШИД-ДӘН СОНРА НӨВБӘТИ ӘЖДАҺА НӘ ОЛАҸАГ?"

Амма Јахын Шәргин дағыдылмыш вә харабалыға дөнмүш симасында никбин олмаг үчүн аз сәбәб вар. "Әл-Гаидә"-нин, ИШИД-ин, Ираг-Сурија чөлләри илә јанашы Синада, Малидә, Африка мигјасында һәлә дә варлығыны давам етдирән силаһлы, горхулу адамлар олмасыны унутмамалыјыг. Бәс нөвбәти әждаһа нә олаҹаг? Бу ҝүнә нисбәтән, 1970-ҹи илләрин о ҝөркәмли ҝүнләри олдугҹа сакит ҝөрүнүр. Демәк олар ки, о көһнә, јолсуз Фәләстин Гуртулуш Тәшкилатынын гајытмасыны истәјә биләрсиниз. Белә ки, бу ҝүнләрдә бир "Chesire" пишијинә белә јахынлашмајан ҹидди Америка хариҹи сијасәтинин гајыдышы да раһатлатыҹы ола биләр."

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki