Көшә Јазысы

Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

Мәһкәмә бинасына јахынлашанда гапынын әтрафында чохлу полисләрин олдуғуну ҝөрәндә анладым ки, бу ҝүн мүтләг һөкм охунаҹаг. Полисләр мәһкәмәјә ҝәләнләрә јалныз мәһкумларын аилә үзвүләри 2 нәфәрдән артыг адамын мәһкәмә залына бурахылмајаҹағыны билдирдиләр.

Һамы һәјәҹән ичәрисиндә иди. Ҝөрәсән неҹә олаҹаг? Бәлкә мәһкәмә әдаләтли гәрар верәҹәк. Гапыда дајанан бир бир мәһкумларын адыны чәкәрәк јалныз 2 нәфәрин ичәри дахил олмасыны билдирди.

Бу ан мән Мүбариз Ибраһимов тәрәфдән ҝәлмишәм дедим. Чүнки Мүбариз тәрәфдән ҝәләнләри ҝөрмәдим, бу ан јанымда дајанан ағсаггал оғлум мәннән кечәрсән ичәри мән мүбаризин атасыјам деди, ағсаггал илә ҝөрүшүб үрәк дирәк вердим. Һәр шеј јахшы олаҹаг дедим.

Мүбаризин мәһкәмәдә сон сөзүндә дедији мән баламы 2016-ҹы илин февралыннан ҝөрмүрәм ифадәсини атасына дејәндә атасы севинәрәк ҝәтирдим аиләси илә ҝөрүшдү Мүбариз деди. Чох севиндим бу сөзүнә ки, шүкүрләр олсун баласыны ҝөрдү Мүбариз.

Ичәри дахил олдуг Мүбаризин атасыда мәним јанымда әјләшмишди. Мәһкәмә башламадан өнҹә Сејјид Елман ҝөзәл хүтбә сөјләди сонда билдирди ки, Аналар, Баҹылар, Аталар, Гардашлар ағламајын. Аллаһ бизимләди сәбрли олун. Сонра Һаҹы Зүлфүгар хүтбә сөјләди, тәзәҹә башламышды данышмаға һаким зала дахил олду. Мәһкәмә башлады.

Һаким чох јаваш данышырди ешитмәк олмурду залда һамы бир нечә дәфә һакимә бираз уҹадан даныш ешитмәк олмур дејәндә һаким јенә дә сакит данышырды, сәбримиз чатмады ајаға галхыб габаға ҝетдик ки, һакимин сәсини верәҹәји һөкмү ешидәк, Мүбаризин атасы да мәним јанымда габағда дајаныб һөкмү ҝөзләјирди.

Намаз вахты иди, бирдән архадан азан сәси ҝәлди киминсә телефонуннан. Нәзарәтчиләр архаја ҝедәрәк азан сәсини кәсмәк истәди, лакин мүмкүн олмады. Азанын сәсини ким кәсә биләрди ки?

Азан сона гәдәр верилди. Азан верилә верилә намаз вахты һаким һөкм охујурду. Һаҹы Зүлфүгара 17 ил Сејјид Елмана 13 ил вә һөкмү давам едирди.

Бирдән Мүбаризин атасы мәнә деди: Оғлум Мүбаризә нә гәдәр һөкм охуду? Ддејә билмәдим ки, Мүбаризә13 ил һөһм охуду, ахы бу хәбәри неҹә дејәрдим атаја? Үрәјим ҝәлмәди дејим.

Һаким һөкмү охујуб ҝедәркән залда һамы һакимә Аллаһ сәнә ләнәт еләсин дејирди. Мүбаризин атасы Мүбаризи сәсләди.

Мүбариз атасына баханда атасы нә гәдәр вердиләр сәнә дејәндә Мүбариз 13 ил деди, ата гәһәрләнәрәк ҹидди режимлидә олаҹагсан деди? Мүбариз башыны тәрпәдәрәк һә деди.

Бирдә ҝөрдүм Мүбаризин атасы отуруб сакит сакит неҹә ағлајыр, адамын үрәји парчаланырди. Атасынын күрәјинә әлими гојуб ағлама әми Аллаһ бөјүкдүр һагг јерини тапаҹаг дејәрәк атаны сакитләшдирмәјә чалышырдым. Ата исә бала дәрдиннән чарәсиз һалда елә һеј ағлајырды.

Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

Бу ан Һаҹыја бахараг ҝөзләрим јашара јашара Һаҹы бизи бағышлајын биз сизи горуја билмәдик, һаггынызы һалал един дедим.

Һаҹы Зүлфүгар исә ҝүлүмсәјәрәк дуа един дуа един дуа един деди.

Ја Имам Заман Аға бу Аталарын ҝөз јашына бојну бүкүк чарәсиз Ана-Баҹыларын ҝөз јашына көрпәләрин ата һәсрәтинә зүһур елә, Аллаһым бу әдаләтсизлијә өзүн сон гој.

Ја Зүлҹәлали Вәл Икрам.

 

Натик Хашимов

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki