Америка Хәбәрләри

АБШ-ын Бакыдакы сәфирлији 11 апрел президент сечкиләринә даир мөвгејини ачыглады

АБШ-ын Бакыдакы сәфирлији 11 апрел президент сечкиләринә даир мөвгејини ачыглады

Бирләшмиш Штатлар АТӘТ-ин сечкиләрин мүшаһидәчиләри апрелин 11 бәјан олунан илкин гијмәтләндирилмә илә разыдыр. Илкин һесабат мәһдуд сијаси мүһит, фундаментал принсипләрин мәһдудлашдырылмасы, вә рәгабәт шәраитинин олмамасы кими бир сыра нөгсанлары гејд етмишдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бирләшмиш Шталарын АТӘТ-дәки Миссијасынын 11 апрел президент сечкиләринә даир бәјанаты АБШ-ын Бакыдакы сәфирлијинин рәсми сајтында јајымланыб.

Мүвәггәти Ишләр Вәкили Һарри Камиан тәрәфиндән охунан бәјанат беләдир:

Бирләшмиш Штатлар Президент Әлијев вә азәрбајҹан халгы илә демократија вә инсан һаглары, фундаментал азадлыглара һөрмәт, игтисади ислаһатлара вә фираванлыға дәстәк, вә террорчулуға гаршы мүбаризә кими мәсәләләрдә дахил олмагла мүхтәлиф сәпкидә тәмсил олунан саһәләрдә ишләмәјә һазырдыр. Биз һәмчинин АТӘТ-ин Минск Групу илә давамлы фәалијјәт ҝөстәрәрәк Дағлыг Гарабағ мүнаҝишәсинин динҹ һәллинин тапилмасынада дәстәк вермәјә һазырыг.

Бирләшмиш Штатлар АТӘТ-ин сечкиләрин мүшаһидәчиләри апрелин 11 бәјан олунан илкин гијмәтләндирилмә илә разыдыр. Илкин һесабат мәһдуд сијаси мүһит, фундаментал принсипләрин мәһдудлашдырылмасы, вә рәгабәт шәраитинин олмамасы кими бир сыра нөгсанлары гејд етмишдир.

Сечкиләрин тәшкилаты јахшы тәшкил вә тәмин олундуғу вахтда АТӘТ-ин олунмасы мүшаһидәчиләри сечки просесининин ҝениш шәкилдә позулмасы һалларыны, шффафлығын олмамасыны, вә сечки буллетенләринин сахталашдырылмасы кими чохсајлы ҹидди позунтулары гејд етмишдирләр. Биз Азәрбајҹан һөкумәтинин сөзүҝедән мәсәләләрин үнванланмасына чағырырыг.

Чох сағ олун ҹәнаб Сәдр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди