Тәһлил

Әлијевләр вә Азәрбајҹан халгынын сүннүлүјә доғру апарылмасы...

Белә тезисләр ирәли сүрүлүр ки түркчүлүклә шиәлик дүз ҝәлмир вә түркчүлүк әсасән сүннүчүлүклә бир ола биләр.

Әлијевләр вә Азәрбајҹан халгынын сүннүлүјә доғру апарылмасы...

Әһалинин сүрәтлә касыблашмасы сүннүлүјүн инкишафына хидмәт едәҹәк. Әрәбләр бура пуллар төкәҹәк. Ән тәһлүкәлиси одур ки бу сүннүлүк ады илә зыр вәһабилијин тәблигинә чеврилә биләр вә белә дә олаҹаг. Ејни бу просесләр Суријда ҝедирди. Игтисади ислаһатлардан сонра кәндләр касыблашды. Гәтәр вә Сәудијә емисарларынын хәрҹләдији пулларла әсасән сүннү олан ҹамаат даһа да радикал груплара үз тутду.

Хариҹи мәтбуатда вә дахилдә белә бир мәлумат кечирки Азәрбајҹан һакимијјәти өлкәни сүннүләшдирмәјә доғру апарыр. Јәни Азәрбајҹан шиә өлкәси јох, сүннү өлкәси олсун. Билдијимиз кими Азәрбајҹанда инди шиәләр чохлуг тәшкил едир. Беләликлә Азәрбајҹан Түркијә вә Әрәб дүнјасы илә бир ҹәрҝәдә дураҹаг вә Иранын тәсириндән гуртулаҹаг. Бу фикирләр мәтбуата сызыр вә бир груп журналист тәрәфиндән дәстәкләнир. Онлар дејирләр ки шиәлик Азәрбајҹанда зорла јајылыб. Белә тезисләр ирәли сүрүлүр ки түркчүлүклә шиәлик дүз ҝәлмир вә түркчүлүк әсасән сүннүчүлүклә бир ола биләр. Нәисә узун сөзүн гысасы Азәрбајҹан һакимијәти сүннүчүлүјә үз тутуб. Хариҹдә дини тәһсил аланлар да мүәјјән иҹазәдән сонра јенидән фәалијјәт ҝөстәрә биләр. Бу мәһдудијәт дә арадан галдырылыр. Чох ҝүман ки буну әрәб өлкәләриндә вә Түркијәдә тәһсил алмыш сүнни руһаниләри үчүн шәраит јарадмаг үчүн едирләр.

Гәтәр вә вә Сәудијә мәсәлән Азәрбајҹан сүннүлүјү јајмаг үчүн пул долу сандыгларыны ачаҹаг. Она ҝөрә дә онлар үчүн јахшы лајиһәләр дә тәклиф едәҹәкләр. Әһалинин сүрәтлә касыблашмасы сүннүлүјүн инкишафына хидмәт едәҹәк. Әрәбләр бура пуллар төкәҹәк. Ән тәһлүкәлиси одур ки бу сүннүлүк ады илә зыр вәһабилијин тәблигинә чеврилә биләр вә белә дә олаҹаг. Ејни бу просесләр Суријда ҝедирди. Игтисади ислаһатлардан сонра кәндләр касыблашды. Гәтәр вә Сәудијә емисарларынын хәрҹләдији пулларла әсасән сүннү олан ҹамаат даһа да радикал груплара үз тутду. Азәрбајҹанда әһалинин чохусу шиәдир дејә бу бираз узун чәкә биләр. Амма артыг индидән ҝөрүнүр ки бу просес ҝедир. Азәрбајҹанын шимал зоналары артыг вәһабиләшир. Балакән, Загатала, Гах, Гусар, Хачмаз вә с рајонларда вәһабиләшмә ҝедир. Мараглыдыр ки Ҝүрҹүстанда јашајан азәрбајҹанлыларын ичиндә дә бу просес ҝүҹләнир. Бакинын өзүндә дә. Һәтта Астара да вәһабиләр пејда олуб. Гоншу дөвләтләр, Иран вә Русија буна гырагдан дуруб бахан дејил. Әсасән дә Русија. Азәрбајанын сүннү өлкәси олмасы Русијанын марагларына зиддир. Русија үчүн Азәрбајҹанын шиә өлкәси олмасы лазымдыр ки әрәб өлкәләринин вә Түркијәнин Гафгаза тәсири ҝүҹләнмәсин. Индки сијаси дурум буну тәләб едир. Бу минвалла Азәрбајҹаны доғурданда Сурија әгибәти ҝөзләјә биләр. Түркијә-Ҝүрҹүстан-Азәрбајҹан хәтти илә Суријада вә Ирагда дөјүшән сәләфиләр Азәрбајҹана ҝәлә биләр... Лазым олса... Дағыстанда вә Чеченистанда һәләки вахтларыны ҝөзләјәнләр дә вар. Нәисә...

Буну нәјә ҝөрә едирләр? Әҝәр едирләрсә... Анҹаг пула ҝөрә. Азәрбајҹана пул ахыны чох ҹидди азалыб. Әрәбләр исә бу милјардлары хәрҹләјә биләрләр. Әһалини мүәјјән вахта гәдәр сахлаја биләрләр. Ола билсин бу ссенари ишләнилир. Азәрбајҹанда радикал сүннүлүјүн вә пантүркчүлүјүн түғјаны бу реҝиону Русијанын вә Иранын арасында бир сәдд кими гојулмасы мәгсәдини ҝүдүр. Белә ҝетсә Азәрбајҹанын ахыры чох пис олаҹаг... Өлкә парчалана биләр. Сиз инди буну бәлкәдә ҝөрмүрсүнүз, мадди проблемләр вә мәишәт проблемләри илә башлар гарышыб. Ҹамаат бир тикә чөрәк үчүн чалышыр. Амма бу ијләр артыг ҝәлмәкдәдир. Савадлы шиә руһаниләринин тутулмасы, мәсҹидләрин сөкүлмәси вә јахуд әлчатмаз јерләрлдә тикилмәси вә с. проблемләрдә буна ишарәдир. Шиәлик Азәрбајҹанда чох ҝүҹлү тәзјиг алтындадыр. Мараглыдыр ки бу проженин архасында, јәни вәһабиләшдирмәјин, сәләфиләшдирмәјин, сүннүләшдирмәјин лап архасында Исраилин планлары дурур.

P.S. Мән сүннүләрин вә шиәләрин вәһдәти тәрәфдарыјам, амма сәләфиләрнән һеч ҹүрә вәһдәт етмәк мүмүкүн дејил. Ән горхулусу елә сүннүлүк ады илә сәләфилијин инкашыны даһа да ҝүҹләндирмәләри ола биләр. Мән сүннүлүк дејәндә елә һәмин бу рпосеси нәзәрдә тутурам, чүнки мәтбуатда бу сөз ишләнилир.

Gamlo Asadullah

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki