Ермәни бирлијиндән нөвбәти зәрбә

Бакы террорчу Бако Саакјанла бағлы АБШ-а нота верди

АБШ-ын бу аддымы Азәрбајҹан Республикасынын әрази бүтөвлүјү вә суверенлијинә гаршы фәалијјәт кими гијмәтләндирилиб

Бакы террорчу Бако Саакјанла бағлы АБШ-а нота верди

Пост-совет мәканында олан диҝәр сепаратчы режимләрә мүнасибәтдә АБШ тәрәфиндән хүсуси санксијалар тәтбиг олундуғу һалда, Азәрбајҹана гаршы һәрби тәҹавүз вә ганлы етник тәмизләмә нәтиҹәсиндә јарадылмыш гондарма режимин нүмајәндәләринин АБШ әразисинә дахил олмасына имкан јарадылмасы икили стандартларын тәзаһүрүдүр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанын ишғал олунмуш әразиләриндә јарадылмыш гондарма режимин “президенти” кими өзүнү тәгдим едән Бако Саакјанын АБШ-а сәфәри вә АБШ Конгресинин инзибати бинасында гондарма режими тәблиғ едән тәдбир кечирмәси илә әлагәдар АБШ-ын Азәрбајҹандакы сәфири Роберт Секута ХИН-ә чағырылыб, Азәрбајҹан Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин АБШ Дөвләт Департаментинә үнванландығы етираз нотасы она тәгдим едилиб.

Азәрбајҹан Республикасынын АБШ-дакы сәфири Дөвләт Департаментиндә ҝөрүш кечирәрәк Азәрбајҹанын етиразыны АБШ тәрәфинә чатдырыб.

ХИН-нин мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Һикмәт Һаҹыјев бу һагда дејиб: "Нотада Азәрбајҹанын Дағлыг Гарабағ бөлҝәсинин Ханкәнди шәһәринин сакини олан Бако Саакјанын сахта мәлуматлар тәгдим едәрәк, Ермәнистан паспорту илә АБШ визасы алмасы вә АБШ әразисинә дахил олмасы, АБШ-ын мүвафиг тәсисатларында гондарма сепаратчы режими тәблиғ едән вә Азәрбајҹан әразиләринин ишғалыны дәстәкләмәк үчүн АБШ әразисиндә малијјә топламаг мәгсәди дашыјан тәдбирләр кечирмәсинә иҹазә верилмәсинин бејнәлхалг һүгугун норма вә принсипләринә, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын мүвафиг гәтнамәләринә, Азәрбајҹан вә АБШ арасында имзаланмыш икитәрәфли сәнәдләрә, АБШ-ын рәсми мөвгејинә зидд олдуғу гејд олунуб."

Нотада һәмчинин гејдә алыныб: "АБШ-ын бу аддымы Азәрбајҹан Республикасынын әрази бүтөвлүјү вә суверенлијинә гаршы фәалијјәт кими гијмәтләндирилиб...

Пост-совет мәканында олан диҝәр сепаратчы режимләрә мүнасибәтдә АБШ тәрәфиндән хүсуси санксијалар тәтбиг олундуғу һалда, Азәрбајҹана гаршы һәрби тәҹавүз вә ганлы етник тәмизләмә нәтиҹәсиндә јарадылмыш гондарма режимин нүмајәндәләринин АБШ әразисинә дахил олмасына имкан јарадылмасы икили стандартларын тәзаһүрүдүр. "

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki