Арашдырма

Һөкумәтин “Нардаран әмәлијјаты” неҹә ифлас етди? – тәһлил

Дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтинә бу “тәам”ы једиздирмәк мүмкүн олмады

Һөкумәтин “Нардаран әмәлијјаты” неҹә ифлас етди? – тәһлил

“...Амма һөкумәтин бүтүн планлары бир мәһәкмә просесилә дармадағын олду. Шаһид ифадәләри, иттиһам олунан шәхсләрин ортаја гојдуғу фактлар, вәкилләрин дашдан кечән аргументләри Нардаранда баш верәнләрин әввәлҹәдән јазылмыш ссенари олдуғуну тәсдигләди. Үстәлик, мөвҹуд режимин нә гәдәр гәддар олдуғуну, өлкәдә һүгугсузлуғун нә гәдәр бој атдығыны ҝөстәрди...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан һакимијјәти узун илләрди етиразчы сәсләри боғмагла мәшғулду. Өлкәдәки һүгугсузлуға, коррупсијаја, сахтакарлыға етираз едәнләр режимин “гара сијаһы”сына дүшүб вә белә адамлары овламаг үчүн сајсыз-һесабсыз  тәләләр гурулур. Амма бир гајда олараг һөкумәтин бүтүн аддымлары бумеранг еффекти верир вә маскалар ҹырылыр. Узун илләр мүхтәлиф маневрләрлә дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтини алдатмаг ҹәһдләри артыг бәһрә вермир. Инди Азәрбајҹандакы репрессија, коррупсија, сечки сахтакарлығы бејнәлхалг һесабатларда өз әксини тапыр. Азәрбајҹанын ады “гејри-азад өлкәләр” сијаһысына салыныб.

Амма мөвҹуд һакимијјәт һәлә дә үмид едир ки, рүсвајчы ссенариләрлә дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтини чашдырмаг олар. Она ҝөрә дә нөвбәти “план”ы һәјата кечирдиләр вә “Нардаран әмәлијјаты”ны һазырладылар. Ҝүнүн 24 сааты режим телеканаллары, һөкумәтјөнлү медиа, һөкумәт сөзчүләри Нардаранда баш верәнләри дөвләтә хәјанәт кими дәјәрләндирдиләр, һәбс олунанлара террорчу дамғасы вурдулар вә Азәрбајҹанда дини тәһлүкәнин олдуғуну сүбут етмәјә чалышдылар. Үстәлик, үмид етдиләр ки, мөтәдил диндарларын “сојгырым”ы просесинә демократик гүввәләри дә ҹаламаг нәтиҹә верәҹәк. Она ҝөрә дә “Нардаран әмәлијјаты”нын тәркибинә АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлыны да гатдылар.  Һеч бир тутарга тапмајан һөкумәт, Фуад Гәһрәманлынын “фаҹебоок” статусларындан јапышды. Амма һөкумәтин бүтүн планлары бир мәһәкмә просесилә дармадағын олду. Шаһид ифадәләри, иттиһам олунан шәхсләрин ортаја гојдуғу фактлар, вәкилләрин дашдан кечән аргументләри Нардаранда баш верәнләрин әввәлҹәдән јазылмыш ссенари олдуғуну тәсдигләди. Үстәлик, мөвҹуд режимин нә гәдәр гәддар олдуғуну, өлкәдә һүгугсузлуғун нә гәдәр бој атдығыны ҝөстәрди.

Сон олараг исә нүфузлу “Амнестј Интернатионал” тәшкилатынын бәјанаты јајылды вә Нардаран мәһбусларынын азад едилмәси тәләб олунду. Буна гәдәр исә – һәбсиндән аз сонра АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлыны дүнјанын бу мөтәбәр тәшкилатыны “Виҹдан мәһбусу” адландырмышды.  “Амнестј Интернатионал” тәшкилатынын бу јахынларда јајылан бәјанаты да ҝөстәрди ки, һөкумәтин ортаја гојдуғу мәһсул гәбул едилмәди. Тале Бағырзадәдән террорчу, Фуад Гәһрәманлыдан дөвләт чеврилишинә чағырыш едән шәхс образы дүзәлдә билмәдиләр.

Азәрбајҹан һөкумәтинин мәрифәтинә бәләд олдугларына ҝөрә, өлкәмиздәки Гәрб сәфирликләри, бејнәлхалг һүгуг мүдафиә тәшкилатлары Нардаран мәһкәмәсини диггәтлә изләјирдиләр. Бир-ики мәһкәмә просесини изләмәк кифајәт етди ки, иттиһмаларын гондарма олдуғу тәсдигләнсин. Бәли, һөкумәтин “габилијјәт”индән дүнја хәбәрдар иди. Мәсәәлән, АХҸП сәдринин көмәкчисини “Ҝүләнчи”, мүавинини “Иранчы” иттиһамыјла тутмаг јалныз Азәрбајҹан һөкумәтинин ағлына ҝәлә биләрди. Бу ағыл ону да кәсдирә билмәди ки, 100-дән артыг сијаси мәһбусун олдуғу өлкәдә “Нардаран әмәлијјаты”ны асан һәзм етдирмәк мүмкүн олмајаҹаг. АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлынын бирбаша “фаҹебоок”  статусларына ҝөрә һәбс едилмәси исә тәкҹә бу әмәлијјат үзрә өзүнүифша дејилди, һәм дә өлкә башчысынын “Азәрбајҹанда сөз азадлығы горунур, интернет азадлығы вар” кими бәјанатларыны ҝөтүрүб јерә чырпмаг иди.

Беләликлә, һөкумәт  һазырладығы “Нардаран тәамы”ны нә өлкә әһалисинә, нә дә бејнәлхалг аләмә једиздирә билди. Һамы ајдын шәкилдә ҝөрдү ки, бу “тәам”а зәһәр гатылыб. Һакимијјәтин толерантлыг тәблиғатынын јалан олдуғу, мәһкәмә системинин кәндирлә идарә едилдији, режимин демократијаја нифрәти бир даһа тәсдигини тапды.

“Амнестј Интернатионал” тәшкилатынын мәлум бәјанаты исә һакимијјәтин дүнјаја инадырмаг истәдији  “Азәрбајҹнада демократија олса, шәриәт дөвләти гурулаҹаг” тезисини гүввәдән салды. Ајдын шәкилдә ҝөрүндү ки, “террорчу”, “Иранын аҝенти” кими тәгдим едилән адамлар мөтәдил диндарларды, Азәрбајҹанын Конститусијасыны ана ганун кими гәбул едирләр вә дүнјәви дөвләти дағытмаг миссијасы дашымырлар. Ајдын олду ки, онларын һәбсинә сәбәб мөвҹуд режимин јаратдығы ејбәҹәрликләрә етираз етмәләриди. Вә демократик дүнја да бүтүн бунлары мәһз, белә гәбул едир.

Дүнја террорчу вә террору дәстәкләјәнләр кими танытмаг истәдикләри адамлар инди өлкәнин дахилиндә дә, хариҹиндә дә бүтүн демократик иҹтимаијјәт тәрәфиндән гәһрәман кими таныјыр.

Мүхтәсәр, бөјүк ссенарини “екранлашдырмаг” мүмкүн олмады вә  “Нардаран әмәлијјаты” ифлас етди.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди