Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Гум тәләбәси Шамхал Ејвазовун атасы: "Бу ҝүн наркотиклә шәрләндијини өјрәндик"

А. Ејвазов билдириб ки, "Бандотдел"дә Шамхал "сизинјол.ҹом" сајты барәдә сорғу-суал едилиб.

Гум тәләбәси Шамхал Ејвазовун атасы:

Онун сөзләринә ҝөрә, Шамхалын диҝәр гардашы Мигдад Ејвазов һәлә дә Азәрбајҹандадыр, өлкәдән чыхышына гојулан "стоп" ҝөтүрүлмәјиб. О, Мигдадын да һәбс едилә биләҹәјини дејиб.

Ислам јолунда шәрләниб һәбсә алынмағын, ҝөрәҹәјин ишҝәнҹәләр мүбарәк олсун! Узагдан узаға өпүрәм алнындан, сәнинлә фәхр едирәм! Башымызы дик тутдуг, дик тутаҹыг. Һәгигәти Аллаһын билмәси бизә бәс едир. Аллаһ, баламын ҹисминдән чох руһијјәсини Сәнә тапшырырам!

Гум тәләбәсинин өлкәдән чыхышына гадаға гојдулар. Ширин диллә һәр ҝүн дедиләр ки, Шамхал гардаш, гадаға тезликлә ҝөтүрүләҹәк. Дедим оғул, торба тикирләр, деди белә иш ҝөрмәзләр, чох инсан адамдылар. 16 мартдан 27 апрелә гәдәр план ҹыздылар, кечдиләр 1 кило наркотикадан, гојдулар чантасына. Әмр верәнин дили, чантаја гојанын әли гурусун.

Арзу Ејвазов

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иранын Гум шәһәриндә тәһсил алан азәрбајҹанлы тәләбә Шамхал Ејвазов наркотика иттиһамы илә һәбс олунуб. Јахынлары исә иттиһамын сахта, һәбсин сәбәбинин фәргли олдуғуну билдирир.

Дахили Ишләр Назирлијинин јајдығы мәлумата ҝөрә, апрелин 27-дә Ҹәлилабад рајонунда сахланылан Шамхал Ејвазовдан чәкиси 1 килограм 277 грамдан артыг наркотик васитә олан тирјәк ашкар едиләрәк ҝөтүрүлүб. Мәлуматда фактла бағлы ҹинајәт ишинин башландығы, арашдырылма апарылдығы билдирилиб.

Шамхал Ејвазовун атасы Арзу Ејвазов исә оғлуна гаршы ачылан ҹинајәт ишинин гурама, иттиһамын сахта олдуғуну дејир. Онун сөзләринә ҝөрә, 2007-ҹи илдән аиләликҹә Иранда јашадыгларындан өвладлары һәр ил Азәрбајҹана гоһумларына баш чәкмәјә ҝәлиб, амма һеч заман белә проблем јашанмајыб. Сонунҹу дәфә мартын 16-да Ш. Ејвазов гардашы Мигдад Ејвазовла бирликдә Азәрбајҹана ҝириш едәркән сәрһәддән Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыға Гаршы Мүбаризә Идарәсинә апарылыблар. Орада 4 ҝүн сахландыгдан сонра бурахылыблар, өлкәни тәрк етмәләринә исә "стоп" гојулуб. Арзу Ејвазов апрелин 26-ы полисләрин Ҹәлилабад мәсҹидинә ҝәләрәк Ш. Ејвазову намәлум истигамәтә апардыгларыны дејир:

"Шамхал Гумда тәһсил алыр. Мартын 16-да Азәрбајҹана кечәндә бирбаша "Бандотдел"ә апарылыблар. Орада 4 ҝүн сахладылар. Бурахандан сонра чыхышларына "стоп" гојулду. Һәр дәфә онунла данышанда мәнә дејирди ки, тезликлә "стоп"у ҝөтүрәҹәкләр, она белә дејирләрмиш. Сән демә һәбси үчүн һазырлыг ҝедирмиш. Апрелин 26-ы мәсҹиддә намаз гыларкән полисләр ҝәлиб ону орадан намәлум истигамәтә апарыблар. Бу ҝүн исә наркотиклә шәрләндијини өјрәндик".

А. Ејвазов билдириб ки, "Бандотдел"дә Шамхал "сизинјол.ҹом" сајты барәдә сорғу-суал едилиб. Гум шәһәриндә тәһсил алан Шамхал Ејвазов һәм дә бу сајтда фәалијјәт ҝөстәрирмиш. Онун сөзләринә ҝөрә, Шамхалын диҝәр гардашы Мигдад Ејвазов һәлә дә Азәрбајҹандадыр, өлкәдән чыхышына гојулан "стоп" ҝөтүрүлмәјиб. О, Мигдадын да һәбс едилә биләҹәјини дејиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди