Азәрбајҹан Хәбәрләри

Һүгуг мүдафиәчиләри сијаси мәһбуслара тәзјигдән вә ганунсуз һәбсләрдән нараһатлыгларыны билдирибләр

Мәтбуат конфрансында һүгуг мүдафиәчиләри вә мәһбус аиләләри иштирак едибләр.

Һүгуг мүдафиәчиләри сијаси мәһбуслара тәзјигдән вә ганунсуз һәбсләрдән нараһатлыгларыны билдирибләр

Огтај Ҝүлалыјев: "Рәсми мәлуматлара ҝөрә, Ҝәнҹәдә баш верән һадисәләрлә бағы азы 52 нәфәр һәбс едилиб. Амма гејри-рәсми мәнбәләрин мәлуматына ҝөрә, һәбс едиләнләрин сајы 100 нәфәр ҹиварындадыр вә һазырда һәбсләр давам етдирилир".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, "Сон заманлар баш верән ганунсуз һәбсләр вә репрессијалар бизи нараһат едир. Рәсми гурумларын бүтүн һәрәкәтләри ганун дахилиндә олмалыдыр". Бу барәдә ијулун 11-дә Сијаси Мәһбусларын Һүгугларыны Мүдафиә Мәркәзинин Мүсават Партијасынын гәрарҝаһында кечирдији мәтбуат конфрансында гурумун рәһбәри Огтај Ҝүлалыјев билдириб.

Мәтбуат конфрансында һүгуг мүдафиәчиләри вә мәһбус аиләләри иштирак едибләр.

Ҝүлалыјев ијулун 3-дә Минҝәчевир Истилик Електрик Стансијасында баш вермиш гәза нәтиҹәсиндә өлкәнин електрик енержиси тәҹһизатнда јаранмлыш фасиләләри вә һәмин ҝүн Ҝәнҹә шәһәр Иҹра Һакимијјәти башчысы Елмар Вәлијевә силаһлы һүҹуму хатырладараг дејиб ки, сон ҝүнләр иҹтимаи-сијаси вәзијјәтин ҝәрҝинләшмәси фонунда чохсајлы һәбсләр һәјата кечирилиб.

"Рәсми мәлуматлара ҝөрә, Ҝәнҹәдә баш верән һадисәләрлә бағы азы 52 нәфәр һәбс едилиб. Амма гејри-рәсми мәнбәләрин мәлуматына ҝөрә, һәбс едиләнләрин сајы 100 нәфәр ҹиварындадыр вә һазырда һәбсләр давам етдирилир", дејә о гејд едиб.

Һүгуг мүдафиәчиснин фиркинҹә, Елмар Вәлијевә гаршы суи-гәсддән сонра ону тәнгид едәнләрин вә суи-гәсддә ҝүнаһландырылан Јунис Сәфәрову мүдафиә едәнләрин, һәмчинин һөкумәти тәнгид едәнләрин һәбси һәјата кечирилиб. Бунунла јанашы, бир нечә интернет сајтынын рәһбәрләринә гаршы ҹинајәт иши галдырылыб, азы 4 сајта ҝириш блокланыб.

Ҝүлалыјев билдириб ки, һүгуг мүдафиә тәшкилатлары гаршыдурманын, ган төкүлмәсинин әлејһинәдир.

"Амма Ҝәнҹәдә баш верәнләр чох мүәммалыдыр. Һадисә илә бағлы рәсми мәлуматлар инсанлары инандыра билмир. Мүстәгил медиа мәһв едилдијиндән һадисә јериндә мүстәгил медиа тәмсилчиләринин чәкилиши олмајыб. Истинтаг органлары да һадисәнин баш вердији аны әкс етдирән һәр һансы видео тәгдим етмир. Елә исә, суал јараныр. Неҹә олур ки, һүгуг-мүһафизә органлары мүхалифәтин минләрлә инсанын иштирак етдији аксијаларында тәһлүкәсизлији тәмин едир, һәр бир инсана нәзарәт едә билир, амма Ҝәнҹәдә Иҹра Һакимијјәтинин гаршысында 150-200 нәфәрин иштирак етдији аксијада тәһлүкәсизлији тәмин едә билмир? Ики јүксәк рүтбәли полис забити өлдүрүлүр. Бунлар мүәммадыр", дејә о гејд едиб.

Мәтбуат конфрансында һәмчинин һүгуг мүдафиәчиләринин сијаси мәһбус һесаб етдији шәхсләрә гаршы һәбс јерләриндә сон дөврләр ишҝәнҹәләрә јол верилдији диггәтә чатдырылыб.

Мәтбуат конфрансында НИДА Вәтәндаш Һәрәкатынын һәбсдә олан фәалы Илкин Рүстәмзадәнин атасы Бакир Рүстәмзадә билдириб ки, оғлуна гаршы пис рәфтара сон гојулмалы вә о, азадлыға бурахылмалыдыр.

"Мән бу ҝүнләрдә Илкинин сахланылдығы ҹәзачәкмә мүәссисәсинин рәиси илә ҝөрүшмүшәм. О, Илкинә гаршы гејри-инсани рәфтатын олмадығыны билдирир. Амма Илкин телефонла зәнҝ едәркән онун јанында дурурлар, киминлә данышдығы илә марагланырлар. Рәис мәнинлә ҝөрүшсә дә, Илкин Рүстәмзадә илә ҝөрүшүмә имкан јаратмады", дејә о гејд едиб.

Журналист Фикрәт Фәрәмәзоғлунун һәјат јолдашы Фаигә Нөврәсли дејиб ки, журналистин ҹидди хәстәликләри вар, лакин ону мүалиҹә мүәссисәсинә көчүрмүрләр.

Блоҝер Рәшад Рамазановун һәјат јолдашы Көнүл Исмајылова блоҝерин даим мәнәви тәзјигләрә мәруз галдығыны вә һәтта она гаршы физики тәзјигин олдуғуну дејиб. Онун сөзләринә ҝөрә, һәјат јоладашына китаблар вермәјә имкан верилмир, онун әлјазмалары әлиндән алыныр.

Журналист Әфган Садыговун һәјат јолдашы Севинҹ Садыгова билдириб ки, Әфган Садыгов ијулун 7-дә Ҹәлилабадда һәбс едилиб. Она 30 сутка һәбс верилиб.

"Әфган Садыгов бу илин мајында һәбсдән чыхыб. Онун һеч бир ҝүнаһы олмадығы һалда 30 сутка һәбс верибләр. Мән вә вәкил индијәдәк Әфганын һарада сахланылдығыны өјрәнә билмирик. Инсан тутуланда онун аиләсинә хәбәр верилмәлидир", дејә о гејд едиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki