Азәрбајҹан Хәбәрләри

Елмар Вәлијевин Ҝәнҹәдәки өзбашыналығына сон гојулур?

Ҝәнҹә шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин сабиг башчысы Елмар Вәлијевлә бағлы бәзи јени мәлуматлар вар.

Елмар Вәлијевин Ҝәнҹәдәки өзбашыналығына сон гојулур?

Һеч кимә сирр дејил ки, сабиг башчынын дөврүндә советләр дөнәминдә "мәркәзи колхоз базары" кими танынан "Ҝәнҹә базары"нда чалышан саһибкарлар сыхышдырылыб, онлардан изафи һаглар топланыб, ејни заманда әразидән чыхмалары тәләб олунуб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Е.Вәлијев октјабрын 31-дә дүнјасыны дәјишән гајынанасынын Јевлахда кечирилән јас мәрасиминдә иштирак етдикдән сонра Ҝәнҹәјә ҝедиб.

Мәлуматда билдирилир ки, Елмар Вәлијевин Ҝәнҹәдәки објектләриндән истифадәсинә гадаға гојулуб. Һазырда Верҝиләр Назирлијинин әмәкдашлары онун тиҹарәт објектләриндә јохламлар апарыр. Ән диггәтчәкән мәгам исә Елмар Вәлијевин нәзарәтиндә олан тәзә базарла бағлыдыр.

Һеч кимә сирр дејил ки, сабиг башчынын дөврүндә советләр дөнәминдә "мәркәзи колхоз базары" кими танынан "Ҝәнҹә базары"нда чалышан саһибкарлар сыхышдырылыб, онлардан изафи һаглар топланыб, ејни заманда әразидән чыхмалары тәләб олунуб.

Мәгсәд Е.Вәлијевин Ҝәнҹәдәки "Ҝранд Гафгаз" тиҹарәт мәркәзинин даһа ҝениш шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә, диҝәр базарларын гападылараг, бура көчүрүлмәсинә наил олмаг иди. Мәһз бу фәалијјәт нәтиҹәсиндә илин әввәлиндә диҝәр базарлардакы тиҹарәтчиләрин наразылыглары ҝениш вүсәт алмышды.

Даһа бир јенилијә ҝөрә, јени башчы Нијази Сәфәров вәтәндаш мәмнунлуғуну нәзәрә алараг, сәләфи Елмар Вәлијевин әнәнәләринин арадан галдырылмасына, "Ҝәнҹә базары"нын нормал шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә шәраит јарадыб. Ҝәнҹә сакинләринин бу јениликләри бөјүк разылыгла гаршыладығы вурғуланыр.

2018-ҹи ил ијулун 3-дә Елмар Вәлијев вә мүһафизәчиси Гасым Ашбазов Ҝәнҹә Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин инзибати бинасынын гаршысында одлу силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг, хәстәханаја јерләшдирилмишди. Онлары ҝүлләләјән Ҝәнҹә сакини Јунис Сәфәров һазырда һәбсдәдир.

Е.Вәлијев Президент Илһам Әлијевин 28 август 2018-ҹи илдә имзаладығы сәрәнҹамла Ҝәнҹә Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин башчысы вәзифәсиндән азад едилиб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр

Азәрбајҹан Хәбәрләри
Елмар Вәлијевин Ҝәнҹәдәки өзбашыналығына сон гојулур?
Ҝәнҹә шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин сабиг башчысы Елмар Вәлијевлә бағлы бәзи јени мәлуматлар вар.
Һеч кимә сирр дејил ки, сабиг башчынын дөврүндә советләр дөнәминдә "мәркәзи колхоз базары" кими танынан "Ҝәнҹә базары"нда чалышан саһибкарлар сыхышдырылыб, онлардан изафи һаглар топланыб, ејни заманда әразидән чыхмалары тәләб олунуб.
Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Е.Вәлијев октјабрын 31-дә дүнјасыны дәјишән гајынанасынын Јевлахда кечирилән јас мәрасиминдә иштирак етдикдән сонра Ҝәнҹәјә ҝедиб.
Мәлуматда билдирилир ки, Елмар Вәлијевин Ҝәнҹәдәки објектләриндән истифадәсинә гадаға гојулуб. Һазырда Верҝиләр Назирлијинин әмәкдашлары онун тиҹарәт објектләриндә јохламлар апарыр. Ән диггәтчәкән мәгам исә Елмар Вәлијевин нәзарәтиндә олан тәзә базарла бағлыдыр.
Һеч кимә сирр дејил ки, сабиг башчынын дөврүндә советләр дөнәминдә "мәркәзи колхоз базары" кими танынан "Ҝәнҹә базары"нда чалышан саһибкарлар сыхышдырылыб, онлардан изафи һаглар топланыб, ејни заманда әразидән чыхмалары тәләб олунуб.
Мәгсәд Е.Вәлијевин Ҝәнҹәдәки "Ҝранд Гафгаз" тиҹарәт мәркәзинин даһа ҝениш шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә, диҝәр базарларын гападылараг, бура көчүрүлмәсинә наил олмаг иди. Мәһз бу фәалијјәт нәтиҹәсиндә илин әввәлиндә диҝәр базарлардакы тиҹарәтчиләрин наразылыглары ҝениш вүсәт алмышды.
Даһа бир јенилијә ҝөрә, јени башчы Нијази Сәфәров вәтәндаш мәмнунлуғуну нәзәрә алараг, сәләфи Елмар Вәлијевин әнәнәләринин арадан галдырылмасына, "Ҝәнҹә базары"нын нормал шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә шәраит јарадыб. Ҝәнҹә сакинләринин бу јениликләри бөјүк разылыгла гаршыладығы вурғуланыр.
2018-ҹи ил ијулун 3-дә Елмар Вәлијев вә мүһафизәчиси Гасым Ашбазов Ҝәнҹә Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин инзибати бинасынын гаршысында одлу силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг, хәстәханаја јерләшдирилмишди. Онлары ҝүлләләјән Ҝәнҹә сакини Јунис Сәфәров һазырда һәбсдәдир.
Е.Вәлијев Президент Илһам Әлијевин 28 август 2018-ҹи илдә имзаладығы сәрәнҹамла Ҝәнҹә Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин башчысы вәзифәсиндән азад едилиб.
Модерн


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki