Мәгалә

Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан республикасынын дәјәрли Дин Хадимләриндән олан, Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Муса Ҝәнҹәви өлкәдә баш верән анти-Ислам сијасәтләр һагда гыса вә дәјәрли бир арашдырма апарыб.

Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Муса Ҝәнҹәвинин јаздығы мәгаләни тәгдим едирик:

 

Бағышлајан вә меһрибан Аллаһын адыјла

Бу ҝүнләрдә Азәрбајҹанда баш верән мәлум һадисәләрә (Анархија, мәмур өз башыналығы, вәтәндашларын һүгугларынын позулмасы, һәрҹмәрҹлик халг вә халгын сәрвәтинин һакимијјәт тәрәфиндән истисмары,мултикултурализм вә толерантлыг девизи алтинда динә, дин хадимләри ве диндарлара диван тутулмаси вәһшиҹәсинә салдыры,дин хадимләринә верилән амансыз ишҝәнҹәләр, хүсусилә Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов, Һаҹы Абҝүл Сүлејманов вә башгаларына верилән ишҝәнҹәләр, һиҹаб гадағасы, азан гадағасы, мәсҹид сөкүнтүсү, дини ајинләрин иҹрасынын гадағасы, вә нечә нечә сајсыз һесабсыз әдалытсизлик вә ганун позунтуларыны бура әлавә етмәк олар) мүнасибәт билдирмәздән өнҹә истәрдим бир мүгәддимә гејд едим.

Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләри, Руһани вә Алимләрлә (тәбиики бурада һәгиги Аллаһын, динин истәдији кими олан дин хадими, Руһани, Алим вә диндардан сөһбәт ҝедир нәјинки, һакимијјәтин хошуна ҝәлән вә истәдији дин хадими, Руһани вә Алимдән) бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

Билдијиниз кими бәшәријјәт јаранан илк ҝүндән бәшәр ики ҹәбһәјә бөлүнүб. Һагг вә батил, Аллаһ дәстәси шејтан дәстәси, Аллаһа итаәт едәнләр ја шејтана вә бир нечә ад вермәк олар.

Адәмнән Хатәмә бу ики дәстә арасында мүбаризә ҝедиб вә гијамәтә гәдәр давам едәҹәк.

Бу мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәјә Гуран ән ҝөзәл васитәдир.

Гуран бәјан едир ки, батил шејтан дәстәси бүтүн Пејғәмбәрләр вә һагг тәрафдарларыјла дүшмәнчилик етмишдир.

Гуранда зикр олунан Пејғәмбәрләрин әһвалатынын мөһтәва вә мотивинин әсас һиссәси бундан ибарәтдир.

Бу дүшмәнчилик мүхтәлиф формаларда өзүнү бирузә вермишдир.

Бу дүшмәчилијин тәмәлини гојан шејтан Аллаһын вилајәтини вә Вәлисини гәбул етмир вә она итаәтдән тәкәбүрлүклә бојун гачырыр. Аллаһла дүшмәнчыилијини играр едир. Бу әмәлинин нәтиҹәсиндә әбәди ләнәтә дүчар олур вә бүтүн һагг тәрафтарларыјла дүшмәнчилик етмәјә анд ичир.

Даһа бир мүбаризә формасы бундан ибарәтдирки, ҝаһ Пејғәмбәрләрә јаланчы дамғасы вурмушлар ҝаһ мәҹнун, диванә ја сеһирбаз вә с... Бу шәр бөһтанлары атмагла бүтүн Пејғәмбәрләрә ишҝәнҹә вермишләр вә бәзиләрини гәтлә јетирәрәк шәһид етмишләр. Елә заман олуб ки, бир ҝеҹәдә јетмиш Пејғәмбәри гәтлә јетирмишләр.

Бу мүгәддимә бунун үчүн иди ки;

Биринҹиси батил тәрәфдары һеч заман истәмәз һагг тәрәфдары бир мәканда бир мәмләкәтдә раһат сөзүнү десин вә өзүнә јер тапсын. Чүнки бу Аллаһын ганунудур һагг ҝәлдисә батил мәһвә мәһкумдур вә арадан ҝетмәлидир.

Икинҹиси бу дүшмәнчилик һәр заман давам едәндир вә бәшәриндә вәзифәсидир бу дүшмәнчыилијин, зүлмүн мүгабилиндә дајансын, мүбаризә апарсын.

Әҝәр бир ҹәмијјәт јахуд бир фәрд бу зүлмлә мүбаризә апармырса бу зүлм вә залимләрлә шәрикдирләр. Бу барәдә Гуранын саффат сурәсиндә бујурулур:

(Мәләкләрә әмр олунар:) «(Ширк вә күфрдә инадкарлыг ҝөстәрмәклә) зүлм едән кәсләри, онларын тајларыны вә Аллаһын әвәзинә ибадәт етдикләрини јығын бир јерә 22.

«Онлары Ҹәһәннәмин јолуна јөнәлдин.» 23

«Вә онлары (о јолда) сахлајын ки, онлар (орада әгидәләр вә әмәлләр барәсиндә) сорғу-суал олунмалыдырлар.»24

«(Еј Ҹәһәннәм әһли), сизә нә олуб ки, бир-биринизә көмәк етмирсиниз?!» 25

Әслиндә онлар о ҝүн тамамилә тәслим вә мүти олаҹаглар. 26

Онлардан бир гисми диҝәрләринә үз тутар, бир-бириндән сорушарлар, 27

(Зәифләдилмиш вә алданмышлар өз батил вә залым рәһбәрләринә) дејәрләр: «Хејир вә јахшылыг ады алтында (јалан андларла, зорла) бизим јанымыза ҝәлән сизләр идиниз.» 28

Онлар дејәрләр: «(Хејр) әслиндә сиз өзүнүз иман әһли дејилдиниз.» 29

«Бизим сизин үзәриниздә (күфр вә иман бахымындан) һеч бир һөкмранлығымыз јох иди. Әслиндә сиз өзүнүз түғјанкар бир дәстә идиниз.» 30

«Беләликлә, бизим барәмиздә Рәббимизин сөзү вә вәди һәјата кечди. Биз мүтләг (Ҹәһәннәм әзабыны) дадаҹағыг!» 31

«Биз сизи (аздырмыш олсаг белә, сизин өз ихтијарынызла) аздырдыг. Әлбәттә, биз өзүмүз дә азмыш идик.» 32

Шүбһәсиз онлар о ҝүн (табе оланлар вә рәһбәрләри) әзабда шәрикдирләр. 33

Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

Истәрдим мәсәләјә даһада ајдынлыг ҝәтирәк. Јәни бир дин хадими һагсызлыға гаршы етираз едирсә, ҹәмијјәти писликдән чәкиндириб јахшылыға дәвәт едирсә, дини ајинләрин ҹәм шәклиндә иҹрасына чалышырса, һәгиги мәнада халгын инсанларын дәрдини өз дәрди билиб халга, инсанијјәтә хидмәк етмәк истәјирсә, демәли һәмән шәхс ја ҹасусдур ја терористдир, иғтишаш төрәдәндир, ја дөвләтә вә дөвләтчилијә гаршы чыхмышдыр. Бир сөзлә бу шәхсләр гаты ҹинајәткардырлар.

Үмумијјәтлә бу мәсәләләр онун ҝөсдәриҹисидир һакимијјәтин иддиа етдији биз өлкәни һүгуг вә демократик әсасларла идарә едирик мәсәләсиндән зәррә гәдәр әсәр әламәт јохдур. Әксинә ортада олан ҝөстәриҹи бундан ибарәтдир ки, халгын һеч бир ирадә вә истәји нәзәрә алынмадан өлкә мешә ганунларыјла идарә олунур.

Бизим исә сөзүмүз будур ола билсин сиз бу һејвани һисләрә гапылыбсыз. Амма бу өлкәнин вәтәндашлары һејван дејил инсандыр инсан!

Истәр диндар олсун вәјахуд гејри диндар һәр бир вәтәндашын бу өлкәдә һүгуглары вар вә бу һүгуглара һөрмәтлә јанашмаг ҝәрәкдир. Өлкәдә баш верән Исламофобијаја, вәтәндашларын репресијасына( һәрәни бир методла шәрләјәрәк һәбс етмә) мәмур өзбашыналығына вә.с... Сон гојмаг лазымдыр.

Һакимијјәтин һагг тәрәфтарларына о гәдәр нифрәти варки, һәмән шәхсләри тәкҹә һәбс вә азадлыгдан мәһрум етмәклә кифајәтләнмир һәтда зинданда белә ишҝәнҹәләрә мәруз гојурлар.

Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов, Һаҹы Абҝүл Сүлејманов вә диҝәр һагг ҹарчылары вә халгын хидмәтчиләринә олмазын ишҝәнҹәләрини верирләр.

Биз бир Милләт, бир Халг олараг хүсусән диндарлар бу зүлмләрин мүгабилиндә нә етмәлијик?!

Мән бурада бир мәсәләни гејд етмәји зәрури билирәм.

Аллаһ ҹ.ҹ Гуранда бујурур: иззәт јалныз Аллаһа пејғәмбәрә вә мөминләрә аиддир.

Һәдисдә бујрулур: Мөминин иззәти Кәбә евиндән үстүндүр. Мөмүнүн гәлби Аллаһын һәрәмидир.

Бунлары гејд етмәкдә мәгсәдим будур ки, Һаҹы Мөвсүмләр, Һаҹы Абҝүллләр, Һаҹы Талеләр нәјинки мөмүн онлар Пејғәмбәр варисидир онлар мүхләс бәндәләрди ки, Пејғәмбәр вә өвлүјаларын јолуну ҝедирләр. Бунун үчүндә бу шәхсләрин гијмәти вә дәјәри Кәбә еви вә мәсҹиддәндә үстүндүр.

Дүшмән јахшы дәрк едибки онларын сәҹдә етдикләри јер белә мәсҹидә чеврилир вә сәҹдә етмәкләриндән белә нараһатдырлар.

Ән азындан мәсҹидләримизи горудуғумуз гәдәр ҝәрәк бу шәхләри мүдафиә едәк.

Әҝәр биз шүар веририк мәсҹид сөкүлсә ган төкүләр, биз ҝәрәк бу шәхсләр үчүн ганымыздан, ҹанымыздан, малымыздан, һәр шејимиздән кечәк.

Доғурданда чох аҹынаҹаглы вәзијјәтдир мәним өлкәмдә Пејғәмбәр варисләринә бу гәдәр зүлм олунур биз исә сејирҹи гисминдә мәсәләләри мүшаһидә едирик. Јәни биз, һакимијјәтә бу ҹүрәти вермишик.

Бу баш верән һадисәләрә биҝанә галдыгҹа бизим бәлаларымыз даһада артаҹаг.

Биз ҝәрәк бу залимләрлә Аллаһ кими,Пејғәмбәр вә Имамлар кими рәфтар едәк. Бахын Аллаһ залимләрә гаршы Гуранда неҹә шиддәт нүмајиш етдирир.

Аллаһын Рәһман вә Рәһим сифәти варса, Ҹәббар вә Гәһһар сифәтидә вар.

Пејғәмбәр һаггында бујурурлар: О мөмүнләрә гаршы чох меһрибан кафирләрә гаршы чох шиддәтлијди, Имамларда һәмчинин.

Биздә залимләрә гаршы бу ҹүр олмалыјыг. Чүнки дин мәһәббәт вә боғздан(кафирләрә,Залимләрә,Алллаһ дүшмәнләринә) нифрәтдән башга бир шеј дејил.

Мүтләг бу зүлмләрин хүсусән дин хадимләри вә Алимләрә олан зүлмләрин интигамы алынмалыдыр бу мүсибәтләр јол верилмәздир...!

 

Муса Әсәдзадә

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki