Азадә Инсанлар

Зиндандан Хәбәр вар. Елдәниз Гулијев Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшүб

Мәндә белә тәәссүрат јаранды ки, Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов азадлыгда јашајанларын чохундан азаддыр.

Зиндандан Хәбәр вар. Елдәниз Гулијев Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшүб

Мөвсүм Сәмәдов, АБШ президенти Трампын Гүдсү Исраилин пајтахты кими танымасы гәрарыны, сөзүн әсл мәнасында, сијасы сәрсәмлик кими дәјәрләндирди вә бу бәднам гәрара гаршы сәрт шәкилдә етираз етмәјин ваҹиблијини билдирди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Азәрбајҹанын сијаси аренасында даим активлији илә сечилән Елданиз Гулијев әлијевләр режими тәрәфиндән Гобустан тәдриҹханасында сахланылан Азәрбајҹан Ислам Партијасынын шүҹаәтли, даһи вә узагҝөрән Лидери Доктор Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшә билиб.

Бу һагда Елдәниз мүәллим өзүнүн фејзбук сәһифәсиндә белә гејд едиб:

“Бу ҝүн нәһајәт ки, Гобустан һәбсханасында һаҹы Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшә билдим...

Әһвал-руһијјәси јахшы иди. Дост-танышлара, Ислам партијасынын үзвләринә, сәдр әвәзи һаҹы Илһам Әлијевә, еләҹә дә дини ҹамијә - ислами, әхлаги вә мәнәви дәјәрләр уғрунда мүбаризә апаран бүтүн гардаш-баҹылара саламларыны ҝөндәрди. Ејни заманда, инсан һүгуг вә азадлыгларынин горунмасы истигамәтиндә даима фәдакарлыг ҝөстәрән Лејла Јунуса, вәкил Јалчын Иманаова хүсуси сајғы вә миннәтдарлығыны чатдырмағы хаһиши етди.

Һаҹы Мөвсүмлә өлкәдә вә дүнјада баш верән һадисәләр барәдә ҝениш фикир мүбадиләси апардыг. Дејим ки, дәјәрли һаҹы бүтүн әһәмијјәтли һадисәләрдән хәбәрдарды; олајлара мүнасибәтдә исә, һәмишә олдуғу кими, бөјүк руһ јүксәклији вә мүбаризә әзми нүмајиш етдирир. О, АБШ президенти Трампын Гүдсү Исраилин пајтахты кими танымасы гәрарыны, сөзүн әсл мәнасында, сијасы сәрсәмлик кими дәјәрләндирди вә бу бәднам гәрара гаршы сәрт шәкилдә етираз етмәјин ваҹиблијини билдирди. Өлкәнин дини кәсими илә мүтәрәгги дүшүнҹәли зијалыларын, һабелә мәнәвијјатлы јашам тәрзи, хошбәхт вә демократик Азәрбајҹан уғрунда мүҹадилә апаран инсанларын бир араја ҝәлмәсинин талеһјүклү мәсәлә олдуғуну вурғулады.

Мәндә белә тәәссүрат јаранды ки, Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов азадлыгда јашајанларын чохундан азаддыр. Вә бир даһа әмин олдум ки, Иман саһиби, ибадәт әһли, өзүнүн дини дәјәрләр дашыјыҹысы миссијасыны дәрк едән, ән башлыҹасы,- руһән азад олан ИНСАН үчүн... һәбсхана диварлары вә гыфыллы гапылар һеч вәдә горхулу реаллыг сајылмыр!..

Аллаһ-Тәаланын көмәји вә һагг уғрунда мүбаризә сајәсиндә о гапылар да, о гыфыллар да ачылар, иншаАллаһ!”Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki