Азәрбајҹан Хәбәрләри

Јүзләрлә еви виран едән Елдар Маһмудову азадлыгда сахлајан илҝинҹ сәбәб нәдир?

Сабиг назир тохунулмазлығыны вәзифәдә олдуғу илләрдә неҹә тәмин едиб?...

Јүзләрлә еви виран едән Елдар Маһмудову азадлыгда сахлајан илҝинҹ сәбәб нәдир?

Истефада олан тәһлүкәсизлик хидмәти полковник-лејтенанты Илһам Исмајыл: ““Елдар Маһмудов нијә истинтага ҹәлб олунмур" дејиб фал ачмағымыза еһтијаҹ јохдур. Бу ҝүн һәрә бир пәрдәархасы, клуар сөһбәтләринин нәдән ибарәт олмасы, Бејнәлхалг Банкын пулларынын ҝери гајтарылмасына ҝөрә бу адамын азадлыгда олмасы фикирләрини дејир.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Елдар Маһмудов тутдуғу постдан узаглашдырыландан сонра онун тезликлә һәбсә алынаҹағы ҝөзләнилирди. 1 ај сонра Е.Маһмудовун тутдуғу постдан узаглашдырылмасынын 2 или јекунлашаҹаг, о исә азадлыгдадыр. Ара-сыра сорағы ҝәлир. Рәсмиләр ләғв олунмуш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијиндә(МТН) башланан илдырым сүрәтли јохлама вә һәбсләрдән сонра вердикләри ачыгламаларда сабиг назирин дә һәбсинин ҝерчәкләшәҹәјинә ишарәләр вурурдулар. Артыг рәсмиләр бу мөвзудан данышмыр, Елдар Маһмудовун адыны белә чәкмирләр.

“МТН иши” үзрә Бакы Һәрби Мәһкәмәсиндә 20-јә јахын сабиг МТН-чи мүһакимә олунур. Тутуланларын демәк олар ки, һәр бири вахтилә Елдар Маһмудовун јахын әтрафына дахил олан, онун командасынын үзвләри олараг МТН-дә јүксәк постлар тутмуш, онун тәгдиматы илә ҝенерал рүтбәсинә гәдәр јүксәлмиш шәхсләрдир. Елдар Маһмудов исә онларын арасында дејил. Баш прокурор Закир Гаралов 2016-ҹы ил октјабрын 1-дә Елдар Маһмудовун һәбс едилмәмәсинин сәбәби илә бағлы суала ҹаваб верәркән демишди ки, Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинин әмәкдашлары һаггында Баш Прокурорлуғун Ағыр Ҹинајәтләрә Даир Ишләр үзрә Истинтаг Идарәсиндә истинтаг давам едир. Бүтөвлүкдә истинтаг 280 епизод үзрә апарылыр.

Ситат: “Артыг билирсиниз ки, һәмин ҹинајәт ишләриндән бири мәһкәмәјә ҝөндәрилиб, диҝәрләри үзрә истинтаг давам едир. Истинтагын сонунда кимин һәбс олунуб-олунмајаҹағы бәлли олаҹаг. Прокурорлуг органларынын үмдә вәзифәләриндән бири дә вәтәндашларымызын әризә вә шикајәтләринин бахылмасыдыр. Мүраҹиәтләр арашдырылыр, мүвафиг тәдбирләр дә ҝөрүлүр. кимин мәсулијјәти варса, о, мәсулијјәтдән кәнарда галмајаҹаг”.

Бу ҝүн мәһкәмәдә мүһакимә олунан арасында Елдар Маһмудов јохдур. Ара-сыра зәрәчәкәнләр онун мәһкәмәјә һеч олмаса шаһид гисминдә чағырылмасыны тәләб етсәләр дә, али савадлы һакимләр бу тәләбләри дә ҹавабсыз бурахмаға үстүнлүк верирләр.

Бу ҝүн Елдар Маһмудовдан савајы онун мүавинләри Әли Шәфијевлә Һилал Әсәдовун да статуслары бәлли дејил. МТН-дәки мәлум әмәлијјатлардан сонра Һилал Әсәдовун сахланылмасы һагда хәбәрләр долашса да, сонрадан бу мәлуматлар тәсдигини тапмады. Әли Шәфијевин барәсиндә исә бир нөв мәлумат касадлығы вар. Билинән одур ки, МТН ләғв олунандан сонра базасында јарадылан Дөвләт Тәһлүкәсизлик Хидмәтиндә фәалијјәтини давам етдириб.

Ә.Шәфијев Е.Маһмудовун дөврүндә милли тәһлүкәсизлик назиринин мүавини олуб. Ә.Шәфијев Елдар Маһмудовун әмиси гызынын һәјат јолдашыдыр. Елдар Маһмудовун назирлији дөврүндә полковник-лејтенантдан ҝенерал лејтенант рүтбәсинә галхыб, мүавин тәјин олунуб. Маһмудов онун јахасындан 1 орден, 2 медал асыб.

Сабиг назирин әмиси оғлу, 2015-ҹи илин нојабрында мәсулијјәтә ҹәлб едилән “Азәртүркбанк” АСҸ-нин “Бакы” филиалынын сабиг мүдири Илһам Маһмудову да 1 һәфтә әввәл мәһкәмә залында азад етдиләр. Вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә етмәкдә тәгсирли билинән Илһам Маһмудов 2015-ҹи ил мартын 3-дән етибарән тутдуғу вәзифәдә ишләјәркән сахтакарлыг етмәкдә тәгсирли билинирди. Ыттиһама ҝөрә Илһам Маһмудов вәзифәсиндән суи-истифадә едәрәк гардашынын һәјат јолдашы Нуранә Маһмудованын адына депозит һесаблары ачыб. Һәмин һесаблара 5 әманәт мүгавиләси үзрә үмумиликдә 103 мин манат көчүрүб. Һәмчинин гардашы Илгар Маһмудовун адына 10 мин доллар, онун һәјат јолдашы Фатма Маһмудованын адына иллик 2 фаиз өдәнмәклә 45 мин авро депозит һесабларына гојулуб. 2015-ҹи илин ијулун 16-да һәјат јолдашы Кәмалә Маһмудоваја ҹари һесаб ачараг 1100 манатын мәдахил олунмасыны тәшкил едән Илһам Маһмудов етибарнамәләр әсасында һәмин һесаблар үзрә әмәлијјатлары идарә етмәкдә дә тәгсирләндирилирди.

Илһам Маһмудов бундан башга 2015-ҹи илин 4 нојабрында гардашы Вүгар Маһмудовун сүрүҹүсү Ниҹат Мәммәдовун истифадә етдији “Капиталбанк” АСҸ-јә аид пластик банк картыны дәјишмәк ады илә алдадыб вә ишләдији филиала дәвәт едиб. Иттиһама ҝөрә о, Н.Мәммәдовун етибарындан истифадә етмәклә она һәр һансы мәлумат вермәдән адына банк һесабы ачыб. Һесабы ачандан сонра о, Ниҹат Мәммәдовун хәбәри олмадан гардашы Вүгарын һәјат јолдашы Нуранә Маһмудованын адына көчүрүлмүш 1 милјон 530 мин доллары ганунсуз олараг чыхарыб. Иттиһам бир кәнара галды, һаким сабиг назирин әмиси оғлуну мәһкәмә залындан ачыб бурахды. ғ

МТН-ин ләғвиндән сонра баш верәнләри дә нәзәрдән кечирәндә белә фикир јараныр ки, санки, Елдар Маһмудов бу ҝүн дә вәзифәдәдир вә әлиндә һәр кәсә, һакимләрдән тутмуш онун барәсиндә тәдбир ҝөрмәли шәхсләрә гәдәр тәсир имканларыны сахлајыр.

 

Нәдир сабиг назири бу гәдәр ҝүҹлү едән?

МТН-ин ләғви илә нәтиҹәләнән просеси изләјәнләрин бир чохунда белә бир фикир јараныб ки, Елдар Маһмудову ҝүҹлү едән әлиндәки компро-материаллардыр. Һәминматериалларындаһачохсијаси-криминалхарактердашыдығыһагдадаара-сырабилҝиләрјајылыр. Белә анлашылыр ки, Е.Маһмудов МТН-ә рәһбәрлик етдији 11 ил әрзиндә өзүнү горумаг үчүн чох ҹидди ишләр ҝөрүб, компромат архиви јарадыб. Инди исә һәмин архив онун үчүн “галхана” чеврилиб.

Истефада олан тәһлүкәсизлик хидмәти полковник-лејтенанты Илһам Исмајыл дејир ки, Елдар Маһмудовун истинтага ҹәлб олунмамасы истинтаг органларынын проблеми дејил. И.Исмајыл дејир ки, Елдар Маһмудовун истинтага ҹәлб едилмәси үчүн кифајәт гәдәр әсаслар вар: “Дејәк ки, Елдар Маһмудовун әлејһинә ифадә верән јохдур. О, 10 илдән артыг бөјүк бир назирлијә рәһбәрлик едиб вә ән азы әтрафында баш верән ҹинајәтләрә ҝөрә вәзифә сәлаһијјәтләринә сәһләнкар јанашдығына ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдыр. Онун бу сәһләнкарлығына ҝөрә дөвләтә дәјән зијанлары ортаја гојуб Елдар Маһмудову истинтага ҹәлб етмәк олар. Амма бу ҝүн бизим ”Елдар Маһмудов нијә истинтага ҹәлб олунмур" дејиб фал ачмағымыза еһтијаҹ јохдур. Бу ҝүн һәрә бир пәрдәархасы, клуар сөһбәтләринин нәдән ибарәт олмасы, Бејнәлхалг Банкын пулларынын ҝери гајтарылмасына ҝөрә бу адамын азадлыгда олмасы фикирләрини дејир. Амма бу ҝүн Елдар Маһмудовун нәдән азадлыгдан олмасыны дәгиглији илә буна сәлаһијјәти олан шәхс билә биләр".

Гејд едәк ки, И.Исмајыл бир мүддәт әввәл бу мөвзуда мүәллиф јазысы илә чыхыш етмишди. Һәмин јазы белә бир фикирләрлә јекунлашырды.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди