Азәрбајҹан Мүгавимәт Һәракаты

Илһам Әлијев Мөвсүм Сәмәдову 53 јашы мүнасибәти илә тәбрик етди

Илһам Әлијев Мөвсүм Сәмәдову 53 јашы мүнасибәти илә тәбрик етди

“Чох һөрмәтли вә әзиз гардашымыз, дәјәрли руһани вә мүбариз лидеримиз, һагг јолунун јорулмаз, сарсылмаз бәләдчиси Доктор Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов! Сизи доғум ҝүнүнүз мүнасибәтилә сәмими гәлбдән тәбрик едирик. Сизә Аллаһын ҝөзәл немәтләриндән олан ҹан сағлығы, халгымыз үчүн хејирли, Јарадан гаршысында тәгвалы әмәлләринизин хәзинәси олан өмрүнүзә бәрәкәт, Ислам јолунда нүмунә сајыла билән ән јүксәк мәгама саһиб олмағынызы арзулајырыг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Ислам Партијасы гурумун лидери Һаҹы Мөвсүм Сәмәдову доғум ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик едиб.

Партијанын Мәтбуат Хидмәтиндән “ИсламинСеси”нә дахил олан тәбрик мүраҹиәтиндә дејилир:

“Чох һөрмәтли вә әзиз гардашымыз, дәјәрли руһани вә мүбариз лидеримиз, һагг јолунун јорулмаз, сарсылмаз бәләдчиси Доктор Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов! Сизи доғум ҝүнүнүз мүнасибәтилә сәмими гәлбдән тәбрик едирик. Сизә Аллаһын ҝөзәл немәтләриндән олан ҹан сағлығы, халгымыз үчүн хејирли, Јарадан гаршысында тәгвалы әмәлләринизин хәзинәси олан өмрүнүзә бәрәкәт, Ислам јолунда нүмунә сајыла билән ән јүксәк мәгама саһиб олмағынызы арзулајырыг.

Сијаси фәалијјәтә башладығыныз истәр милли азадлыг һәрәкатында, истәрсә дә 1993-ҹү илдән гәдәм гојдуғунуз Азәрбајҹан Ислам Партијасы сыраларында малик олдуғунуз сарсылмаз ирадә, һаггы батилдән ајыран сијаси тәфәккүрүнүз вә габагҝөрәнлијиниз, зүлмүн гаршысында баш әјмәмәк вә залым зүмрәнин мәзлум инсанлара гаршы зәрәрли вәрдишләрини һәмишә тәнгид етмәк кими мәтин мәнәвијјата малик олмағыныз ардыҹылларыныз олараг биз Исламчыларын гәлбиндә, шүурунда һәмчинин гүрур вә фәхарәт һиссини јарадыр.

Әмәлләриниз, иҹтимаи һәјатда, сијаси сәһнәдә тутдуғунуз дүзҝүн мөвге инсанларда вәтәндашлыг вә бәндәчилик гајәсинин тәмизләнмәси, ҹәмијјәтимизин сағлам руһу вә лајигли ҝәләҹәји, истиглалијјәти үчүн ҝәрәкли амил кими садә инсанлар, иман саһибләри тәрәфиндән һәмишә јүксәк гијмәтләндирилир. Бу ҝүн халгымызын зүлмүн гаршысында баш әјмәјән, халгыны, Вәтәнини, торпағыны, динини ҹанындан әзиз тутан Сизин кими лидерә, шәхсијјәтә еһтијаҹы һәмишәкиндән бөјүкдүр. Дүнјамызын бөјүк зиддијјәтләр јашадығы, ҹәмијјәтләрдә аҹы вәрдишләрин түғјан етдији бир заманда Сизин вә Сизин кимиләринин зинданларда галмасы халгымыз үчүн дә олдугҹа зәрәрлидир. Арзу едирик ки, ҹәмијјәтимизин сағлам ҝәләҹәјинә гаршы атылан бу зәрәрли аддымларын ҝери атылмасы өз һәллини тапсын, һаггыныз әдаләт наминә бәрпа олунсун.

Һөрмәтли Һаҹы Мөвсүм, 54 јашынызы аиләнизлә бирликдә кечирмәк арзусу илә Сизи партијамыз вә онун бүтүн үзвләри адындан, достлар, иман вә тәгва саһибләри адындан, ҹәмијјәтимизин бүтүн ибадәт әһли адындан бир даһа тәбрик едир, Сизә тутдуғунуз јолун ән уҹа зирвәсини фәтһ етмәји Аллаһдан диләјирик."

 

 

Һаҹы Илһам Әлијев,

Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдр әвәзи

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki