Давам Едир Бакынын Гара Пиары

Әлијевләрин вәкили Г. Һәсәнгулијев: Нардаранда мүхтәлиф екстремист гүввәләрин бајрагларынын да далғаландығы олмушду

"Нардаранда кечирилән әмәлијјатла бөјүк тәһлүкәләрин гаршысы алыныб."

Әлијевләрин вәкили Г. Һәсәнгулијев: Нардаранда мүхтәлиф екстремист гүввәләрин бајрагларынын да далғаландығы олмушду

Һејдәр Әлијевин, сонрадан оғлу Илһам Әлијевин һакимијјәти дөврүндә Шиәләр амансыз зоракылыглара вә тәгибләрә мәруз галырлар... Азәрбајҹан Ислам Партијасынын гејдијјатдан кечирилмәмәси, Һиҹабын гадағасы, Азанын гадағасы, Мәсҹидләрин виран едилмәси, сајсыз һесабсыз Шиә активистләринин һәбси вә с. ганунсузлугларын ардынҹа 26 Нојабр, 2015 тарихдә ганлы Нардаран фаҹиәси дә һәјата кчеирилди...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бакы режиминин Шиәләрә гаршы амансыз сијасәтләри сәнҝимәк билмир. Белә ки, Һејдәр Әлијевин, сонрадан оғлу Илһам Әлијевин һакимијјәти дөврүндә Шиәләр амансыз зоракылыглара вә тәгибләрә мәруз галырлар... Азәрбајҹан Ислам Партијасынын гејдијјатдан кечирилмәмәси, Һиҹабын гадағасы, Азанын гадағасы, Мәсҹидләрин виран едилмәси, сајсыз һесабсыз Шиә активистләринин һәбси вә с. ганунсузлугларын ардынҹа 26 Нојабр, 2015 тарихдә ганлы Нардаран фаҹиәси дә һәјата кчеирилди...

Мөвҹуд режим төрәтдији ҹинајәтләрә ҝөрә азаҹыг да пешиманчылыг кечиртмәси әвәзинә санки өзүнүн дә, сөјләдији јаланлара артыг инанмағы ҝәлиб... Белә ки, Азәрбајҹан Республикасынын рәсмиси Нардаран һадисәләри илә бағлы чох дәһшәтли бир мүсаһибә вериб. Мүсаһибәни сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:

"Нардаранда белә бир әмәлијјатын кечирилмәси тәләби илә чыхыш едән милләт вәкилләриндән бири мән олмушам. Вахтилә телевизија васитәси илә өлкә рәһбәрлијинә, һүгуг-мүһафизә органларына мүраҹиәт етмишдим ки, Нардаран фактики өлкәнин јурисдиксијасындан кәнара чыхыб, артыг ҝөзләмәк лазым дејил".

Буну Нардаранда дини екстремист група гаршы кечирилән әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү илә бағлы АПА-ја ачыгламасында милләт вәкили, Бүтөв Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси Партијасынын сәдри Гүдрәт Һәсәнгулијев билдириб.

Г. Һәсәнгулијев дејиб ки, о заман гәсәбәјә дахил оланда инсанда санки башга бир дөвләтин әразисиндә олмасы тәәссүраты јаранырды: "Диварларда фәргли дилләрдә шүарлар јазылмышды, фәргли бајраглар ачылмышды. Бу гәсәбәдә бәзи инсанлар ачығы, Азәрбајҹан ганунларына риајәт етмирдиләр. Хариҹи дөвләтләрин хүсуси хидмәт органлары тәрәфиндән орда ҝениш иш апарылмышды, чохлу сајда инсанлар әмәкдашлыға ҹәлб олунмушду, бунларын бәзиләринин исә һеч о кәндә аидијјаты јох иди. Нәһајәт, дөвләт, һүгуг-мүһафизә органлары өз сөзләрини демәли идиләр. Әкс һалда, ҝәләҹәкдә вәзијјәти һүгуги мүстәвијә ҝәтирмәк үчүн даһа ағыр нәтиҹәләр ола биләрди. Тәәссүф ки, Нардаранда һүгуги низам-интизамын бәрпа олунмасы үчүн Дахили Ишләр Назирлији тәрәфиндән кечирилән тәдбир заманы 2 полис әмәкдашы да дахил олмагла, бир нечә нәфәр һәјатыны итирди. Амма биз билирик ки, полис әмәкдашлары вәтәндашларын тәһлүкәсизлијини горумаг, иҹтимаи асајиши, дөвләтин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк үчүн һәјатлары илә риск едирләр. Аллаһ әмәлијјат заманы һәјатыны итирән полисләрә рәһмәт етсин. Әлбәттә, ағыр иткидир. Амма бир даһа дејирәм ки, ики ил әввәл Нардаранда кечирилән әмәлијјатла дөвләтчилијимиз үчүн даһа бөјүк јарана биләҹәк тәһлүкәләрин гаршысы алынды. Бу истигамәтдә дә Дахили Ишләр Назирлијинин фәалијјәтини тәгдир етмәк вә јүксәк гијмәтләндирмәк лазымдыр. Бу әмәлијјатда итки верилсә дә, һәр һалда низам-интизам бәрпа олунду, дөвләтимиз үчүн һазырланан бөјүк бир гәсдин, тәһлүкәләрин гаршысы алынды".

Сонракы мәрһәләдә Нардаранда абадлыг ишләринә башландығыны хатырладан милләт вәкили гәсәбәнин күчәләриндә Азәрбајҹан бајрағы галдырылдығыны сөјләјиб: "Нардаранда о вахта гәдәр мүхтәлиф екстремист гүввәләрин бајрагларынын да далғаландығы олмушду. Орда јалныз Азәрбајҹан бајрағы галдырыланда инсанларымыз раһат бир нәфәс алдылар ки, биз даһа бир тәһлүкәдән совушдуг. Биз һамымыз бир даһа о әмәлијјатда иштирак едән полис ишчиләрини миннәтдарлыг һисси илә гејд етмәлијик. Нардараны өлкәнин јуридиксијасындан кәнара чыхармаға чалышмыш инсанлар да лајигли ҹәзаларыны алдылар".

Г. Һәсәнгулјев бәзи сијаси гүввәләрин аксијаларында, чыхышларында Нардаран әмәлијјаты заман һәбс едилән вә мәһкәмә тәрәфиндән һагларында һөкм верилмиш инсанлары "сијаси мәһбус" кими тәгдим етмәјә чалышмаларына, онлары азадлыға чыхмаларыны тәләб етмәсинә дә тохунуб: “Әҝәр инсанлар доғурдан да төрәтдикләри ҹинајәтә ҝөрә пешманчылыг һисси кечирирләрсә, ҹәзаларынын бир һиссәсини чәкибләрсә, ҹәзачәкмә јерләриндә өзләрини јахшы апарыбларса, ганунвериҹилијимиз онларын ҹәзаларынын чәкилмәмиш һиссәсиндән азад олунмасына имкан верир. Нардаранда да мәсулијјәтә ҹәлб олунмуш чохлу сајда инсанлар артыг азад едилибләр. Амма орада тәшкилатчылар, инсанлары гызышдырыб дөвләт вә һакимијјәт органлары илә үз-үзә гојмаг истәјәнләр олуб вә о инсанлар ҹәзаларыны чәкәҹәкләр. Беләләриндән һагг-әдаләт уғрунда мүбаризә апаран образыны јаратмаг ҹәһдләринә ҝәлинҹә, бәри башдан дејим ки, белә ҹәһдләр ҹәмијјәт тәрәфиндән ләнәтләнир".

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki