Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Тале Бағырзадә: Бу һакимијјәт јалныз ингилаб јолу илә архивә ҝөндәриләҹәк. Азәрбајҹанда дәјишиклији халг етмәлидир.

Тале Бағырзадә: Бу һакимијјәт јалныз ингилаб јолу илә архивә ҝөндәриләҹәк. Азәрбајҹанда дәјишиклији халг етмәлидир.

"Нардаран һадисәсинин баш вермәсинә сәбәб халгын ингилаб әһвал-руһијјәси олду. Һакимијјәт өлкәдә ингилаб гохусуну дујду вә Нардараны һәдәф сечди. Бу әслиндә бәһана иди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн (јанварын 26-сы) Гарадағ Рајон Мәһкәмәсиндә һаким Руфан Мүрсәловун сәдрлији илә Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри, илаһијјатчы Тале Бағырзадәјә ачылмыш ҹинајәт иши үзрә һазырлыг иҹласы кечирилди.

Мәһкәмәнин ачыг кечирилдији дејилсә дә, иштирак етмәк үчүн ҝәләнләр ичәр бурахылмады. Нәзарәтчиләр вә полисләр иштиракчыларла чох кобуд рәтар етди. Гарадағ рајон мәһкәмәсиндә бөјүк зал тәмирә дајандығы үчүн просес кичик залда кечирилди. Залы өнҹәдән "тәҹрүбәјә ҝәләнләр"лә долдурдугларындан мәһкәмәјә ҝәләнләр чөлдә галыб. Вәкил Јалчын Иманов, Гарабағын Азадлығы Уғрунда Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын сәдри, Гарабағ газиси Рөвшән Әһмәдли, јазычы Зүмрүд Јағмур, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын үзвләри, диҝәр шәхсләр полисләрин кобуд рәфтары илә үзләшиб вә мәһкәмә залына бурахылмајыб.

Гејд едәк ки, Тале Бағырзадә барәсиндә ачылан јени ҹинајәт иши Азәрбајҹан мәһкәмә тарихиндә бир илкдир. Бу дәфә илаһијјатчы ҸМ-нин 317-2.1 (ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә вә ја истинтаг тәҹридханасында сахланылан шәхс тәрәфиндән гадаған олунмуш әшјаларын һазырланмасы, сахланмасы) маддәси илә иттиһам олунур. Бу ишин истинтагы Әдлијјә Назирлијинин Истинтаг Идарәсиндә апарылыб.

Иттиһама ҝөрә, Т.Бағырзадә Гобустан һәбсханасына ҝәтириләркән јохлама заманы үзәриндән једди әдәд "миҹроСД" типли јаддаш картлары ашкар едилиб. Амма експертиза һәмин картларда Гурани Кәрим, Гуран тәсвири вә башга мәлуматларын олмасы һагда рәј вериб.

Ветенуҝрунда.аз-ын мәһкәмәдә иштирак едән әмәкдашынын вердији хәбәрә ҝөрә, тәгсирләндирилән шәхсин вәкили Фариз Намазлы ирәли сүрүлән иттиһамын әсассыз олдуғуну билдирди вә ҹинајәт ишинә хитам верилмәсини истәди. Һаким Руфан Мүрсәлов исә вәкилин вәсатәтини тәмин етмәди.

Тале Бағырзадә чыхышы заманы 2011-ҹи илдән бу јана артыг бешинҹи дәфә һәбс едилдијини билдирди: "Әслиндә бура мүттәһим күрсүсү дејил, хитабәт күрсүсүдүр вә мән Аллаһыма шүкүр едирәм ки, мәнә белә бир имкан јарадыб".

Даһа сонра иттиһама мүнасибәт билдирән Т.Бағырзадә ҹинајәт ишинин сијаси мотивли олдуғуну вә үзәриндә ашкар едилән "јаддаш картынын" Гобустан һәбсханасыда дахил олмагла, истәнилән ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә мәһкумлар тәрәфиндән истифадә олундуғуну бидлирди: "Бу картла бағлы ачылан илк мәһкәмә ишидир. Индијә гәдәр һеч кимә һәбсханаја карт кечирдтији үчүн ҹинајәт иши ачылмајыб. Она галса мәним радиом да вар, ҝәрәк ону да алајдылар. Бүтүн бунлар мүстәнтигин ујдурмасыдыр.

Бизим халгымыз шәрәфли халгдыр, ләјагәтли халгдыр. Бу һакимијјәт исә бу халга лајиг дејил".

Тале Бағырзадә Нардаран һадисәләринә тохунараг мараглы фактлар ачыглајыб: "Нардаран һадисәсинин баш вермәсинә сәбәб халгын ингилаб әһвал-руһијјәси олду. Һакимијјәт өлкәдә ингилаб гохусуну дујду вә Нардараны һәдәф сечди. Бу әслиндә бәһана иди. Бу һакимијјәт јалныз ингилаб јолу илә архивә ҝөндәриләҹәк. Азәрбајҹанда дәјишиклији халг етмәлидир. Биз разыјыг ки, аналарымыз ағласын, амма балаларымыз ағламасын. Ҝәләҹәк нәсилләр бу һакимијјәтдән хилас ола билсин".

Илаһијјатчынын чыхышындан сонра мәһкәмә иҹласы сона чатыб. Нөвбәти просес февралын 6-а саат 11:30-а тәјин олунуб.

Хатырладаг ки, Тале Бағырзадә 2015-ҹи ил нојабрын 26-да Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдији хүсуси әмәлијјат заманы һәбс олунуб.

Нардаранда икиси полис олмагла, алты нәфәрин өлдүјү әмәлијјат заманы һәбс олунан илаһијјатчы өлкәнин конститусион гурулушуну дәјишмәјә, дөвләт чеврилишинә ҹәһд, силаһ-сурсат сахлама, гәсдән адам өлдүрмә кими ағыр маддәләрлә иттиһам едилиб вә 20 ил азадлыгдан мәһрум едилиб.

Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин һөкмү илә о, 20 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki