Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Бакы режими АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла бағлы гәрар гүввәдә сахланылды

Бакы режими АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла бағлы гәрар гүввәдә сахланылды

Мәһкәмә проссесиндә АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун иштиракы илә бағлы едилән мүраҹиәти вә вәкили Ҹавад Ҹавадов тәрәфиндән верилән вәсатәт тәмин

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бу ҝүн Бакы Али Мәһкәмәсиндә АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун шикајәтинә бахылыб.

Мәһкәмә һаким Әли Сејфәлијевин сәдрлији илә баш тутуб. Мәһкәмә проссесиндә АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун иштиракы илә бағлы едилән мүраҹиәти вә вәкили Ҹавад Ҹавадов тәрәфиндән верилән вәсатәт тәмин едилмәјиб. Мәһкәмә Мөвсүм Сәмәдовун иштиракы олмадан давам етдирилиб.

Һалбуки кечән дәфә мәһкәмә мәһз Мөвсүм Сәмәдовун вә вәкилинин иштиракынын зәрурилијинә ҝөрә тәхирә салынмышдыр.

Бундан сонра вәкил Ҹавад Ҹавадов Бакы Апеллјасија Мәһкәмәсинин вердији гәрарын ләғв едилмәси илә бағлы вәсатәтлә чыхыш едәрәк Мөвсүм Сәмәдовла бағлы верилән гәрарын һеч бир әсасы олмадығыны сөјләди.

Мәһкәмә коллеҝијасы бу вәсатәти тәмин етмәди.

Гејд едәк ки, Бакы шәһәр Гарадағ Мәһкәмәсинин гәрары илә 14 ијун 2017-ҹи илдә Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдри Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов барәсиндә 3 ил мүддәтинә Гапалы Типли Һәбсхана режиминә кечирилиб. Һәмин гәрардан апеллјасија шикајәти верилсә дә, Бакы Апеллјасија Мәһкәмәси әввәлки гәрары гүввәдә сахламышдыр.

Хатырладаг ки, М. Сәмәдов 2011-ҹи илин јанвар ајында партијанын баш мәҹлисиндә һакимијјәт әлејһинә сәрт чыхыш етдикдән сонра һәбс олунуб. О, бир нечә ағыр ҹинајәт маддәләри илә иттиһам едиләрәк 12 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб. Һазырда Гобустан Гапалы Типли Тәҹридханада сахланылыр. АИП лидери Бејнәлхалг Тәшкилатлар тәрәфиндән сијаси мәһбус кими таныныр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki