Давам Едир 37-и...

Нардаран иши-2: 'Елә мүһакимә един ки, Аллаһын мүһакимәсинә үзү ағ чыхасыныз'

Нардаран иши-2: 'Елә мүһакимә един ки, Аллаһын мүһакимәсинә үзү ағ чыхасыныз'

«Террор тәшкилаты Әдлијјә Назирлијинә мүраҹиәт едәр?»

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, вәкил Фариз Намазлы Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Нардаран һадисәләриндән сонра һәбс олунмуш даһа 12 нәфәрин ишинә бахан һакимләрә (Мајыл Бајрамов, Раһиб Салманов вә Самир Әлијев) белә чағырыш едиб: «Мәһкәмә мүһакимә органыдыр. Елә мүһакимә един ки, Аллаһын мүһакимәсинә үзү ағ чыхасыныз...»

Шәрти олараг, «Нардаран иши-2» адландырылан вә бир илдир давам едән бу мәһкәмә просесиндә декабрын 25-дә вәкилләр чыхыш едиб. Тәгсирләндирилән шәхсләрдән Иса Ибраһимовун вәкили Азәр Нағыјев, Наһид Гәһрәмановун вәкили Бәхтијар Һаҹыјев, Елҝүн Ахундовун вәкили Ҝүрсел Атакишијев вә диҝәрләри һүгугларыны мүдафиә етдикләри шәхсләрин тәгсирсизлијиндән, иттиһамларын сахта олмасындан данышыблар. Билдирибләр ки, бир илдир мүһакимә олунан бу адамлар һеч бир ҝүнаһлары олмадығы һалда, ики илдән чохдур һәбсдә сахланылырлар. Вәкилләрин сөзләринә ҝөрә, бу адамларын евләриндән силаһ-сурсат чыхмасы, онларын дөвләт чеврилишинә ҹәһд ҝөстәрмәси вә с. иттиһамлар сахтадыр. Мүдафиәчиләр дејир ки, силаһлары евләрдән кимләр ҝөтүрүбсә, елә онларын өзләри дә гојмушду. Тәгсирләндирилән шәхсләрин истинтагдакы ифадәләринә ҝәлинҹә, вәкилләр һәмин ифадәләрин онлардан ишҝәнҹә алтында алындығыны билдирибләр.

«Террор тәшкилаты Әдлијјә Назирлијинә мүраҹиәт едәр?»

Тәгсирләндирилән шәхсләрдән илаһијјатчы Елчин Гасымовун вәкили Ф.Намазлы чыхышында дејиб ки, мүвәккилинин сәдр мүавини олдуғу «Мүсәлман Бирлији» Һәрәкаты ҹинајәт ишинин материалларында «ҹинајәткар бирлик», «террор тәшкилаты» кими тәгдим олунуб. Һалбуки, бу тәшкилат тәсис олунандан сонра дөвләт гејдијјатындан кечмәк үчүн Әдлијјә Назирлијинә мүраҹиәт едиб, өзүнүн низамнамәси вар: «Һеч бир ҹинајәткар дәстә јарананда гејдијјат үчүн Әдлијјә Назирлијинә мүраҹиәт етмир, јарадыланда мәтбуат конфрансы кечирмир».

Илаһијјатчы Талеһ Бағыров да «ҹинајәткар дәстәнин башчысы» кими тәгдим едилир. Вәкил исә билдириб ки, илаһијјатчынын чыхышлары ЈоуТубе каналында вар вә онлардан ҝөрүнүр ки, Т.Бағыров дөвләтчилик әлејһинә һеч бир фикир сәсләндирмәјиб, садәҹә, һөкумәтин сијасәтини тәнгид едиб: «Бу исә дөвләтчилик әлејһинә чағырыш кими гијмәтләндирилә билмәз».

Һәбс олунаркән вә истинтаг дөврүндә тәгсирләндирилән шәхсләрин һүгугларынын позулмасындан данышан Ф.Намазлы ҹинајәт ишиндә бәһс олунан «Һаҹы Талеһ Бағырзадәнин мүраҹиәти» адлы китабчаја да тохунуб. Иддиа олунур ки, тәгсирләндирилән шәхсләрин һамысынын евиндән о китабчадан тапылыб. Вәкил исә буну тәкзиб едир:

«Талеһ Бағыров өзү дә мәһкәмәсиндә билдирмишди ки, јаландыр, о, белә бир китабча һазырламајыб. Һәтта демишди ки, һәмин китабчаны онун һәбсиндән сонра Дахили Ишләр Назирлијинин әмәкдашлары һазырлајыб, иш материалларына әлавә едибләр. Китабчада Нардаранда бас верән һадисәләрдән, Елчин Гасымова, Елман Ағајевә едилән зүлмләрдән данышылыр. Т.Бағыров өзү Нардаран һадисәси ҝүнү һәбс олунуб, Елман Ағајев дә ондан бир нечә ҝүн сонра. Т.Бағыров өзүндән бир нечә ҝүн сонра һәбс олунан адама едилән зүлмләри әввәлҹәдән неҹә билиб јаза биләрди?».

«Алтернатив һәмишә вар – системин гуллуғунда дурмамаг»

Вәкил чыхышынын сонунда һакимләрә мүраҹиәт едиб. Сөјләјиб ки, тәгсирләндирилән шәхсләр мәһкәмәнин һөкмүнүн неҹә олаҹағыны әввәлҹәдән билирләр. Амма јенә дә хырда бир үмидлә әдаләтли нәтиҹә ҝөзләјирләр. Ф.Намазлы һакимләри ҝүнаһсыз инсанларда олан бу үмиди өлдүрмәмәјә чағырыб.

«Һакимијјәтин тапсырыгларыны иҹра едәнләр дүшүнүр ки, ән бөјүк ләјагәт дөвләт, даһа доғрусу, систем гаршысында борҹуну өдәмәкдир. Онлар «мән неҹә дәһшәтли ишләр ҝөрүрәм» әвәзинә, «мән өз борҹуму јеринә јетирмәк үчүн неҹә дәһшәтли ишләри мүшаһидә етмәјә мәҹбурам, мәним ишим неҹә ағырдыр» дејирләр. Онлар өз әмәлләринә һагг газандырмаға чалышанда буну дилә ҝәтирирләр. Амма алтернатив һәмишә вар, мәсәлән, системин гуллуғунда дурмамаг.

Рома һүгугунун баниси Марек Новитски дејирди ки, һәр бир дөвләтдә истәнилән дөвләт органыны тәнгид етмәк, она лағ етмәк олар. Һансыса назирин ахмаг чыхышына ҝөрә бүтөвлүкдә Назирләр Кабинетини тәнгид етмәк, она лағ еләмәк олар. Амма әдаләт мүһакимәси јеҝанә гурумдур ки, она ришхәнд етмәк олмаз. Әҝәр бир дөвләтин әдаләт мүһакимәсинә инсанлар лағ едирсә, о демәкдир ки, һәмин дөвләтин тәмәл сүтунлары чохдан сарсылыб.

Мәһкәмә мүһакимә органыдыр, елә мүһакимә един ки, Аллаһын мүһакимәсинә үзү ағ чыхасыныз...», - Ф.Намазлы чыхышыны белә битириб.

Беләликлә, «Нардаран иши-2»дә вәкилләрин чыхышы мәрһәләси јекунлашыб. Декабрын 26-да бу мәһкәмәдә тәгсирләндирилән шәхсләр сон сөзләрини дејәҹәкләр.

Хатырлатма

2015-ҹи ил нојабрын 26-да ҝүҹ органлары Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә хүсуси әмәлијјат кечириб. Әмәлијјатда икиси полис олмагла, алты нәфәр һәлак олуб. Һәмин ҝүн «Мүсәлман Бирлији» Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыров вә онун бир груп тәрәфдары һәбс едилиб. Сонрадан ҝүҹ структурлары үмумиликдә 70 нәфәрин һәбс едилдијини билдириб. Анҹаг һүгуг мүдафиәчиләринин сијаһыларында бу рәгәм 87 ҝөстәрилир. Онларын бир гисминә ганунсуз силаһ сахлама вә иғтишаш салма иттиһамы илә 1 ил 6 ајдан 6 ил 6 аја кими һәбс ҹәзасы кәсилиб.

40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб.

Онларын иши үч група ајрылыб вә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә бахылыр.

Ағыр ҹинајәтләрдә иттиһам олунан Т.Бағыров вә даһа 17 нәфәрин мәһкәмәси јекунлашыб. Бағыров вә онун мүавини Аббас Һүсејнов 20 ил, Ҹаббар Ҹаббаров 19, Расим Ҹәбрајылов 17, Нардаран һадисәләри илә бағлы Фаҹебоок сәһифәсиндә ганунсуз чағырышлар етмәкдә ҝүнаһландырылараг һәбс олунан АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы 10 ил һәбс алыб. Сахланаркән јеткинлик јашына чатмамыш Рамин Јарыјев 10 ил, галан 12 нәфәрин һәр бири исә 14 ил 6 ај азадлыгдан мәһрум едилибләр.

Бу ҝүнләрдә шәрти ады «Нардаран-3» олан просесдә дә тәгсирләндириләнләрә һөкм охунуб. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Зејнал Ағајевин сәдрлик етдији, Сәбуһи Һүсејнов вә Азад Мәҹидовдан ибарәт һакимләр коллеҝијасынын һөкмү илә 12 нәфәрә үмумиликдә 160 ил 9 ај һәбс ҹәзасы верилиб. Ајры-ајрылыгда Зүлфүгар Микајылов 17 ил, Елман Ағајев 13 ил, М.Гулијев 13 ил, М.Мәммәдов 12 ил 3 ај, Е.Бүнјадов 12 ил 3 ај, Е.Ағајев 13 ил, Е.Һәсәнов 12 ил 3 ај, Ф.Аллаһвердијев 13 ил, Р.Сејфуллајев 13 ил, М.Ибраһимов 13 ил, Р.Исмајылов 15 ил, Ҹ.Әлијев 14 ил азадлыгдан мәһрум едилиб.

«Нардаран мәһбуслары» мәһкәмәдә дејибләр ки, тутуларкән вә ондан сонра Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсиндә ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галыблар. Анҹаг идарәнин әмәкдашлары мәһкәмәдә диндириләркән ишҝәнҹә иддиаларыны тәкзиб едибләр.

Бу јахынларда даһа аз ҹәза алан «Нардаран мәһбуслары»ндан 18 нәфәр вахтындан әввәл мәһкәмәнин гәрары илә азадлыға чыхыб. Онларын бәзиләринин һәбс мүддәтинин баша чатмасына сајлы ҝүнләр галмышды.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki