Азәрбајҹан Мүгавимәт Һәракатынын Лидери

Мөвсүм Сәмәдовун һәбсиндән 7 ил кечир. Бунунла бағлы АИП тәдбир кечириб – Фото

Мөвсүм Сәмәдовун һәбсиндән 7 ил кечир. Бунунла бағлы АИП тәдбир кечириб – Фото

Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдр әвәзи: “Азәрбајҹанда һәлә дә зүлмә, әдаләтсизлијә ҝөз јуман мәмурлар һакимијјәтин јүксәк постларында вәзифә тутурлар. Белә олмаса иди, бир нечә дәгигәлик фикирләринә ҝөрә, АИП лидери һаҹы Мөвсүм Сәмәдов 12 ил ҹәза алмазды.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдри, Мүгавимәт Һәракатынын Давамчысы һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун һәбсиндән 7 ил кечир. Азәрбајҹан Ислам Партијасы бунунла бағлы тәдбир кечириб.

Тәдбирдә АИП функсионерләри, мүхтәлиф партија вә тәшкилат рәһбәрләри, руһани вә алимләр, иҹтимаијјәт вә медиа мәнсублары иштирак едибләр.

АИП-ин мәнзил гәрәрҝаһында баш тутан тәдбирдә Мөвсүм Сәмәдовун кечдији һәјат јолундан, мәһбәс һәјатындан, вәтәни вә халгы үчүн ҝөстәрдији хидмәтләрдән сөз ачылыб. Тәдбир Гурани Кәримин тилавәт олунмасы илә башлајыб.

Даһа сонра тәдбирдә ҝириш нитги илә Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдр әвәзи, руһани алим һаҹы Илһам Әлијев чыхыш едиб. О, билдириб ки, Азәрбајҹанда һәлә дә зүлмә, әдаләтсизлијә ҝөз јуман мәмурлар һакимијјәтин јүксәк постларында вәзифә тутурлар. Белә олмаса иди, бир нечә дәгигәлик фикирләринә ҝөрә, АИП лидери һаҹы Мөвсүм Сәмәдов 12 ил ҹәза алмазды.

Һаҹы Илһам Әлијев гејд едиб ки, Доктор Сәмәдова гаршы һәбсханада да давам едән тәзјигләр аҹизлијин әламәтидир. Лакин АИП лидери бүтүн бу зүлмүн гаршысында дик дајанмағы вә әһвал-руһијјәсини јүксәк тутмағы баҹарыб. Өзү зинданда олса да, һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун дүшүнҹәләри вә амалы ҹәмијјәтдә јашајыр.

Тәдбирдә даһа сонра чыхыш үчүн сөз Азәрбајҹан Зијалылар Бирлијинин сәдри Елдәниз Гулијевә верилиб. О, бир мүддәт өнҹә АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла һәбсханада ҝөрүшмәсиндән сөз ачыб. Билдириб ки, Доктор Сәмәдова гаршы јөнәлән тәзјигләр ону зәррә гәдәр дә сарсытмајыб вә әһвалына тәсир етмәјиб. Елдәниз Гулијев чыхышында АИП лидеринин вә ҝүнаһсыз јерә һәбс олунан диҝәр инанҹлы инсанларын азадлыға говушмасы истигамәтиндә реал аддымларын атылмалы олдуғуну дилә ҝәтириб.

Гарабағ Азадлыг Тәшкилатынын сәдри Акиф Нағы бу ҹүр тәдбирләрин кечирилмәсинин мәнәви әһәмијјәтиндән сөз ачыб. ГАТ сәдри билдириб ки, өлкәнин бәзи һүгуг мүдафиәчиләри инанҹлы кәсимин, дин хадимләринин һәбси илә бағлы јетәрли мүнасибәт сәрҝиләмирләр вә бу мәсәләләрә дырнагарасы јанашырлар. Лакин бу биртәрәфлилик арадан галдырылмалы вә әдаләтли мөвге сәрҝиләнмәлидир. Акиф Нағы Һаҹы Мөвсүм Сәмәдовла танышлығындан да сөз ачыб. АИП лидеринин өлкәнин бүтүн талејүклү мәсәләләриндә, хүсусән Гарабағ мүнагишәси илә бағлы дәјәрли фикирләр ортаја гојдуғуну дилә ҝәтириб.

Тәдбирдә чыхыш едән АИП Гадынлар Шурасынын сәдри Нөврәстә Ибраһимова да Һаҹы Мөвсүм Сәмәдова вә һәбсдә олан диҝәр руһаниләрә гаршы јөнәлән тәзјигләри кәскин шәкилдә писләјиб. Ҝүнаһсыз јерә һәбс олунан бүтүн инанҹлыларын тезликлә азадлыға говушмасыны Аллаһдан арзу едиб.

Тәдбирдә сөз алан Гарабағ Уғрунда Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын сәдри Рөвшән Әһмәдли Азәрбајҹанда Ислама олан басгыдан данышыб. О, билдириб ки, Аллаһын инсанлар үчүн ҝөндәрдији дүз јолу тапыб ҝетмәк һәр кәсә гисмәт олмур. Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов бу јолда ири аддымларла ирәлиләјән, милли-мәнәви дәјәрләри өзүндә бирләшдирән зијалы шәхсијјәтдир. Она гаршы јөнәлән тәзјигләр исә Һагг вә батилин мүбаризәсинин бариз нүмунәсидир. Рөвшән Әһмәдли билдириб ки, зиндан мәғлубијјәт демәк дејил вә сонда Һаггын гәләбәси мүтләгдир.

Даһа сонра тәдбирдә чыхыш едән АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун ханымы Меһпарә Сәмәдова, АИП функсионери Акиф Һејдәрли, Нардаран ағсаггалы Натиг Кәримов вә диҝәр гонаглар Доктор Сәмәдов вә һәбсдә олан диҝәр руһаниләрин мүбаризә әзминдән, онлара гаршы јөнәлән тәзјигләрдән сөз ачыблар. Ҝүнаһсыз һәбсә мәһкум едилән бүтүн инсанларын тезликлә азадлыға говушмасыны Аллаһдан диләјибләр.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki