Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

"Нардаран иши 3" : тәгсирләндирилән шәхсин вәзијјәти писләшди, "тәҹили јардым" чағырылды

Һаким З.Ағајев 7 декабр саат 10:00-да һөкм охунаҹағыны елан едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Декабрын 4-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә һаким Зејнал Ағајевин сәдрлији илә “Нардаран иши-3” үзрә Гуран Һафизи, Һөҹҹәтүл Ислам Һаҹы Зүлфүгар Микајылов, Сејјид Елман Ағајев, Рамил Сејфуллајев, Рузи Исмајылов вә Шиә активистләри Фаиг Аллаһвердијев, Меһман Гулијев, Меһман Мәммәдов, Елдар Бүнјатов, Елхан Һәсәнов, Мүбариз Ибраһимов, Әли Һүсејнов, Ҹабир Әлијевин ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси кечирилиб.

Просес тәгсирләндирилән шәхсләрдән сон ики нәфәр – Меһман Мәммәдов вә Фаиг Аллаһвердијевин сөз чыхышлары илә давам едиб. Һәр икиси онлара гаршы ирәли сүрүлмүш иттиһамларда өзүнү тәгсирли билмәдикләрини, әсассыз олдуғуну мәһкәмәјә билдирәрәк, әдаләтли гәрар чыхарылаҹағына үмид етдикләрини ифадә едибләр. Һаким З.Ағајев 7 декабр саат 10:00-да һөкм охунаҹағыны елан едиб.

Гејд едәк ки, мәһкәмә заманы тәгсирләндириләнләрдән Мүбариз Ибраһимовун сәһһәти писләшдијиндән “тәҹили јардым” чағырылыб. Вәкил Шәһла Һүмбәтова бу ҝүн мәһкәмә заманы онун сифәтиндә, башында, голлары вә чијинләриндә чох пис шәкилдә ири сәпкиләрин јаранмасы нәтиҹәсиндә Ибраһимовун ағрыларынын јарандығыны билдирди:

“Мүбариз Ибраһимовун ағрылары о дәрәҹәдә иди ки, һәтта “конвој”лар мәһкәмәјә “тәҹили јардым” чағырдылар. “Тәҹили јардым” ҝәлди, она ијнә вурдулар вә аллерҝија симптонларыны ҝөтүрмәк үчүн дәрман јаздылар вә билдирдиләр ки, мүтәхәссис мүтләг мүајинә едиб мүалиҹә јазмалыдыр. Ибраһимов өзү дејир ки, Күрдәханы тәҹридханасында дәфәләрлә мүраҹиәт едиб һәкимин өзүнә рәһбәрлијә ки, аллерголик тәрәфиндән мүајинә олунсун. Дејир дәфәләрлә мүраҹиәт етмәсинә бахмајараг фикир верән јохдур, һәр дәфә һәким ҝәлиб садә бир –ики ҝүнлүк көмәк едән дәрман верир, сонра исә ејни ағрылар вә вәзијјәт олур. Биз Ибраһимовун сәһһәтинин нәзарәтә ҝөтүрүлмәси вә тәдбир ҝөрүлмәси барәдә тәҹридхана рәһбәрлијинә рәсми мүраҹиәт едәҹәјик”.

Хатырладаг ки, Нардаранда вә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә 70-дән чох адам һәбс олунуб. Онларын бир гисминә силаһ сахлама иттиһамы илә илјарымдан 2 ил 6 ајадәк һәбс ҹәзасы кәсилиб, 40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб. Үч група ајрылан ҹинајәт иши Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. “Мүсәлман Бирлији” Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыров вә даһа 17 нәфәрин мәһкәмәси јекунлашыб. Т.Бағыров вә Аббас Һүсејновун һәр биринә 20 ил, диҝәрләринә 10 илдән 19 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб. Һәрәси 12 нәфәрдән ибарәт даһа икигрупун мәһкәмәси давам едир. Тәгсирләндирилән шәхсләр иттиһамларла разылашмыр, Нардаран әмәлијјатындакы ики полис илә өз һәмкарларынын гәтлә јетирдијини иддиа едирләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki