Ислами Әлагәләр

Ислам өлкәләри Ермәнистана гаршы гәтнамә гәбул етдиләр

Ислам өлкәләри Ермәнистана гаршы гәтнамә гәбул етдиләр

ИӘТ Хариҹи Ишләр Назирләри Шурасы үзв дөвләтләри Хоҹалы сојгырымыны танымаға, Азәрбајҹанын “Ехпо-2025”-ә ев саһиблијини дәстәкләмәјә чағырыб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бангладеш Халг Республикасынын Дәккә шәһәриндә 5-6 мај тарихләриндә Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатына (ИӘТ) үзв өлкәләрин Хариҹи Ишләр Назирләри Шурасынын 45-ҹи сессијасы кечирилиб.

Сессијада Азәрбајҹаны хариҹи ишләр назири Елмар Мәммәдјаровун рәһбәрлик етдији нүмајәндә һејәти тәмсил едиб.

Сессијада Е.Мәммәдјаров чыхыш едәрәк бир сыра фундаментал мәсәләләрә даир өлкәмизин мөвгејини иштиракчыларын диггәтинә чатдырыб. Сессијада гәбул олунмуш Дәккә бәјанатынын 18-ҹи бәндиндә ИӘТ үзв өлкәләриндә олан мүнагишә вә бөһранларын БМТ вә ИӘТ-ин низамнамәләриндә тәсбит олунмуш бејнәлхалг һүгуг нормалары әсасында һәлли, онларын доғурдуғу негатив вә дағыдыҹы тәсирләрин арадан галдырылмасы зәрурәти гејд олунараг, бу хүсусда Азәрбајҹанла гәти һәмрәјлик бир даһа ифадә олунур вә мүнагишәнин дөвләтләрин әрази бүтөвлүјү вә суверенлији принсипләри әсасында һәлл едилмәли олдуғу вурғуланыр.

Сессијада өлкәмизлә бағлы бир сыра мүһүм гәтнамәләр, о ҹүмләдән Ермәнистанын өлкәмизә гаршы тәҹавүзүнә вә ишғал олунмуш әразиләримиздә дини-мәдәни ирсин дағыдылмасына даир гәтнамәләр гәбул едилиб.

“Ермәнистан Республикасынын Азәрбајҹан Республикасына гаршы тәҹавүзү” адлы гәтнамәдә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын мүвафиг гәтнамәләринин јеринә јетирилмәси тәләб едилир вә гәтнамәдә әкс олунмуш тәләбләрин Ермәнистан тәрәфиндән һәлә дә јеринә јетирилмәмәсинә даир нараһатлыг ифадә олунур.

Һәмчинин, бүтүн дөвләтләр Ермәнистанын силаһ вә һәрби тәҹһизатларла тәмин едилмәсинә вә өз әразиләриндән бу кими тәҹһизатларын өтүрүлмәси мәгсәдилә истифадә едилмәсинә јол вермәмәјә чағырылыр. Ејни заманда, Азәрбајҹанын ишғал едилмиш әразиләриндәки археоложи, мәдәни вә дини абидәләрин дағыдылмасы, талан едилмәси вә вандализм актлары кәскин шәкилдә писләнилир.

Ермәнистан-Азәрбајҹан мүнагишәсинин бејнәлхалг һүгугун үмуми гәбул едилмиш норма вә принсипләри, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын мүвафиг гәтнамәләри, һәмчинин АТӘТ-ин сәнәдләри вә гәрарларына ујғун олараг, Азәрбајҹанын суверенлији, әрази бүтөвлүјү вә бејнәлхалг сәвијјәдә танынмыш сәрһәдләри чәрчивәсиндә һәлл едилмәси әсасында тез бир заманда сијаси һәллинин тапылмасына чағырыш едилир.

Сөзүҝедән гәтнамәдә диҝәр бир мәгам үзв дөвләтләрин БМТ јанында даими нүмајәндәләринин БМТ-нин Баш Ассамблејасында сәсвермә заманы Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү мәсәләсинә там дәстәјин верилмәси үзрә тәлиматландырма барәсиндә гәрарын әкс олунмасыдыр. Гәтнамәдә һәмчинин, Азәрбајҹан һөкумәти вә халгы тәрәфиндән өлкәнин мүдафиәси үчүн едилән сәјләрә һәмрәјлик вә там дәстәк ифадә олунур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki