Ганлы Нардаран Фаҹиәсинин Фәсадлары

Нардаран мәһбусунун атасы: "Һеч әсирликдә оланла белә давранмырлар"

Нардаран мәһбусунун атасы:

Атасы дејир ки, Шамили дөвләт һесабына әмәлијјат үчүн нөвбәјә дә јазыблар: "Үстүндән беш ај кечиб, һәлә һеч бир хәбәр јохдур. Бизим өзүмүзә дә дејибләр ки, нөвбә үч аја да чата биләр, үч илә дә. Онун да вәзијјәти ҝүнү-ҝүндән писләшир. Бир тәдбир ҝөрмәсәләр, тәкҹә ајағы јох, бүтөвлүкдә өзү тәһлүкә алтында галаҹаг".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Дөвләт Ҝөмрүк Комитәсинин әмәкдашы олмуш Шамил Абдуләлијев үч илдир ки, Нардаран мәһбусудур. О, 2015-ҹи ил нојабрын 26-да Нардаранда икиси полис олмагла, алты нәфәрин өлдүјү әмәлијјат нәтиҹәсиндә илаһијјатчы Талеһ Бағыров вә тәрәфдарларыјла бирликдә һәбс олунуб.

Елә һәмин әмәлијјатда она дәјмиш үч ҝүлләдән икисини индијәдәк ајағында ҝәздирир. Атасы дејир, о ајаг инди елә вәзијјәтә дүшүб ки, Шамилин өзүнүн һәјаты тәһлүкә алтындадыр.

Бу барәдә данышан Адил Абдуләлијев билдирир ки, оғлунун ајағында гысалма вә әјилмә ҝедир. Ајағын ҝүҹү галмајыб, сәрбәст һәрәкәт едә билмир: "Ајағында кәскин ағрылары вар.

Ајаг бәдәни ҝәздирмир, әксинә, Шамил әлијлә ајағыны галдырыб һараса гојур. Тәҹили ҹәрраһијјә әмәлијјаты олунмалы, ҝүлләләр чыхарылмалыдыр. Адамы бәдәниндә ҝүллә илә һәбсдә сахламаг ишҝәнҹә сајылыр.

Һеч әсирлә белә давранмырлар. Әҝәр бизимкиләр мүһарибә вахты ермәни әсирини тутсалар, мүтләг бәдәниндәки ҝүлләни чыхармалыдылар. Бејнәлхалг һүгуг нормалары буну дејир. Мәним оғлуму үч илдир бу вәзијјәтдә сахлајырлар".

 

"Нөвбә үч аја да чата биләр, үч илә дә"

А.Абдуләлијев 15 Сајлы Ҹәзачәкмә Мүәссисәсиндә сахланылыр. Атасы дејир ки, ара-сыра ону Пенитенсиар Хидмәтин Мүалиҹә Мүәссисәсинә көчүрүрләр, анҹаг хејри јохдур.

Бир мүддәт өнҹә Әдлијјә Назирлијинин Тибб Баш Идарәсинин ҝөстәришијлә Ш.Абдуләлијев 1 Сајлы Клиники Тибби Мәркәздә (Семашко) компүтер мүајинәсиндән кечирилиб, ардынҹа Травматолоҝија Институтунда һәким комиссијасы белә нәтиҹәјә ҝәлиб ки, мүтләг әмәлијјат олунмалыдыр. Атасы дејир ки, Шамили дөвләт һесабына әмәлијјат үчүн нөвбәјә дә јазыблар.

Бу, ијун ајында олуб: "Үстүндән беш ај кечиб, һәлә һеч бир хәбәр јохдур. Бизим өзүмүзә дә дејибләр ки, нөвбә үч аја да чата биләр, үч илә дә. Онун да вәзијјәти ҝүнү-ҝүндән писләшир. Бир тәдбир ҝөрмәсәләр, тәкҹә ајағы јох, бүтөвлүкдә өзү тәһлүкә алтында галаҹаг".

А.Абдуләлијев өзәл клиникалардан бириндә оғлуну мүајинә етдириб, һәмин һәкимин рәји әсасында аддым атмаг истәјиб. Дедијинә ҝөрә, буна иҹазә верилмәјиб.

Ш.Абдуләлијевин вәкили Зибејдә Садыгова а билдириб ки, бир нечә дәфә мүвәккилинин атасыјла бирликдә Әдлијјә Назирлијинин Тибб Баш Идарәсинә мүраҹиәт едибләр, һәтта дурумун ағырлығыны нәзәрә алыб өзләри дә ора ҝедибләр: "Шамил үчүн үмумијјәтлә, һеч нә едилмәдијини демәк олмаз. Мүајинәјә ҝөндәрибләр. Бизә дә дедиләр ки, әмәлијјат олунаҹаг. Мәсәлә ондадыр ки, әмәлијјат тезләшдирилмәлидир. Елә бир вәзијјәтдәдир ки, узун мүддәт ҝөзләјә билмәз".

Атанын оғлуну өзәл клиникалардан бириндә јенидән мүајинә етдирмәк истәјинә ҝәлинҹә, Тибб Баш Идарәсиндән дејилиб ки, гыса мүддәтдә тәкрар компүтер мүајинәсинин зәрурилији әсасландырылмалыдыр. Һәкимин әсасландырмасындан сонра бу мәсәләјә бахыла биләр.

 

"Һамысы ваҹиб хәстәләрдир"

Сәһијјә Назирлијиндән АзадлыгРадиосуна билдирилиб ки, әмәлијјат нөвбәси позулмур. Чүнки нөвбә позуланда, наразылыглар чох олур: "Бу мәсәләдә нөвбәдә ҝөзләјәнләрин дә вәзијјәтини нәзәрә алмаг лазымдыр. Онларын да чохунун вәзијјәти о гәдәр јахшы дејил. Јәни ҝөзләјәнләрин һамысы ваҹиб хәстәләрдир".

Ш.Абдуләлијевә 14 ил 6 ај һәбс ҹәзасы кәсилиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki