Ганлы Нардаран Фаҹиәсинин Фәсадлары

"Онун ҹинсијјәт үзвүнә електрик верирдиләр" - Нардаран иши 4

Нөвбәти мәһкәмә просеси апрелин 27-ә тәјин олунуб.

Самир Бабајев: "Мәним ајаггабым, шалварым, көјнәјим ҹырылды. Бизи идарәјә јығдылар. Идарәдә ишҝәнҹә верирдиләр, Аға-Әли Јәһјајевин чығырты сәси ҝәлирди, онун ҹинсијјәт үзвүнә електрик верирдиләр".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 26 нојабр 2015-ҹи илдә Нардаранда ДИН-ин әмәлијјат кечирдији евин саһиби, өзү дә алдығы ҝүллә јараларындан тамамилә ифлиҹ олмуш Әбүлфәз Бүнјатов апрелин 20-и јенидән хәрәкдә мәһкәмәјә ҝәтирилиб. О вә Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сонунҹу һәбс олунмуш идарә һејәтинин үзвү Елхан Исҝәндәровун мәһкәмә просеси бирликдә кечирилир.

Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә кечирилән просесә һаким Әфган Һаҹыјев сәдрлик едиб.

Ракурс ТВ-нин мәлуматына ҝөрә, просесдә зәрәрчәкмишләр вә шаһидләр диндирилиб. Ифадәләрә кечмәздән әввәл һаким Әфган Һаҹыјев Сабунчу Рајон Полис Идарәсинә Әбүлфәз Бүнјатовла бағлы мәктуб вә факс ҝөндәрдијини билдириб. Белә ки, апрелин 6-ы кечирилән просесдә Әбүлфәз Бүнјатов һакимә евинин гапысында дајанан полисләрин мартын 18-дән сонра онун јанына баҹыларыны, һәкимини белә бурахмадыгларыны дејиб. Бүнјатовун вәкили Нәрданә Фәрзәлијеваја исә вәзијјәтин дәјишмәдијини, полисләрин һәлә дә һеч кими евә бурахмадығыны сөјләјиб.

Зәрәрчәкмиш гисминдә Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыға Гаршы Мүбаризә Идарәсинин (БМҸГМИ) әмәлијјатчылары Ислам Ағабәјов вә Вүгар Исҝәндәров ифадә вериб. Онларын ифадәсинә ҝөрә, өзләри һеч бир хәсарәт алмасалар да, иш јолдашларындан икиси дүнјасыны дәјишиб. Бунунла да онлара мәнәви зәрәр дәјиб.

Вәкил Фариз Намазлы И. Ағабәјовдан Нардаран әмәлијјаты заманы партлајан гумбаранын гәлпәләрини ҝөрүб-ҝөрмәдијини сорушуб.

Ислам Ағабәјов: "Јох, сәсини ешитдим".

И. Ағабәјов әмәлијјат битдикдән сонра јаралы вә өлүләри һәјәтдән апардыгларыны дејиб. Тәгсирләндирилән Әбүлфәз Бүнјатов исә онун јалан данышдығыны, Сарван Сәфәровун (әмәлијјатда өлдүрүлән) мејитинин һәјәтдә галдығыны, буну тәсдигләјән фотоларын олдуғуну билдириб.

Вүгар Исҝәндәров да Нардаран әмәлијјатында иштирак етдијини, лакин әмәлијјатын тәфәррүаты илә јадында галмадығыны сөјләјиб.

Шаһид гисминдә ифадә верән Самир Бабајев 2015-ҹи ил нојабрын 5-дә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верәнләр һаггында суаллары ҹавабландырыб. Шаһид билдириб ки, Тале Бағырзадә Нардаранда моизә дејәркән онлара Елчин Гасымовун полис тәрәфиндән сахланылмасы хәбәри чатыб, бундан сонра полис идарәсинин гаршысына ҝедибләр. Онун сөзләринә ҝөрә полис идарәсинин гаршысында ҝөзләјәркән полисләр онлара һүҹум едибләр. Самир Бабајев бу заман дөјүлдүјүнү вә идарәјә апарылдығыны дејиб:

"Мәним ајаггабым, шалварым, көјнәјим ҹырылды. Бизи идарәјә јығдылар. Идарәдә ишҝәнҹә верирдиләр, Аға-Әли Јәһјајевин чығырты сәси ҝәлирди, онун ҹинсијјәт үзвүнә електрик верирдиләр".

Дөвләт иттиһамчысы ондан идарәнин гаршысына нә үчүн топлашдыгларыны сорушуб.

Самир Бабајев: "Бундан әввәл Тале Бағырзадәни полисә чағырмышдылар. Онда ардынҹа ҝетмәмишдик. Полисләр вуруб ағызыны партлатмышдылар. Бу дәфә Елчин Гасымову тәк гојмадыг. Илаһијјатчымызы нијә тутмалыдырлар ахы? Динҹ шәкилдә идарәнин гаршысында ҝөзләјирдик. Полисләр гәфилдән һүҹум етди".

О, суаллара ҹаваб олараг билдириб ки, Тале Бағырзадәнин чыхышларында дөвләтчилик әлејһинә, өлкәдә иғтишаш салмаг кими фикирләр ешитмәјиб.

Нөвбәти мәһкәмә просеси апрелин 27-ә тәјин олунуб.

Нардаран әмәлијјатында һәбс олунан Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Тале Бағырзадә вә даһа 16 нәфәрин мәһкәмәси 2017-ҹи ил јанварын 25-дә баша чатыб. Онлара 10 илдән 20 илә гәдәр азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы верилиб. Ә.Бүнјадовун вәзијјәти ағыр олдуғундан о, 1 ил 1 ај һәбсдә сахландыгдан сонра бурахылараг полис нәзарәтинә верилиб. Онун вә Нардаран һадисәләриндән сонра ахтарыша верилиб, бир ил әввәл һәбс олунан Елхан Исҝәндәровун мәһкәмәси 2017-ҹи илин августунда башлајыб. Лакин вәзијјәти илә әлагәдар ону мәһкәмәјә ҝәтирмәк мүмкүн олмурду. О, Тәҹили Тибби Јардымла мәһкәмәјә ҝәтирилиб-апарылыр.

Ә.Бүнјадов ҸМ-нин 120 (гәсдән адам өлдүрмә), 214 (террорчулуға ҹәһд), 228 (ганунсуз силаһ-сурсат сахлама), 274 (дөвләт чеврилишинә ҹәһд) вә с. маддәләри илә иттиһам олунур. Е.Исҝәндәрова да гәсдән адам өлдүрмәдән башга диҝәр иттиһамлар верилиб. Лакин онларын һеч бири өзүнү тәгсирли билмир.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki