Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Әлијевләр режиминдә нөвбәти гадаға: Ушаглар Ашура вә Әһли Бејт мәрасимләринә мәҹлисләрә бурахылмајаҹаг

Әлијевләр режиминдә нөвбәти гадаға: Ушаглар Ашура вә Әһли Бејт мәрасимләринә мәҹлисләрә бурахылмајаҹаг

Ашура мүсәлманларын тәгвиминә ҝөрә Мәһәррәм ајынын онунҹу ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн шиәләр гәтлә јетирилмиш Имам Һүсејнә тәзијә тәшкил едир, әнәнәви топлу ритуалда Шахсеј-Вахсеј ("Шаһ Һүсејн, ваһ Һүсејн"ин гысалдылмыш варианты) дејәрәк зүлм вә залымлара нифрәт билдирирләр ки, бу да Азәрбајҹанда әлијевләр режими даирәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән сионист гүввәләри тәрәфиндән гәтијјән мүсбәт гаршыланмыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Аилә, Гадын вә Ушаг Проблемләри үзрә Дөвләт Комитәсинин һүгугшүнасы сионистјөнлү Талијә Ибраһимова Спутник Азәрбајҹан-а вердији анти-Шиә чыхышында билдириб: “Дини мәрасимләри тәшкил едән гурумлар орада иштирак едән ушагларын јаш һәддини нәзәрә алмалыдыр.”

Онун дедијинә ҝөрә, бу барәдә "Ушагларын сағламлығына вә инкишафына зијан вуран информасијалардан горунмасы һаггында" јени ганун лајиһәсиндә јазылыб.

Гејд едәк ки, октјабрын 1-дә республиканын бир чох рајонларында, еләҹә дә Бакы шәһәриндә вә пајтахтын әтраф кәндләриндә Ашура Ҝүнү илә бағлы күтләви мәрасимләр тәшкил едилиб. Фотографлар валидејнләри тәрәфиндән матәм тәдбирләринә ҝәтирилмиш онларла ушағын шәклини чәкибләр. Бунунла әлагәдар олараг Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинә гаты дүшмән олан Милли Мәҹлис депутатлары вә сионистјөнлү “иҹтимаијјәт нүмајәндәләри” өз наразылыгларыны ифадә едибләр.

Бундан дәрһал сонра Бакы режиминин анти-Шиә “ганунвериҹиләри” ушагларыны дүзҝүн тәрбијә етмәјән вә онлары “јад тәсирләрә” мәруз гојан мәсулијјәтсиз валидејнләри “ҹәзаландырмаг” гәрарына ҝәлибләр.

Ашура мүсәлманларын тәгвиминә ҝөрә Мәһәррәм ајынын онунҹу ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн шиәләр гәтлә јетирилмиш Имам Һүсејнә тәзијә тәшкил едир, әнәнәви топлу ритуалда Шахсеј-Вахсеј ("Шаһ Һүсејн, ваһ Һүсејн"ин гысалдылмыш варианты) дејәрәк зүлм вә залымлара нифрәт билдирирләр ки, бу да Азәрбајҹанда әлијевләр режими даирәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән сионист гүввәләри тәрәфиндән гәтијјән мүсбәт гаршыланмыр.

Буна ҝөрә дә, Ибраһимованын сөзләринә ҝөрә, ганун лајиһәси АР Президентинин Администрасијасына тәгдим едилиб вә Милли Мәҹлисин пајыз сессијасында она бахылаҹаг. Сәнәд Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин 2016-ҹы ил 1 ијун тарихли 2074 нөмрәли Сәрәнҹамына әсасән һазырланыб вә Ушаг Һүгуглары Конвенсијасынын 17-ҹи маддәсинин әсас консепсијасыны әкс етдирир.

"Јениликләр ондан ибарәтдир ки, дөвријјәјә бурахылан информасија һәр бир ушағын јаш һәддинә ујғун олараг тәснифләшдириләҹәк. Ејни заманда контенти јајан шәхсләр бу вә ја диҝәр информасијаны јајаркән аудиторијанын јашыны ҝөстәрмәклә бағлы ганунун тәләбләрини нәзәрә алмалыдырлар" — дејә сионистјөнлү Ибраһимова билдириб.

Сәнәд һәмчинин телеканалларда јајымланан, чап мәһсулларында вә КИВ-дә дәрҹ едилән бүтүн информасијаларын сионистјөнлү експертләр васитәсилә анализини апаран хүсуси “гурумун” јарадылмасыны да нәзәрдә тутур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди