Азәрбајҹан Хәбәрләри

Сүрүҹүлүк вәсигәси алмаг истәјәнләрин нәзәринә: ГАЈДАЛАР ДӘЈИШДИ

Сүрүҹүлүк вәсигәси алмаг истәјәнләрин нәзәринә: ГАЈДАЛАР ДӘЈИШДИ

Дәјишиклијә әсасән бундан сонра имтаһанларын гәбулу вә сүрүҹүлүк вәсигәсинин верилмәси заманы чатдырылмасы мүмкүн олмајан јол һәрәкәти вә јол һәрәкәти тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси гајдалары әлејһинә олан инзибати хәталар һаггында ишләр үзрә сәнәдләрин чатдырылмасы тәмин едилмәлидир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Назирләр Кабинети "Нәглијјат васитәсини идарә етмәк һүгугу верән сүрүҹүлүк вәсигәси алмаг истәјән шәхсләрдән имтаһанларын гәбул едилмәси вә онлара сүрүҹүлүк вәсигәсинин верилмәси гајдалары һаггында Әсаснамә"дә дәјишиклик едиб.

Гүввәдә олан Әсаснамәјә әсасән сүрүҹүләрин һазырланмасы вә онларын ихтисасынын артырылмасы курсларынын мәзунлары Гејдијјат Имтаһан Мәнтәгәсиндә јол һәрәкәти гајдалары үзрә нәзәри вә нәглијјат васитәләрини идарәетмә вәрдишләри үзрә тәҹрүби имтаһанлар вермәлидирләр.

Сүрүҹүлүк вәсигәси алмаг истәјән шәхс Дахили Ишләр Назирлијинә Азәрбајҹан вәтәндашынын шәхсијјәт вәсигәси (мүвафиг олараг Азәрбајҹан Республикасынын әразисиндә әҹнәбинин шәхсијјәтини тәсдиг едән сәнәд вә ја Азәрбајҹан Республикасынын һүдудларында истифадә едилмәси үчүн вәтәндашлығы олмајан шәхсин шәхсијјәт вәсигәси), мүстәгил һазырлыг кечән шәхсләр истисна олмагла, диҝәр шәхсләр үчүн мүвафиг категоријалы нәглијјат васитәләри сүрүҹүләринин һазырланмасы үзрә тәдрис планларында вә програмларында нәзәрдә тутулан һәҹмдә һазырлыг кечмәләри барәдә тәһсил мүәссисәсинин сәнәди (шәһадәтнамә, дипломун сурәти, семестр-имтаһан ҹәдвәлләриндән чыхарыш вә ја диплома әлавә), Сәһијјә Назирлији тәрәфиндән тәсдиг олунмуш формада тибби арајышы вә сүрүҹүлүк вәсигәсинин верилмәси үчүн имтаһанларын гәбулуна ҝөрә дөвләт рүсумунун өдәнилмәси барәдә сәнәди билаваситә вә ја онларын скан едилмиш сурәтләрини интернет васитәсилә тәгдим едир (ҝөндәрир). Сәнәдләрин билаваситә гәбулу вә верилмәсинин интерактив шәкилдә әкс етдирән мониторлар васитәсилә мүшаһидә едилмәси имканы јарадылыр. Сәнәдләрин скан едилмиш сурәтләринин һәгигилији сүрүҹүлүк вәсигәсини верән органын вәзифәли шәхсиндә шүбһә јаратдыгда, мүвафиг сәнәдләр барәдә мәлумат әлдә етмәк үчүн дөвләт органлары тәрәфиндән апарылан електрон информасија еһтијатларындан истифадә едилир, бу мүмкүн олмадығы һалда мүраҹиәт етмиш шәхсләрдән һәмин сәнәдләрин әсли тәләб едилир.Сәнәдләр "Јол һәрәкәти һаггында” ганунун тәләбләринә ујғун олдугда, мүраҹиәт етмиш шәхсә јол һәрәкәти гајдалары үзрә нәзәри вә нәглијјат васитәләрини идарәетмә вәрдишләри үзрә тәҹрүби имтаһан верәҹәји тарих вә вахт барәдә билаваситә вә ја интернет васитәсилә дәрһал мәлумат верилир. Сәнәдләр ҝөстәрилән тәләбләрә ујғун олмадыгда, мүраҹиәт етмиш шәхсә ујғунсузлуғун арадан галдырылмасы гајдасы изаһ олунур. Республикасы Дахили Ишләр Назирлијинин рәсми интернет информасија еһтијатында јарадылмыш електрон хидмәт бөлмәсиндә имтаһанын гәбулу вә сүрүҹүлүк вәсигәсинин верилмәси үчүн тәләб олунан сәнәдләрин дәгиг сијаһысы, мүвафиг сәнәдләрин (әризә вә диҝәр) електрон формасынын јерләшдирилмәси, һабелә сәнәдләрин електрон формада гәбул едилмәси тәмин едилир. Мүраҹиәт етмиш шәхсләрин гәбул едилмәси ардыҹыллығынын тәнзимләнмәси үчүн "Електрон нөвбә” идарәетмә системи васитәсилә һәмин шәхсләрин нөвбәси мүәјјән едилир.

Дәјишиклијә әсасән бундан сонра имтаһанларын гәбулу вә сүрүҹүлүк вәсигәсинин верилмәси заманы чатдырылмасы мүмкүн олмајан јол һәрәкәти вә јол һәрәкәти тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси гајдалары әлејһинә олан инзибати хәталар һаггында ишләр үзрә сәнәдләрин чатдырылмасы тәмин едилмәлидир.

Индијә гәдәр сүрүҹүлүк вәсигәсинин дәјишдирилмәси саһибинин әризәси әсасында әввәлләр малик олдуғу бүтүн категоријалар сахланылмагла, имтаһансыз ГИМ тәрәфиндән 30 дәгигә әрзиндә һәјата кечирилиб. Дәјишиклијә әсасән бундан сонра сүрүҹүлүк вәсигәсинин дәјишдирилмәси саһибинин әризәси әсасында әввәлләр малик олдуғу бүтүн категоријалар сахланылмагла, шәхс барәсиндә гануни гүввәјә минмиш вә иҹрасы тәхирә салынмамыш вә ја иҹрасына мөһләт верилмәмиш јол һәрәкәти вә јол һәрәкәти тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси гајдалары әлејһинә олан инзибати хәта һаггында иш үзрә тәтбиг едилән инзибати ҹәримә өдәнилдикдә имтаһансыз ГИМ тәрәфиндән 30 дәгигә әрзиндә һәјата кечириләҹәк.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki