Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

Һөҹҹәтүл Ислам Сејјид Елман Ағазадәнин бу ҝүнки мәһкәмәдәки сон сөзү

Һөҹҹәтүл Ислам Сејјид Елман Ағазадәнин бу ҝүнки мәһкәмәдәки сон сөзү

Сејјид Елман Ағазадә мәһкәмә һакиминә сәсләнәркән: “Дүнја еләдир ки, һәр шеј дәјишә биләр. Инди биз отурдуғумуз јердә нечә прокурорлар, назирләр отуруб. Вахт ҝәләр, тәјинатлы һакимләр дә отурар. Тәсәввүр един, Һаҹы Зүлфүгар сизин әјләшдијиниз јердә отуруб, сиз исә бизим инди олдуғумуз јердәсиз. Буну ҝөзүнүзүн өнүнә ҝәтирин."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бакы Ағыр Ҹинајәтәр мәһкәмәсиндә гондарма Нардаран иши үзрә мәһкәмә просеси давам етдирилиб. Бу ҝүнкү мәһкәмәдә Илаһијјатчы-Алим Сејјид Елман Ағазадә сон сөзүнү дејиб:

"Ортада полисләрин вә онларла әмәкдашлыг едиб, һал шаһиди кими гәләмә вериләнләрин сахта, јалан ифадәләриндән башга һеч нә јохдур. Мәним нә үстүмдә, нә дә евимдә силаһ олуб. Белә тәгдим едирләр ки, ҝуја мәндә силаһ-сурсат олмасы һагда һәлә нојабрын 26-дан «бандотдел»ә әмәлијјат мәлуматы дахил олуб. Мәни һәбс еләмәк үчүн евимә ҝәлән «бандотдел»ин әмәлијјатчысы Елман Бајрамов ифадәсиндә дә белә дејир. Һәмин Бајрамова бурада суал вердик ки, бәс нијә нојабрын 29-да әмәлијјат-ахтарыш тәдбири кечирәндә әлиниздә нә мәһкәмәнин, нә дә мүстәнтигин гәрары јох иди? Деди ки, тәхирәсалынмаз тәдбир олдуғуна ҝөрә гәрары ала билмәјибләр. Ахы о бири тәрәфдән дә јазырсыз ки, ајын 26-дан мәлумат варды, бәс нијә үч ҝүндә гәрар алынмајыб? Чүнки һамысы башдан-ајаға јаландыр.

Әмәлијјатчы Елман Бајрамовун да, өзләринин адамлары олан һал шаһидләринин ифадәләриндә дә вар ки, ҝуја мәним евимдән «Һаҹы Талеһ Бағырзадәнин мүраҹиәти» адлы китабчалар чыхыб. Ифадәләриндә дә јазыблар ки, китабчалары өзләри ҝөрүбләр. Мәһкәмәдә һамысындан сорушдуг ки, китабчада нә јазылмышды? Ҹаваб верә билмәдиләр. Бәс бу адамлар неҹә ҝөрүбләр о китабчалары? Бакыхан адлы һал шаһиди өзү дә тәсдигләди ки, полисин адамыдыр. Бурада она дејәндә ки, 40-а јахын ишдә онун ады кечир, деди ки, «40 нәдир, минләрлә ишдә полислә әмәкдашлыг едиб». Бу, онун ишидир.

Мәлум олду ки, әсас сәбәб Һаҹы Талеһ Ләнкәрана ҝәләндә онунла ҝөрүшмәјим, хүтбәдә «Аллаһу Әкбәр» шүары сәсләндирмәјимиздир. Һалбуки, бүтүн дини мәрасимләрдә бу сәсләнир. Һесаб едирәм ки, һәбсимин сәбәбләриндән бири дә Ләнкәранда Ашура мәрасимләринин кечирилмәси илә бағлыдыр. Һакимијјәт органларыны горхуја салан әсас амилләрдән бири бу олуб. «Бандотдел»дә мәнә ишҝәнҹә вериләндә, әсасән, бу һагда суаллар вериб дејирдиләр ки, Ләнкәранда тәшкилатчылыг еләјирсән, тәрәфдарлар топлајырсан.

Илләрлә адамларын башына ојунлар ачан, евләр јыхан Акиф Човдарова 15 ил иш истәмишдиләр. Бизә дә һеч бир ҝүнаһымыз олмадығы һалда, 15-16 ил ҹәза истәнилир. Ортада да јалан ифадәләрдән башга һеч нә јохдур. Сиз һаким кими анд ичмисиниз,тәрәф олмамалы, әдаләтли гәрар чыхармалысыныз. Дүнја еләдир ки, һәр шеј дәјишә биләр. Инди биз отурдуғумуз јердә нечә прокурорлар, назирләр отуруб. Вахт ҝәләр, тәјинатлы һакимләр дә отурар. Тәсәввүр един, Һаҹы Зүлфүгар сизин әјләшдијиниз јердә отуруб, сиз исә бизим инди олдуғумуз јердәсиз. Буну ҝөзүнүзүн өнүнә ҝәтирин."

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди