Гарабағ Хәбәрләри

Гарабағ Мүсәлман әразиләридир! Шушанын ишғалындан 26 ил өтүр

Гарабағ Мүсәлман әразиләридир! Шушанын ишғалындан 26 ил өтүр

Шушанын мүдафиәси уғрунда апарылан дөјүшләрдә 195 нәфәр сојдашымыз шәһид олду, 165 нәфәр јараланды, 58 нәфәр әсир дүшдү вә ҝиров ҝөтүрүлдү.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Азәрбајҹанын Дағлыг Гарабағ бөлҝәсиндә јерләшән Шуша шәһәринин Ермәнистан тәрәфиндән ишғал олунмасындан (1992-ҹи ил мајын 8-дә) 26 ил өтүр.

Шуша Азәрбајҹанын уникал мәдәнијјәт мәркәзләриндән биридир. Тәбии ҝөзәлликләри илә сечилән бу шәһәр милли мемарлығымызын вә орта әсрләр шәһәрсалма сәнәтинин гијмәтли абидәсидир.

Милли-мәнәви дәјәрләримизи вә мусиги әнәнәләримизи даим јашадан Шуша мүһүм игтисади, сијаси вә мәдәни әһәмијјәтә малик шәһәр кими тәшәккүл тапанадәк зәнҝин јол кечиб, Гарабағ ханлығынын мәркәзи олмагла халгымызын һәјатында өзүнәмәхсус рол ојнајыб.

Гасым бәј Закир, Хуршидбану Натәван, Мир Мөһсүн Нәвваб, Нәҹәф бәј Вәзиров, Әбдүррәһим бәј Һагвердијев, Јусиф Вәзир Чәмәнзәминли, Фирудин бәј Көчәрли, Әһмәд бәј Ағаоғлу вә диҝәр ҝөркәмли шәхсијјәтләри илә тарихә дүшән бу шәһәр дүнјада Азәрбајҹан муғамынын бешији кими таныныр.

1991-ҹи ил октјабрын 18-дә дөвләт мүстәгиллијинин бәрпасы һаггында мүвафиг сәнәдләр гәбул едән Азәрбајҹан Республикасы Дағлыг Гарабағ мүнагишәси нәтиҹәсиндә Ермәнистанын агрессив етник тәмизләмә сијасәти илә үз-үзә галды.

Дәрин сијаси, игтисади, сосиал бөһран кечирән вә Дағлыг Гарабағда јаранмыш ҝәрҝин вәзијјәтдән чыхыш јолу ахтаран өлкәмиз һәлә өз милли ордусу формалашмадығындан јүксәк һәрби-стратежи әһәмијјәтли Шуша шәһәринин мүдафиәсиндә јалныз көнүллү өзүнүмүдафиә дәстәләринин јардымына үмид едирди. Лакин онларын гәһрәманҹасына дөјүшмәләринә вә лајигли мүгавимәт ҝөстәрмәләринә бахмајараг, тәпәдән дырнағадәк силаһланмыш Ермәнистан силаһлы гүввәләри 1992-ҹи ил мајын 8-дә Шуша шәһәрини ишғал етди.

Шушанын мүдафиәси уғрунда апарылан дөјүшләрдә 195 нәфәр сојдашымыз шәһид олду, 165 нәфәр јараланды, 58 нәфәр әсир дүшдү вә ҝиров ҝөтүрүлдү.

Ермәни вандаллары ишғал вахты минләрлә експонатын олдуғу музејләри талан етдиләр, јүзләрлә тарих-мәдәнијјәт абидәсини дағытдылар, мәбәдҝаһ вә мәсҹидләри тәһгирләрә мәруз гојдулар, чох сајда надир әлјазма нүмунәләрини мәһв етдиләр, тәһсил вә сәһијјә оҹагларыны харабазара дөндәрдиләр.

Шушада дөвләт тәрәфиндән горунан 248 тарихи абидә, 8 музеј, бир рәсм галерејасы, бир мәгбәрә, 8 мусиги мәктәби, онларла мәдәнијјәт објекти ишғал алтында галыб.

Шушанын ишғалы заманы јүзләрлә динҹ сакин һәлак олуб, 60-ја јахын мүлки шәхс ҝиров ҝөтүрүлүб вә иткин дүшүб, өлән, јараланан вә ҝиров ҝөтүрүләнләр арасында гадынлар вә ушаглар да вар. Онларын бир чоху бу ҝүнә гәдәр азад олунмајыб. Шушанын ишғалы нәтиҹәсиндә тәхминән 22 минә јахын инсан гачгын дүшүб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki