Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

Шаһид: “Мәнә мәнәви тәзјиг еләдиләр… Мән билмәздим ки, руһаниләримизә гаршы мәндән белә ифадә аларлар".

Шаһид: “Мәнә мәнәви тәзјиг еләдиләр… Мән билмәздим ки, руһаниләримизә гаршы мәндән белә ифадә аларлар

Шаһид Самир Бабајев диндириләркән прокурорун "бу шәхсләри таныјырсынызми?" суалына белә ҹаваб вериб: "Бу адамлар һәр ај јетимләр евинә ҝедиб, јетимләрин башына әл чәкәнләрдир, бу шәхсләр һәр ај гоҹалар евинә ҝедиб онлара гајғы ҝөстәрәнләрдир”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Тале Бағырзадә, еләҹә дә Нардаран һадисәләрилә әлагәдар һәбс олунан диҝәр шәхсләрин әлејһинә ифадә верәнләр инди һәмин ифадәләрдән имтина едирләр.

Нардаран иши үзрә 12 нәфәрлик үчүнҹү групун мәһкәмәсиндә диндирилән шаһидләр белә дејибләр.

Шаһидләр Мајын 15-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә ифадә верәркән дејибләр ки, Тале Бағырзадә вә диҝәрләринин силаһланмасы, дөвләтин конститусион гурулушуну дәјишмәјә, дөвләт чеврилишинә ҹәһд ҝөстәрмәләри һагда јазылан фикирләр онлара аид дејил. Онлар садәҹә, ДИН-ин Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсиндә һазыр ифадәләрә имза атыблар.

Илаһијјатчы Зүлфүгар Микајылов вә даһа 11 нәфәрдән ибарәт үчүнҹү групун ишинә Зејнал Ағајевин сәдрлик етдији һакимләр коллеҝијасы бахыр.

КҮЧӘДӘ ЈҮКСӘК СӘС СӨЈҮШ СӨЈДҮЈҮНӘ ҜӨРӘ...

Мајын 15-дә мәһкәмәдә өнҹә вәкил Шәһла Һүмбәтова тәгсирләндирилән шәхсләрин мүдафиә һүгугунун позулдуғуну билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, вәкилләрин тәгсирләндирилән шәхсләрлә үнсијјәтиндә чәтинликләр вар.

Шәһла Һүмбәтова тәгсирләндирилән шәхсләрин вәкилләринин јанында әјләшмәси, онларын үнсијјәтиндә проблем јарадылмамасы, лазым оланда сәнәдләрин верилмәсинә шәраит јарадылмасы һагда вәсатәт галдырыб.

Һакимләр тәгсирләндирилән шәхсләрин вәкилләринин јанында әјләшмәси барәдә вәсатәти тәмин етмәсә дә, билдирилиб ки, онларын истәдикләри вахт мәсләһәтләшмәсинә шәраит јарадылаҹаг. 

Ардындан "Азадхәбәр" сајтынын баш редактор әвәзи Илкин Мәммәдов ифадә вериб. Билдириб ки, 2015-ҹи ил декабрын 1-дә јашадығы евин гаршысындан намәлум шәхсләр ону тутуб апарыблар. Әввәлҹә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинә, сонра 13-ҹү полис бөлмәсинә, ардынҹа да 5-ҹи бөлмәјә апарыблар. Дејибләр ки, ҝуја күчәдә јүксәк сәслә сөјүш сөјдүјүнә ҝөрә инзибати формада һәбс олунуб. Шаһидин сөзләринә ҝөрә, декабрын 2-дә мүстәнтигләр ондан ифадә алыб, Һаҹы Тале вә Мүсәлман Бирлији һәрәкаты илә бағлы суаллар верибләр: "Билдирмишәм ки, онлары таныјырам, мәҹлисләрдә олмушам вә онлардан мүсаһибәләр алмишам, онлардан дөвләтчилик әлејһинә һеч бир чыхышларыны ешитмәмишәм".

ИФАДӘНИ ОХУМАДАН ИМЗАЛАЈЫБ

Ардынҹа диндирилән диҝәр шаһид Нәзир Һүсејнов да Тале Бағырзадә вә диҝәрләриндән зоракылыгла бағлы һеч бир фикир ешитмәдијини дејәндә прокурор она истинтагдакы ифадәсини хатырладыб. Н.Һүсејнов билдириб ки, мәктәби икинҹи синфә гәдәр охујуб вә јазыб-охумағы баҹармыр, она ҝөрә ифадәни охумадан имзалајыб. Ифадә елан олунанда исә дејиб ки, һәтта анасынын вә һәјат јолдашынын ады да ифадәдә сәһв јазылыб. 

"Һаҹы Талеһ Бағырову бир нечә илдир таныјырам. О, һәмишә Нардарана гара рәнҝли "КИА" автомобили илә ҝәлирди. Әтрафында һәмишә чохлу адамлар олурду. Бундан әлавә, ешитмишдим ки, онлар гәзет вә китабча чыхарырлар. Мән әввәлләр она инанырдым. Талеһ Бағыров чыхышларында дејирди ки, дөвләти чевирмәк, јени дини дөвләт гурмаг лазымдыр. 25 нојабрда адыны хатырламадығым адам деди ки, бирлијә үзв јазыл. Амма китабчадакы бәзи шејләри охујандан сонра она мүнасибәтим дәјишди", – истинтагдакы ифадәдә белә јазылыб.

Шаһид билдириб ки, бу фикирләрин һеч бири она аид дејил, "бандотдел"дә өзләри јазыблар: "Мәндән сорушанда дедим ки, һеч нәдән хәбәрим јохдур вә һәмин әрәфәдә кәнддә олмамышам".

Диҝәр шаһид Валеһ Аббасов да бәнзәр ифадә вериб. О да јазыб-охумағы баҹармадығыны, мүстәнтигин јаздыгларыны охумадан имзаладығыны билдириб.

“О, ДӨВЛӘТИМИЗИ ҺАМЫДАН ЧОХ СЕВИРДИ”

Шаһид Самир Бабајев диндириләркән прокурорун "бу шәхсләри таныјырсынызми?" суалына белә ҹаваб вериб: "Бу адамлар һәр ај јетимләр евинә ҝедиб, јетимләрин башына әл чәкәнләрдир, бу шәхсләр һәр ај гоҹалар евинә ҝедиб онлара гајғы ҝөстәрәнләрдир”.

Бу шаһид дә ифадәсиндән имтина едиб: "Талеһ Бағырзадә һеч вахт дөвләтчилик әлејһинә чыхышлар етмәјиб. О, дөвләтимизи һамыдан чох севирди. Һәмчинин Һиҹаб Азадлығы һагда бағлы данышырды".

О, ифадәләри тәзјиг алтында имзаладығыны билдириб: "Мәнә мәнәви тәзјиг еләдиләр, дедиләр бу ифадәни имзаламалысан. Мән имзаладым, дедим ја наркотик гојаҹаглар, ја да ҹиһад. Мән билмәздим ки, руһаниләримизә гаршы мәндән белә ифадә аларлар".

Прокурор ондан сорушуб ки, тәзјигләр һагда һансыса органлара мүраҹиәт едибми? Самир Бабајев прокурора белә ҹаваб вериб: "Хејр, ганун вар?”

Тәгсирләндирилән шәхсләрдән Зүлфүгар Микајылов да әлавә едиб ки, ганун олсајды, онлар инди бурда олмазды. Онлар башларына ҝәлән ганунсузлугларла бағлы һәр јерә јазыблар, амма һәлә дә дәмир бармаглыглар архасындадырлар.

Мәһкәмә мајын 22-дә давам едәҹәк.

ХАТЫРЛАТМА

2015-ҹи ил нојабрын 26-да Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдији әмәлијјатда, икиси полис олмагла, 6 нәфәр һәлак олуб. Рәсми иттиһама ҝөрә, радикал силаһлы дәстә полис әмәкдашларына силаһлы мүгавимәт ҝөстәриб вә өләнләр бу гаршыдурмада һәјатларыны итирибләр.

Нардаранда вә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә 70-дән чох адам һәбс олунуб. Онларын бир гисминә силаһ сахлама иттиһамы илә илјарымдан 2 ил 6 ајадәк һәбс ҹәзасы кәсилиб, 40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб. Үч група ајрылан ҹинајәт иши Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. «Мүсәлман Бирлији» Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыров вә даһа 17 нәфәрин мәһкәмәси јекунлашыб. Т.Бағыров вә Аббас Һүсејновун һәр биринә 20 ил, диҝәрләринә 10 илдән 19 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб. Һәрәси 12 нәфәрдән ибарәт даһа ики групун мәһкәмәси давам едир.

Тәгсирләндирилән шәхсләр иттиһамларла разылашмыр, Нардаран әмәлијјатындакы ики полиси елә өз һәмкарларынын гәтлә јетирдијини иддиа едирләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди