Өтән Илин Унудулмаз Һадисәләри

2017-ҹи илдә баш верән мүһүм һадисәләр: Шиә руһаниләри дахил олмагла 579 Ил 3 ај мүддәтли Азадлыгдан мәһрум едилләнләр

М. Әлијеванын витсе-президентлији, "Азәрбајҹан ҹамашырханасы" вә...

2017-ҹи илдә баш верән мүһүм һадисәләр: Шиә руһаниләри дахил олмагла 579 Ил 3 ај мүддәтли Азадлыгдан мәһрум едилләнләр

Илин марагла изләнән һадисәләриндән бири дә ләғв едилмиш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинин ҝенералларынын мәһкәмәси олду.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији:


Әр арвадыны 1-ҹи витсе-президент етди

Илин ән өнәмли һадисәси Илһам Әлијевин һәјат јолдашынын биринҹи витсе-президент тәјин едилмәси олду. Белә ки, президент Илһам Әлијев ханымыны бу поста бу илин февралында тәјин етди.

Меһрибан Әлијеванын бу поста јолуну 2016-ҹы илин сонларында кечирилән Конститусиајаја дәјишикликләр ачмышды. Башда Шиә Руһаниләри олмагла өлкә мүхалифәти тәнгид етсә дә, референдум кечирилди вә витсе-президентлик институту јарадылды.

"...Меһрибан Әлијева чох пешәкар, биликли, тәҹрүбәли, принсипиал, чох хејирхаһ бир инсандыр. Тәсадүфи дејил ки, Азәрбајҹан халгы она бөјүк рәғбәт вә севҝи илә јанашыр", - бу сөзләри Илһам Әлијев Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласында Меһрибан Әлијеваны јени постунда тәгдим едәркән демишди.

53 јашлы, 4 нәвәси олан Меһрибан Әлијева биринҹи витсе-президент постунда һәлә ки, өз командасыны формалашдырыр. Онун артыг 2 мүавини, 4 көмәкчиси вә бир апарат рәһбәри вар. Апаратдакы диҝәр ишчиләрин сајы барәдә мәлумат јохдур.

Ҹәмијјәтдә Меһрибан Әлијеванын өзүнә јаратдығы командајла ҝәлән илки президент сечкиләринә ҝедәҹәји илә бағлы сөз-сөһбәт долашса да, һәлә ки, һаким партија буну ја тәкзиб, ја тәсдиг едән рәсми ачыглама вермәјиб.

Әлијеванын командасы илә бағлы иҹтимаијјәтдә јајылан әсас епитетләр онларын "коррупсијаја булашмамыш", "рүшвәт алмамыш", "јүксәк тәһсилли" вә "ҝәнҹ кадр" олмасыдыр.

Витсе-президентлик институтуна ҝәлинҹә, президент диҝәр витсе-президентләри һәләлик тәјин етмәјиб.


"Азәрбајҹан Ҹамашырханасы вә Авропа Мифи"

Сөһбәт "Азәрбајҹан Ҹамашырханасы" ("Азербаижани Лаундромат") адлы арашдырмадан ҝедир.

Ҝизли фонд илә бағлы арашдырма Авропа гәзетләри консорсиуму тәрәфиндән апарылмыш вә Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыг вә Коррупсија Һесабаты Лајиһәси (ОҸҸРП) тәрәфиндән дәрҹ едилмишди. "Азербаижани Лаундромат" 2012 вә 2014-ҹү илләр арасында фәалијјәти ҝөстәриб, ОҸҸРП јазыб.

Тәдгигатда иддиа едилиб ки, Азәрбајҹанын һаким елитасы бу дөврдә 2.8 милјард доллары ҝизли шәкилдә авропалы сијасәтчиләрә хәрҹләмәк вә онлара баһалы һәдијјәләр алмаг үчүн истифадә едиб. Пулу әлдә едәнләр арасында Азәрбајҹан һөкумәтинә гаршы рәғбәт нүмајиш етдирән авропалы сијасәтчиләрин дә олдуғу ҝөстәрилирди.

ОҸҸРП-нын мәлуматына ҝөрә, Азәрбајҹанын һаким елитасы пулун мәнбәјини ҝизләтмәк үчүн саһибләри билинмәјән "сһелл" вә ја габыг ширкәтләрдән истифадә едәрәк мәбләғи өтүрүб. Пулун бөјүк һиссәси, авропалы сијасәтчиләр, лоббичиләр, журналистләр вә бизнесменләрә өдәниб.

Фондун фәалијјәтдә олдуғу иддиа едилән дөврдә, Азәрбајҹан систематик коррупсија, сечки сахтакарлығы, мүхалиф сијасәтчиләр, инсан һаглары фәаллары вә журналистләри һәбс етмәкдә тәгсирләндирилиб.

Анҹаг Азәрбајҹан һөкүмәти бу арашдырма илә әлагәли иддиалары рәдд едиб.

Президент Админстрасијасы вердији бәјанатда дејиб ки, "нә Азәрбајҹан Республикасынын Президенти, нә дә онун аилә үзвләринин адычәкилән јазыларда ҝөстәрилән иттиһамларла һеч бир әлагәси јохдур. Президенти вә онун аиләсини бу мәсәләјә ҹәлб етмәк ҹәһдләри тамамилә әсассыздыр, гәрәзлидир вә тәхрибат характери дашыјыр".


Азәрбајҹан-Авропа Шурасы: Ҝәрҝинләшән мүнасибәтләр

"Азәрбајҹан Ҹамашырханасы" ортаја чыхандан сонра онсуз да тез-тез инсан һаглары вә демократик принсипләрин позулмасы тәнгидләри илә, о ҹүмләдән, авропалы сијасәтчиләри әлә алмаг ититһамлары илә үзләшән Азәрбајҹанын Авропа Шурасы илә мүнасибәтләри кәскинләшди.

Азәрбајҹан бу гурумун 16 иллик үзвлүјү тарихиндә илк дәфә АШПА-дан чыхма тәһлүкәси гаршысында галды. Дүздүр, бу "гајнар оҹаға јағы", һәм дә РЕАЛ һәрәкатынын лидери Илгар Мәммәдовун һәбсдән азад едилмәмәси төкдү, анҹаг коррупсија иттиһамлары Авропа Шурасыны даһа ҹидди давранмаға мәҹбур етди. Гурум иддиалары арашдырмаг үчүн мүстәгил хариҹи истинтаг гуруму јаратды.

Гурумун мониторинг комитәсинин һазырладығы "Инсан һүгуглары барәдә нә етмәли?" адлы һесабата белә бир бәнд әлавә едилди: "Азәрбајҹанын Авропа Шурасынын әсас гурумларынын дүрүстлүјүнә рүшвәт вә коррупсија васитәсилә систематик шәкилдә зијан вурмасына даир иддиалара артыг ҝөз јуммаг мүмкүн дејил".

АШ-ын Баш катиби Тһорбжорн Жаҝланд Азәрбајҹана гаршы "мисли ҝөрүнмәмиш һүгуги аддымын" атылмасына чағырыш етди. Тәһлилчиләр бу чағырышы "үзвлүкдән чыхарма" вә ја "сәсвермә һүгугунун мәһдудлашдырылмасы" кими изаһ етдиләр.

Азәрбајҹан һакимијјәти исә коррупсуја иттиһамларыны рәдд едир, инсан һагларынын позулмасы тәнгидләрини гәрәзли сајыб.

Һәтта Азәрбајҹанын Авропа Шурасындан чыхарылаҹағы һалда "дүнјанын дағылмајаҹағыны, проблем дә олмајаҹағыны" бәјан етди.

Бу ил "Шәрг Тәрәфдашлығы" лајиһәси чәрчивәсиндә кечирилән саммитә гатылан Азәрбајҹан, Авропа Иттифагы илә икитәрәфли әмәкдашлығын инкишафыны мүзакирә етсә дә, ҝәлән или Авропа Шурасы илә ҝәрҝин мүнасибәтләр вә үзвлүкдән хариҹ олма тәһлүкәси илә гаршылајыр.


Шиә Руһаниләри Дахил Олмагла 579 Ил 3 Ај Мүддәтли Азадлыгдан Мәһрум Едилди

2015-ҹи ил нојабрын 26-да ҝүҹ органлары Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә хүсуси әмәлијјат кечирилмишдир. Әмәлијјатда икиси полис олмагла, алты нәфәр һәлак олуб. Һәмин ҝүн «Мүсәлман Бирлији» Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыров вә онун бир груп тәрәфдары һәбс едилиб. Сонрадан ҝүҹ структурлары үмумиликдә 70 нәфәрин һәбс едилдијини билдириб. Анҹаг һүгуг мүдафиәчиләринин сијаһыларында бу рәгәм 87 ҝөстәрилирди.

Онларын бир гисминә ганунсуз силаһ сахлама вә иғтишаш салма иттиһамы илә 1 ил 6 ајдан 6 ил 6 аја кими һәбс ҹәзасы кәсилмишдир.

40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб.

Онларын иши үч група ајрылмышдыр вә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә бахылырды.


Нардаран “иши” 1-дә 18 ҝүнаһсыз Шиәјә үмумиликдә 261 ил иш кәсилди

2017-ҹи илин Јанварын 25-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Нардаран һадисәләринә ҝөрә, һәбс едилән “Мүсәлман Бирлији” адлы тәшкилатын сәдри Талеһ Бағыров, Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси Партијасы (АХҸП) сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы вә башга 16 нәфәр - Расим Мирзә Баба оғлу Ҹәбрајылов, Закир Тапдыг оғлу Мустафајев, Ҹаббар Әмирхан оғлу Ҹаббаров, Ҹаһад Бала Һүсејн оғлу Бабакишизадә, Шамил Адил оғлу Абдуләлијев, Агил Азәр оғлу Исмајылов, Рамин Мәһәррәм оғлу Јаријев, Аббас Әбдүлрәһман оғлу Гулијев, Ибраһим Мәммәд оғлу Худавердијев, Етибар Расим оғлу Исмајылов, Бәһруз Раһиб оғлу Әскәров, Әли Һәсрәт оғлу Нуријев, Әлибала Ҹавад оғлу Вәлијев, Фәрһад Нәсрәддин оғлу Балајев, Аббас Һафиз оғлу Тағызадә вә Аббас Мәммәдбағыр оғлу Һүсејновун гондарма ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси баша чатды.  

Мәтбуатда јајылан мәлумата ҝөрә, һаким Әлөвсәт Аббасовун сәдрлији илә кечирилән просесдә тәгсирләндирилән шәхсләрә һөкм охунуб.

Һөкмә әсасән, Талеһ Бағыров 20 ил, Аббас Һүсејнов 20 ил, Фуад Гәһрәманлы 10 ил, Расим Ҹәбрајылов 17 ил, Закир Мустафајев, Ҹаббар Ҹаббаров 19 ил, Ҹаһад Бабакишизадә, Шамил Абдуләлијев, Агил Исмајылов, Рамин Јаријевин һәр бири 10 ил, Аббас Гулијев 14 ил 6 ај, Ибраһим Худавердијев 14 ил 6 ај, Етибар Исмајылов 14 ил 6 ај, Бәһруз Әскәров 14 ил 6 ај, Әли Нуријев, Әлибала Вәлијев, Фәрһад Балајев 14 ил 6 ај, Аббас Тағызадә 14 ил 6 ај азадлыгдан мәһрум едилибләр.


Нардаран “иши” 3-дә 12 ҝүнаһсыз Шиәјә үмумиликдә 160 ил 9 ај иш кәсилди

2017-ҹи илин Декабрын 6-да исә Нардаран һадисәләриндән сонра һәбс олунуб, террорчулуг, дөвләт чеврилишинә ҹәһд вә башга 10-дан артыг ағыр маддәләрлә сучланан даһа 12 нәфәрин мәһкәмәси баша чатды.

Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Зејнал Ағајевин сәдрлик етдији, Сәбуһи Һүсејнов вә Азад Мәҹидовдан ибарәт һакимләр коллеҝијасынын һөкмү илә 12 нәфәрә үмумиликдә 160 ил 9 ај һәбс ҹәзасы верилиб. Ајры-ајрылыгда З.Микајылов 17 ил, Е.Ағајев 13 ил, М.Гулијев 13 ил, М.Мәммәдов 12 ил 3 ај, Е.Бүнјадов 12 ил 3 ај, Е.Ағајев 13 ил, Е.Һәсәнов 12 ил 3 ај, Ф.Аллаһвердијев 13 ил, Р.Сејфуллајев 13 ил, М.Ибраһимов 13 ил, Р.Исмајылов 15 ил, Ҹ.Әлијев 14 ил азадлыгдан мәһрум едилиб.

Тәгсирләндирилән шәхсләр һөкмә «Биз зүлм етмәрик, зүлмә бојун әјмәрик!» шүары илә реаксија верди…


Нардаран “иши” 2-дә 12 ҝүнаһсыз Шиәјә үмумиликдә 154 ил 6 ај иш кәсилди

2017-ҹи илин Декабрын 28-дә исә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә һаким Мајыл Бајрамовун сәдрлији илә “Нардаран иши 2” үзрә Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдр мүавини Елчин Гасымов вә һәрәкатын үзвләри Наһид Гәһрәманов, Ағаәли Јәһјајев, Сејфәддин Ширванов, Фәрһад Мурадов, Рамил Әлијев, Елҝүн Ахундов, Вүсал Алыш, Иса Ибраһимов, Сејмур Асланов, Әли Шаһбазов вә Әмирли Әлијевин ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси кечирилди.

Мәһкәмәнин һөкмү илә тәгсирләндирилән шәхсләр Елчин Гасымов 15 ил, Аға-Әли Јәһјајев 15 ил, Наһид Гәһрәманов 13 ил, Сејфәддин Ширванов 12 ил 6 ај, Фәрһад Мурадов 12 ил 6 ај, Елҝүн Ахундов 12 ил 6 ај, Вүсал Алыш 12 ил 6 ај, Иса Ибраһимов 12 ил 6 ај, Рамил Әлијев 12 ил 3 ај, Сејмур Асланов 12 ил 3 ај, Әли Шаһбазов 12 ил 3 ај, Әмирли Әлијев 12 ил 3 ај мүддәтинә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасына мәһкум едилиб.


Намаз Мәһбусуна 3 Ил Охунду

2017-ҹи илин Ијул ајынын 3-дә Масаллы рајон Мәһкәмәсиндә мәһз Намаз гылдығы үчүн һәбсдә олан "маиде.аз" сајтынын баш редактору, Илаһијјатчы Сәрдар Бабајевин ҹинајәт иши үзрә просес баша чатды.

Бу барәдә вәкил Ҹавад Ҹавадлы мәлумат јајыб: С. Бабајев 3 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.

Гејд едәк ки, 2017-ҹи ил февралын 22-дә Масаллы рајон Мәһкәмәси С.Бабајев барәсиндә 1 ај 7 ҝүн мүддәтинә һәбс-гәтимкан тәдбири сечиб. Сонрадан һәбс мүддәти артырылыб. Она ҸМ-ин 168.1-ҹи (дини ајинләр ады алтында инсанларын һүгугларына гәсд етмәк) маддәси илә иттиһам верилиб.


Дағлыг Гарабағ мүнагишәси: ҝөрүш вар, нәтиҹә јохдур

2017-ҹи ил Дағлыг Гарабағ даншыгларында ән уғурсуз илләрдән бири кими гијмәтләндирилә биләр.

Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијев ермәни һәмкары Серж Саркисјанла бу илин октјабрында Ҹеневрәдә ҝөрүшсәләр дә, мүнагишәнин һәллиндә һеч бир ирәлиләјиш олмајыб.


МТН ҝенералынын 12 иллик һәбси

Илин марагла изләнән һадисәләриндән бири дә ләғв едилмиш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинин ҝенералларынын мәһкәмәси олду. Хүсусилә, МТН-нин јүксәк вәзифәли шәхси Акиф Човдаровла бағлы епизодлар диггәт чәкди. Чүнки онун ады иҹтимаијјәтә 2008-ҹи илләрдән таныш иди вә "Азадлыг" гәзетинин о вахткы мүхбири Агил Хәлиин Бакыда "Зејтунлуг бағы" әразисиндә дөјүлмәси Акиф Човдарова бағланмышды.

Һәрчәнд Баш Прокурорлуг һәмин вахт мәлумат јајараг Акиф Човдаровун истинтагда шаһид кими диндирилдијини вә фактын тәкзиб олундуғуну десә дә, МТН мәсәләси ҝүндәмә ҝәлән кими јерли медиа мәһз бу олајы хатырлады.

Акиф Човдаров өтән ил һәбс олунса да, истинтаг-мәһкәмә дөврү 2 илә јахын чәкиб.

Хидмәт мүддәти әрзиндә 19 дәфә мүхтәлиф нөв мүкафатлара лајиг ҝөрүлән, бир орден, ики медалла тәлтиф едилән, ҝенерал-мајор рүтбәсинәдәк галхан Акиф Човдаров саһибкарлара гаршы тәзјигләрдә, онлары һәдәләмәдә, кобуд рәфтарда, вәзифә сәлаһијјәтләрини ашмада иттиһам едиләрәк 12 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.

Акиф Човдаров мәһкәмә боју ајры-ајры епизодларын бәзисини тәкзиб едиб, бәзисинин дә башга ҹүр баш вердијини сөјләјиб. Кечмиш МТН-чи она верилән иттиһамларын һамысыны рәдд едиб.


Кечмиш полисин интиһары

Бир МТН ҝенералы һәбсә ҝөндәрилди, "МТН мәһбусу" олмуш кечмиш јүксәк полис әмәкдашы интиһар етди. Сөһбәт адам оғурлуғунда, ады ондан чох гәтлдә һалланмыш вә өмүрлүк һәбс ҹәзасына мәһкум едилмиш ДИН-ин сабиг баш әмәлијјат мүвәккили Һаҹы Мәммәдовдан ҝедир.

О, декабрын әввәлиндә интиһар етди. Даһа доғрусу, рәсми версија интиһарын үзәриндә дајанды. Мүстәгил тәһгигатчылар исә буна шүбһә илә јанашдылар. Онлар һесаб едирләр ки, һәбсиндән сонра МТН-ин ләғвинә гәдәр бу гурумун тәҹридханасында сахланан, назир Елдар Маһмудовун вәзифәсиз галмасындан сонра јенидән мәһкәмә просеси истәјән Һаҹы Мәммәдовун "данышмасыны истәмәдиләр".

Әдлијјә Назирлијинин Пенитенсиар хидмәтинин Һаҹы Мәммәдовун бир нечә ағыр хәстәлији олдуғу вә буна ҝөрә дә интиһар етдији, буну да өз әлијлә мәктубда јазмасы ачыгламасы шүбһәләри дағытдымы?

Һәр һалда 2005-ҹи илин мартында Бејнәлхалг Банкын о вахткы сәдри Ҹаһанҝир Һаҹыјевин - онун өзү дә инди һәбсдәдир - ханымы Замирә Һаҹыјеванын оғурланмасы илә бағлы о заманкы МТН-ин кечирдији "Гара кәмәр" әмәлијјатындан сонра һәбс едилән Һаҹы Мәммәдовун "гара биографијасы" узун мүддәт ортада фырланаҹаг: чүнки онун өзүндән сонра МТН тәҹридханасында чәкдији вә мәрһум һүгуг мүдафиәчиси Елчин Беһбудовун "шифрәли" дејә иҹтимајјәтә тәгдим етдији рәсмләри галыб.


Бакыда Ислам Ојунлары: Ән чох гызылы Азәрбајҹан апарды

Енишли-јохушлу ил кими кечән 2017 бир дә Азәрбајҹанын чохминли идман ојунуна ев саһиблији илә јадда галаҹаг.

Бу илин јазында 54 өлкәнин 3 миндән чох атлети ЫВ Ислам Һәмрәјлији Ојунларына гатылмаг үчүн Азәрбајҹана ҝәлди.

Ҝәнҹләр вә Идман Назирлији тәкҹә билет сатышындан 3 милјон манат ҝәлир әлдә етдијини ачыгламышды: 59 өлкәдән 360 мин тамашачыја билет сатылмышды.

Ојунларын ачылыш вә бағланыш мәрасимләри һөкумәтә 20 милјон маната баша ҝәлмишди, рәсмиләр ачыгламышдылар. Рәсмиләр ојунлара, үмумиликдә 40 милјон хәрҹләндијини десәләр дә, ББҸ Азәрбајҹанҹанын арашдырмасына ҝөрә, Азәрбајҹан сон илләр ев саһиблији етдији Формула 1-лә бәрабәр ЫВ Ислам Һәмрәјлији Ојунларына 124 милјон доллар бүдҹә ајырыб.

О ки галды медаллара, јарышларда ән чох гызыл медал Азәрбајҹанын пајына дүшдү. Азәрбајҹан јығмасы 75 гызыл, 50 ҝүмүш, 37 бүрүнҹ медалла ЫВ Ислам Һәмрәјлији Ојунларынын галиби олду.

Бу тәдбир, һәмчинин јарышларын кечирилдији мүддәтдә өлкәдә Wһатсапп, Фаҹебоок Мессенҹер, Вибер, Скјпе, Фаҹетиме кими виртуал үнсијјәт васитәләринин ишләмәмәси илә јадда галды.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki