Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

Тале Бағыров һаггында јенидән гондарма ҹинајәт иши башланды

Тале Бағыров һаггында јенидән гондарма ҹинајәт иши башланды

Тале Бағыров: “Ислам һәмрәјлији илинин әввәлиндә шәрләјиб, мәһкум етдикләри кими, сонунда да шәрләмәјә давам едирләр”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бакы режими Шәрләјәрәк һәбс етдји Илаһијјатчы Тале Бағырова гаршы нөвбәти тәхрибата әл атыб.

Бу һагда АзадлыгРадиосу-на илаһијјатчыјла декабрын 25-дә телефонла данышмыш аилә үзвләри мәлумат вериб.

Јахынларынын сөзләринә ҝөрә, Т.Бағырова бу дәфә ҸМ-нин 317-2 (ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә вә ја истинтаг тәҹридханасында сахланылан шәхс тәрәфиндән гадаған олунмуш әшјаларын һазырланмасы, сахланмасы) маддәси илә иттиһам верилиб. Иддиа олунур ки, илаһијјатчы Күрдәханыдакы истинтаг тәҹридханасындан

Гобустандакы һәбсханаја көчүрүләркән үзәриндән 7 мини карт тапылыб.

“Мәндән ҝөтүрүлән 7 мини карт експертизаја ҝөндәрилмишди. Експертиза рәј верди ки, һәмин картларда һеч бир ганунсуз материал аскарланмајыб. Буна бахмајараг, неҹә олурса олсун, мәни јенидән шәрләмәк мәгсәди илә мини-картлары силаһ-сурсат, кәсиҹи, дешиҹи аләт кими дәјәрләндириб, јени ҹинајәт иши ачыблар. Ислам һәмрәјлији илинин әввәлиндә шәрләјиб, мәһкум етдикләри кими, сонунда да шәрләмәјә давам едирләр”, – Т.Бағыров һаггындакы јени ҹинајәт ишинә белә мүнасибәт билдириб.

Јахынлары да дејир ки, мини картларда һәбсханада динләмәк үчүн мусигиләр олуб.

Т.Бағыров ијулун 28-дә Гобустандакы гапалы һәбсханаја көчүрүлүб. Һәбсханаја ҝәтирилән кими онун үзәриндә ахтарыш апарылыб, үзәриндән мини картларын да һәмин вахт тапылдығы иддиа олунур. Гобустана ҝәтириләндән дәрһал сонра илаһијјатчы һәбсханада ҹәримә камерасына (“карс”) салыныб.

Т.Бағыров вә диҝәрләринин ијулун 20-дә «Нардаран иши» үзрә мәһкәмәдә баш вермиш инсидентә ҝөрә ҹәзаландырылдығы сөјләнирди. Һәмин ҝүн Бакы Апеллјасија Мәһкәмәсиндә Т.Бағыров вә онунла мүһакимә олунан 17 нәфәрин мәһкәмә һөкмүндән вердикләри шикајәтә бахылыб. Вәкилләрдән сонра тәгсирләндирилән шәхсләр дә чыхыш етмәк истәјибләр. Анҹаг онлардан јалныз икиси ифадә вериб. Һаким тәгсирләндирилән шәхсләри там динләмәдән сөзү прокурора верәндә, мәһкәмә иҹласында галмагал јараныб. Тәгсирләндирилән шәхсләр Әмир Бајрамовун сәдрлик етдији һакимләр һејәтинә ајаггабыларыны вә әлләриндәки су габларыны атыблар.
Инсидентлә әлагәдар мәһкәмә јарымчыг галыб, һамы салондан чыхарылыб. Бир нечә саат сонра вәкилләрә хәбәр верилиб ки, Бакы Апеллјасија Мәһкәмәси тәгсирләндирилән шәхсләр һаггында Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин һөкмүнүн гүввәдә сахланмасына даир гәрар чыхарыб.

ХАТЫРЛАТМА

Т.Бағыров 2015-ҹи ил нојабрын 26-да Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдији әмәлијјатда һәбс олунуб.

Икиси полис олмагла, 6 нәфәрин һәлак олдуғу һәмин әмәлијјат нәтиҹәсиндә илаһијјатчы илә јанашы, даһа 16 нәфәр сахланылыб.

Нардаранда вә ондан өнҹә илаһијјатчы Елчин Гасымовун һәбсинә ҝөрә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә үмумиликдә 70-дән чох (һүгуг мүдафиәчиләринин сијаһысында бу рәгәм 80-дән чох ҝөстәрилир) адам һәбс олунуб. Онларын бир гисминә силаһ сахлама иттиһамы илә илјарымдан 6 ил 6 ајадәк һәбс ҹәзасы кәсилиб. 40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб.

Ағыр маддәләрлә тәгсирләндириләнләрин иши үч група ајрылыб вә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. Т.Бағыров вә даһа 17 нәфәрин ишинә бирликдә бахылыб. Т.Бағыров, Аббас Һүсејнов 20 ил, Ҹаббар Ҹаббаров 19 ил, диҝәрләринә исә 10 илдән 17 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб.

Он ики нәфәрдән ибарәт даһа бир групун, о ҹүмләдән илаһијјатчылар Зүлфүгар Микајылов вә Елман Ағајевин мәһкәмәси бир мүддәт өнҹә јекунлашыб. Онлара 13 илдән 16 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб. Елчин Гасымов вә даһа 11 нәфәрин мәһкәмәсиндә исә тәгсирләндирилән шәхсләрин сон сөз демәси мәрһәләсидир.

Нардаран олајлары илә бағлы һәбс едиләнләрин әксәријјәти мәһкәмәләриндә тутуларкән вә илкин диндирилмәдә ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галдыгларыны билдирибләр. Онлар верилән иттиһамлары гәбул етмәјибләр.

Анҹаг Дахили Ишләр Назирлији Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин вә диҝәр һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашлары мәһкәмә просесиндә ишҝәнҹә шикајәтләрини тәкзиб едибләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki