Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

"Нардаран иши 2": Полис әмәкдашынын јаланы үзә чыхды

И. Исанын иши илә бағлы диндирилән шаһид өзүндән әввәлки просесдә иштирак едән полис әмәкдашынын ифадәсинә зидд ифадә вериб

Полис әмәкдашы өтән просесдәки ифадәсиндә Иса Ибраһимовун евиндәки бахышда иштирак етмәдијини билдирмишди. Лакин бу ҝүн ифадә верән полис билдирди ки, һәмин шәхс евә бахышда иштирак едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сентјабрын 8-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә һаким Мајыл Бајрамовун сәдрлији илә "Нардаран иши 2" үзрә нөвбәти мәһкәмә просеси кечирилиб.

Мәһкәмә просеси шаһид ифадәләри илә давам едиб. Иттиһам тәрәфин шаһидләри олан Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсиндән олан ики полис әмәкдашы буҝүнкү мәһкәмәдә диндирилибләр. Шаһидләр ифадәләриндә әмәлијјатын 2015-ҹи ил тарихиндә баш вердијини билдирәрәк, ишин һалларыны - одлу силаһларын һансы отагдан ашкарланыб кимин тәрәфиндән ҝөтүрүлмәси, һансы шәраитдә габлашдырылмасыны хатырламадыгларыны билдирибләр. Ибраһимов Исанын иши илә бағлы диндирилән шаһид өзүндән әввәлки просесдә иштирак едән полис әмәкдашынын ифадәсинә зидд ифадә вериб. Белә ки, о полис әмәкдашы өтән просесдәки ифадәсиндә Иса Ибраһимовун евиндәки бахышда иштирак етмәдијини билдирмишди. Лакин бу ҝүн ифадә верән полис билдирди ки, һәмин шәхс евә бахышда иштирак едиб.

Иса Ибраһимов өзү дә билдирди ки, һәмин шәхс онун евиндәки бахышда иштирак етдијини, силаһын онун евинә гојулмасынын да һәмин шәхс тәрәфиндән һәјата кечирилдијини мәһкәмәјә билдириб. Диндирилән диҝәр шаһид Бинәгәди рајон Полис Идарәсиндә експерт - криминалист габлашдырма просесиндә өзү иштирак етмәдијини мәһкәмәјә билдириб. Шаһид Сәрдар Бүнјадов диндириләркән евләриндә һеч бир силаһын олмадығыны, јалныз ибадәтлә мәшғул олдуғуну дејиб. О ејни заманда Наһид Гәһрәмановун онларын евинә ҝәләркән өзү илә һеч бир силаһ- сурсат ҝәтирмәдијини гејд едиб.

Шаһид ифадәләриндән сонра нөвбәти просесин сентјабрын 22-дә саат 14:00-да  давам едәҹәји билдирилиб.

Хатырладаг ки, 2015-ҹи илин нојабр 26-да Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдији әмылијјат нәтиҹәсиндә 2-и полис олмагла 6 нәфәр өлүб. Нардаран вә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә үмумиликдә 70-дән чох инсан һәбс олунуб. Онларын бир гисминә ил јарымдан 6 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб. Үч група ајрылан ҹинајәт иши Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. "Нардаран иши 2" үзрә мәһкәмә просеси ҝедән шәхсләр Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдр мүавини Елчин Гасымов вә һәрәкатын үзвләри Наһид Гәһрәманов, Ағаәли Јәһјајев, Сејфәддин Ширванов, Фәрһад Мурадов, Рамил Әлијев, Елҝүн Ахундов, Вүсал Алыш, Иса Ибраһимов, Сејмур Асланов, Әли Шаһбазов вә Әмирли Әлијевдир. Һазырда "Нардаран иши 2" вә "Нардаран иши 3" үзрә мәһкәмә просесләри давам едир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди