«Сечилмишләр»ин Аҹы Һәгигәтләри

Ејнулла Фәтуллајевин гондарма исраилин Бакыдакы сәфирлијиндә башына ҝәлән маҹәра: "Рәдд ол! бура Исраилдир..."

Азәрбајҹан полиси: «Онларла һәтта назирләримиз белә данышмыр. Башга сәфирликләрлә дәјишик салма…»

Ејнулла Фәтуллајевин гондарма исраилин Бакыдакы сәфирлијиндә башына ҝәлән маҹәра:

Исраилә, јахшы танышым вә һәмкарым олан кечмиш сәфир Иосиф Шагала зәнҝ едирәм. Өлкәсинин гапысынын ағзында үзләшдијим рүсвајчылығы анладырам: «Доғурданмы сиздә һеч кәс анламыр ки, сәфирлик – өлкәнин визит картыдыр. Вә гонаг олдуғун өлкәдә белә етмәк олмаз. Иранлылар өзләрини белә апармырлар. Һеч ким өзүнү белә апармыр».

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, "һаггин.аз" сајтынын баш редактору Ејнулла Фәтуллајев Бакыда Исраил сәфирлијиндә башына ҝәләнләри гәләмә алыб. Онун сөзләринә ҝөрә, бурда баш верәнләр нә дипломатик етикет чәрчивәсинә, нә дә елементар абыр-һәјаја, ушаглыгдан өјрәдилән ади әдәбә, инсан тәрбијәсинә сығмыр.  

«Виза үчүн Исраил консуллуғуна зәнҝ едирәм. Бир нечә ҝүн, мүтәмади зәнҝ едирәм. Һеч ким телефонлара ҹаваб вермир. Нәһајәт, турфирмалардакы достлара мүраҹиәт едирәм. Еһтијатла төвсијә едирләр: «Сәфирлијә ҝетмәмәјинизи мәсләһәт билирәм. Пешман олаҹагсыныз… Бизә 280 манат өдәјин вә биз һәр шеји һәлл едәрик; садәҹә ҝедиб паспортунузу ҝөтүрәрсиниз». Тәәҹҹүбүмү ҝизләдә билмирәм: «Нијә белә баһа? Ахы бу садә мәсәләдир?» Танышым истеһзалы ҝүлүмсәмә илә дејир: «Ҝедин, өзүнүз бахын, анҹаг хәбәрдарлыг едирәм, пешман олаҹагсыныз»».  

«Сечилмишләр»ин сәфирлијиндә гәрибә маҹәраларын узун интизары илә, хејли мүддәтдән бәри Азәрбајҹана дост өлкәнин ағ-мави бајрағынын далғаландығы Бакыдакы Һјатт отелә јолланырам. Автомобилими парк етмәк истәјирәм.  

«Бурада автомобил сахламаг олмаз!», - дејә отелин мүһафизә хидмәтинин әмәкдашы гәзәбли шәкилдә елан едир.  

«Нијә орда олар, бурада исә јох», - дејә сүлһсевәр шәкилдә сорушурам вә илк хәбәрдарлығымы да алырам: «Бура Исраил сәфирлијидир», - дејә мүһафизәчи кәлмә-кәлмә билдирди.  

«Нә олсун ки? Бах орда, јахынлыгда, «Баксовет»дә Иран сәфирлији вар? Һә, нә олсун ки?»  

Секјурити тәкәббүрлә ҝүлүмсәјир:  

- Сән мәҝәр Иранла Исраилин фәргини билмирсән?  

Хејр, анламырам. Тәсәввүр един анламырам вә анламаг да истәмирәм, чүнки үмумијјәтлә мән Азәрбајҹан әразисиндәјәм – суверен вә өзүнү тәмин едән дөвләтин. Мүбаһисә еләмәк вә сәһәр тездән әһвалымы корламаг истәмирәм. Автомобилими демәк олар ки, Иран сәфирлијинин јахынлығында сахлајырам ки, Исраил сәфирлијинә ҝедим. ПИЈАДА!  

Нөвбәјә дурурам. Отелә ҝиришдә дајанан бәдәни ири олан вә гәзәбли сәсли 3 мүһафизәчи һәр биримизи ичәри дәвәт едир. Мәним нөвбәм чатды. Јахынлашырам. Вә бурда арамызда мисилсиз бир диалог кечир. Мән белә бир шејлә мүстәгиллијимиздән бәри үзләшмәмишәм… Һәтта бәзән мәнә әдәбсиз ҝөрүнән полис вә јол полисләри илә белә…  

- Салам! – дејә гулағында микрафон олан мүһафизәчини саламлајырам.  

- Ымыыы… - нәсә анлашылмаз бир сәс ҝәлди.

– Паспортуну вер.  

- Бујурун.  

- Әлләрини ҹибиндән чыхарт – команда верирмиш кими мүһафизәчи бағырыр.  

- Анламадым, нә?  

- Сән карсан? – дејә инсана бәнзәр рәсмијјәтчи ҹаваб верир.  

- Мән кар дејиләм. Сән исә әдәбсизсән!  

- Сән кимә дејирсән?  

- Сәнә!  

- Рәдд ол бурдан… Бура Исраилин әразисидир, - дејә дөрдбуҹаға бәнзәјән бәдәни илә бишмәмиш кәрпиҹә охшајан шәхс дејир.  

- Үмумијјәтлә, бура Азәрбајҹан әразисидир! Өзүн рәдд ол! – дејә мән емосијаларымы ҝүҹлә боғараг ҹаваб верирәм.  

Бу заман јаныма полис гачараг нараһат, демәк олар ки, јалварышлы сәслә дејир: «Ахы бу, Ис-рааа-иииилл сәфирлијидр. Онларла белә еләмәк олмаз!»  

- Бәс неҹә лазымдыр? Белими бүкүм? Салто едим? Нидерландакимидилимиузадым? Онларланеҹәлазымдыр?  

Полис јериндә донуб галды. Јенидән нөвбәмә гајыдырам. Ҝөзләјирәм. Јарым саат кечир. Полис јенидән мәнә јахынлашыр: «Онларла һәтта назирләримиз белә данышмыр. Башга сәфирликләрлә дәјишик салма…»  

Даһа јарым саат кечир. Артыг 4-ҹү сигаретми чәкирәм. Отелин ҝиришиндә даһа бир кәрпиҹбәдәнли кечәл ҝөрүнүр. Онун гулағында микрафон ҝөрүнүр. Бармағы илә мәни чағырыр. Јахынлашырам.  

- Сиз бизим әмәкдашымызла неҹә данышыбсыз?  

- Нормал шәкилдә. Мәнә әлими ҹибимә салмамағы әмр едир. Үмумијјәтлә, мән һәбсханада вә һәтта һәрби хидмәтдә дејиләм. Бу нә тондур?  

- Сиз бурда бизим ганун вә тәләбләримизә риајәт етмәлисиниз.  

- Ахы сиз мәним үзәриндә ахтарыш етмәмисиниз. Мән анҹаг сәнәдләрими тәгдим етмишәм.  

- Гысаҹасы, сән виза алмаг истәјирсән? Сус вә сәнә дејиләни ет. Анладын?  

- Сән һарда тәрбијә алыбсан, чудо-јудо (рус мифолоҝијасында дәниз јыртыҹысы – ред.)?  

- Сән кимә дејирсән?

Мән сәфирлијин тәһлүкәсизлик хидмәтинин рәисијәм.  

- Түпүрүм кимлијинә!  

Чеврилирәм вә ҝедирәм. Јенә ҝиришдә дурурам. Полис дәһшәтли тәәҹҹүб ичиндә вә өзүнү итирмиш һалда сусгун шәкилдә баш верәнләри изләјир. Бир саат кечир. Алтынҹы сигаретими чәкирәм.  

Һеч ким јохдур. Исраилә, јахшы танышым вә һәмкарым олан кечмиш сәфир Иосиф Шагала зәнҝ едирәм. Өлкәсинин гапысынын ағзында үзләшдијим рүсвајчылығы анладырам: «Доғурданмы сиздә һеч кәс анламыр ки, сәфирлик – өлкәнин визит картыдыр. Вә гонаг олдуғун өлкәдә белә етмәк олмаз. Иранлылар өзләрини белә апармырлар. Һеч ким өзүнү белә апармыр».  

Сабиг сәфир һеч тәәҹҹүбләнмир дә. О, ҝүлүр вә бүтүн дүнја сәфирликләриндә рәсмијјәтчиләрин әнәнәви давранышы олдуғуну дејәрәк, мәни сакитләшдирмәјә чалышыр. Диҝәр танышларыма зәнҝ едирәм. Онлар да тәәҹҹүбләнмирләр. Мәлум олур ки, һәтта Исраилдә – мағазанын ҝиришиндә, отелдә, аеропортларда хидмәтләри белә апарырлар…

Чүнки бу «сечилмиш» өлкәдир! Мән бу изаһы гәбул етмирәм. Вә Исраилә ҝетмәк һәвәсим тамамилә итир.   Јахшы олар ки, Теһрана ҝедим. Гәдим фарс мәдәнијјәти вә дини әнәнә әдәбсизлик вә зоракылығы гадаған едир. Ән азы иҹтимаи вә нүмајишкаранә сурәтдә…

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki