Азәрбајҹан Хәбәрләри

Лидер Мөвсүм Сәмәдов Мјанмада баш верәнләрә кәскин етираз едиб

Ән мүһүм аддымлардан бири дә бу гәтлиамлары төрәтмәкдә мараглы олан гүтбләрин дүнјада ифша едилмәсидир.

Лидер Мөвсүм Сәмәдов Мјанмада баш верәнләрә кәскин етираз едиб

Мөвсүм Сәмәдов: “...Мјанмада төрәдилән бөјүк фаҹиәләрин гурбанларынын ганыны јердә гојмаг олмаз. Һагсызлыг, әдаләтсизлик Ислам дининдә ән чох гынанан һал кими бу һадисәләрдә дә бүтүн 57 мүсәлман өлкәсинин халглары вә хүсусән дә рәһбәрләри тәрәфиндән ҹидди мүнасибәт ачыгланмалы, һәлледиҹи, тәсирли аддымлар атылмалыдыр...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вәкил Јалчын Иманов Гобустан Гапалы Типли Һәбсханасында сахланылан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшүб.

Мүвәккилинин сәһһәтинин вә әһвал-руһијјәсинин јүксәк олдуғуну сөјләјән Јалчын Иманов, Мөвсүм Сәмәдовун Мјанма һөкумәти тәрәфиндән Араканда мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән гәтлиамларла бағлы өз етиразыны билдирдијини сөјләјиб.

Доктор Мөвсүм Сәмәдов гејд едиб ки, Мјанмада баш верән ганлы, бәшәри ҹинајәтин мүсәлманлара гаршы төрәдилмәсинә тәсадүфи һадисә кими бахмаг олмаз. Бу ҹүр ссенариләрин һазырланмасы вә иҹра олунмасы дүнјада, о ҹүмләдән Мјанмада биринҹи һал дејил:

 “Бир нечә ил өнҹә Гәрб даирәләри вә АБШ тәрәфиндән демократик өлкә кими тәгдим олунан Мјанмада инсанлыға гаршы күтләви гәтлиам ону ҝөстәрир ки, мүсәлманларын инкишафынын вә артымынын гаршысыны алмаг үчүн һәр ҹүр гәддарлыға, вәһшилијә әл атылыр. Белә һадисәләрин вә әмәлләрин архасында сөзсүз ки, Ислам дүшмәнләри олан даирәләр дајаныр. Һакимијјәтә кимин ҝәлмәсиндән асылы олмајараг мүсәлман гөвмүнә гәним кәсилән сијаси системләр өз нијјәтләринин далынҹадылар. Һәрби хунта режимиләри, о ҹүмләдән демократик дон ҝејиндирилән Мјанма һакимијјәти баш верән вә бундан сонра да мүсәлманлар үзәриндә һәјата кечириләҹәк гәтлиамлара ҝөрә дүнјанын гынағыны дејил, өзләринин ән јүксәк мүкафатларыны-Нобел макафатыны алаҹаг.

Етник тәмизләмәјә вә күтләви сојгырыма мәруз галан Мјанма мүсәлманларынын мүдафиәсини БМТ-дән вә диҝәр бејнәлхалг тәшкилатлардан ҝөзләмәк садәлөвһлүкдүр. Чүнки сионизмин көк салдығы бу тәшкилатларда һуманизм дејилән бир дујғу вә дүшүнҹә јохдур. О ки, галды мүсәлманларын һүгугларынын мүдафиәси ола.

Мјанмада төрәдилән бөјүк фаҹиәләрин гурбанларынын ганыны јердә гојмаг олмаз. Һагсызлыг, әдаләтсизлик Ислам дининдә ән чох гынанан һал кими бу һадисәләрдә дә бүтүн 57 мүсәлман өлкәсинин халглары вә хүсусән дә рәһбәрләри тәрәфиндән ҹидди мүнасибәт ачыгланмалы, һәлледиҹи, тәсирли аддымлар атылмалыдыр. Ән мүһүм аддымлардан бири дә бу гәтлиамлары төрәтмәкдә мараглы олан гүтбләрин ашкара чыхарылмасы вә дүнјада ифша едилмәси олмалыдыр. Азәрбајҹан халгынын ермәни дашнаклары тәрәфиндән белә сојгырыма мәруз галдығы үчүн Мјанма һакимијјәтинин мүсәлман әһалинин сојгырыма мәруз гојмасына өлкәмизин рәсми даирәләри даһа ҹидди реаксија вермәли, бу ҹинајәткар әмәли писләмәлидирләр. Мјанмада гәтлә јетириләнләрә Аллаһдан рәһмәт диләјирәм.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди