Сионизим Хәбәрләри

Гүдсә сәфәр едән Микајыл Ҹаббаров ишғалчы сионист режимилә ишбирлији гурур

Гүдсә сәфәр едән Микајыл Ҹаббаров ишғалчы сионист режимилә ишбирлији гурур

Гејд едәк ки, ишғалчы јәһуди үнсүрләри тәрәфиндән Гәззә Золағында 80 фәләстинлинин гәтлиам едилән бир вахтда, мајын 15-и Гүдсдә, Азәрбајҹан вә гондарма Исраил режими арасында игтисади әмәкдашлығын инкишафы үзрә режимләрарасы комиссијанын илк иҹласы кечирилиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист исраил режими тәрәфиндән Гүдсүн ишғал едилмәси дөнәминдә рәсми Бакынын ишғал едилмиш Фәләстин әразиләринә "ишҝүзар" сәфәр едән Азәрбајҹанын верҝиләр назири Микајыл Ҹаббаров Азәрбајҹан-Исраил һөкумәтләрарасы комиссијанын илк иҹласында белә ачыглама вериб: "Азәрбајҹан Исраиллә әмәкдашлыгда јени сәһифә ачыб."

Бу барәдә "Тренд” “Смеҝи” телеканалына истинадән мәлумат јајыб.

Мәлумата ҝөрә, М.Ҹаббаров дејиб: “Исраил вә инновасијалар бу ҝүн синонимләр олуб. Инновасијалар һазырда тәкҹә компүтер техникасы саһәсиндә дејил, демәк олар ки, инсан фәалијјәтинин бүтүн саһәләриндә тәтбиг олунур.

Она ҝөрә дә мән шадам ки, Азәрбајҹан Исраиллә әмәкдашлыгда јени сәһифә ачыб вә үмид едирәм ки, бизи чох сајда бирҝә лајиһәләр ҝөзләјир”.

Гејд едәк ки, ишғалчы јәһуди үнсүрләри тәрәфиндән Гәззә Золағында 80 фәләстинлинин гәтлиам едилән бир вахтда, мајын 15-и Гүдсдә, Азәрбајҹан вә гондарма Исраил режими арасында игтисади әмәкдашлығын инкишафы үзрә режимләрарасы комиссијанын илк иҹласы кечирилиб.

Гондарма режим тәрәфдән комиссијанын һәмсәдри, әтраф мүһитин мүһафизәси назири Зеев Елкин билдириб:

“Биз Исраилин баш назири вә Азәрбајҹан Президентинин бирҝә гәрары илә јарадылан бу комиссијаја бөјүк әһәмијјәт веририк. Азәрбајҹан нүмајәндә һејәтинин тәркибинә бир чох назирликләрин нүмајәндәләринин дахил олмасы факты Исраил илә мүнасибәтләрин инкишафынын Азәрбајҹан үчүн дә бөјүк әһәмијјәтә малик олдуғуну ҝөстәрир.

Комиссијанын јарадылмасы чохиллик етибарлы әлагәләр илә сечилән өлкәләримиз арасында мүнасибәтләри кејфијјәтҹә јени сәвијјәјә чыхараҹаг вә әмәкдашлығын јени саһәләринин ачылмасы үчүн платформа олаҹаг”.

Бундан әлавә тәрәфләр тибб саһәсиндә бирҝә елми тәдгигатларын апарылмасынын мүмкүнлүјүнү вә Исраилин јүксәк технолоҝијалар ширкәтләринә Азәрбајҹан инвестисијаларынын перспективләрини мүзакирә едибләр.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki