Азәрбајҹан Хәбәрләри

Тале Бағырзадәдән тәклиф: "Нардаран һадисәси илә бағлы коалисија јарадылсын"

Тале Бағырзадәдән тәклиф:

Бу коалисија өз ишинә һәдәф вә мәгсәдләринә чатана гәдәр, 26 нојабр вә ондан сонра һәбс олунанлар азад олунана, Нардаран һадисәләриндә төрәдилән ҹинајәт өз доғру гијмәтини алана, фаҹиәни төрәдәнләр ҹәзаландырылана гәдәр давам едәҹәкдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Тале Бағырзадә 26 нојабр Нардаран һадисәси илә бағлы коалисија јарадылмасы тәшәббүсү илә чыхыш едиб.

Мәлумата ҝөрә, илаһијјатчы коалисијанын мәгсәд вә мәрамларынын нәләрдән ибарәт олаҹағы барәдә фикирләрини јахынларынын васитәси илә гыса шәкилдә иҹтимаијјәтә чатдырыб.

"Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын рәһбәрлији “26 нојабр” коалисијасы јаратсын вә 2015-ҹи ил нојабр һадисәси заманы һәбс олунанларын һугугларынын мудафиә олунмасыны, бу тарихдә баш верәнләрин әсил маһијјәтинин өлкә вә дүнја иҹтимаијјәтинә ҝениш изаһ едилмәси ишини ардыҹыл вә ҝениш шәкилдә тәшкил етсин. Бу һадисә заманы вә сонра һәбс олунмуш инсанларын аиләләринә диггәт даһа да артырылсын вә бу аиләләрә јардымларын едилмәси, онларын диггәтдән кәнарда галмамасы тәмин едилсин.

Бу тарих, мүасир дөврдә һакимијјәтин төрәтдији ҹинајәтләрдән биринҹиси олан Нардаран һадисәләри унудулмамалыдыр. Неҹә ки, Азәрбајҹан халгы ермәниләрин 26 феврал Хоҹалыда төрәтдији сојгырымы унутмамышдыр, еләҹә дә 26 нојабр тарихиндә ЈАП һакимијјәтинин Нардаранда төрәтдији ҹинајәти унутмамалыдыр.

Бу просесә диҝәр тәшкилатларда тәмсил олунан вә сырави инсанлар да гошула биләр. Илин һәр ајынын 26-сы, бир 26 феврал Хоҹалы сојгырымы истисна олмагла, өлкә вә өлкәдән кәнарда тәдбир вә јығынҹаглар тәшкил едилсин, медиа ве сосиал шәбәкәләрдә 26 нојабр ве ондан сонра баш верәнләр, мәһкәмәләр дә дахил јенидән иҹтимаиләшдирилсин.

Мәһбус аиләләри һәр ајын 26-сы бир араја ҝәлсин, һадисәнин иҹтимаи мүзакирәсини тәмин етсинләр.

Бу коалисија өз ишинә һәдәф вә мәгсәдләринә чатана гәдәр, 26 нојабр вә ондан сонра һәбс олунанлар азад олунана, Нардаран һадисәләриндә төрәдилән ҹинајәт өз доғру гијмәтини алана, фаҹиәни төрәдәнләр ҹәзаландырылана гәдәр давам едәҹәкдир.

Биз, һәтта азадлыгдан мәһрум едилмиш олсаг да, һәрәкатын адындан бәјан едирик ки, бүтүн бунларын һәјата кечмәси үчүн һәр шеј едәҹәјик.

Гобустан, Тале Бағырзадә"

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki