Азәрбајҹан Хәбәрләри

Ашураны гадаған едән Елмар Вәлијев ҹәзасына чатды, Ј. Сәфәрова ағыр ишҝәнҹәләр верилир! Нә сәбәбә? – Фото

Вәлијевә гаршы гәсдин истинтагы Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевин шәхси нәзарәтиндәдир.

Ашураны гадаған едән Елмар Вәлијев ҹәзасына чатды, Ј. Сәфәрова ағыр ишҝәнҹәләр верилир! Нә сәбәбә? – Фото

Әҝәр һадисәни төрәтмиш шәхс ҹинајәти ҝизләтмирсә, һәр шеј ҝүн кими ајдындырса, иҹра башчысыны ҝүлләлыдијини вә нә үчүн буну етдијини данышырса, өзүнү полисә һеч бир зоракылыг ҝөстәмәдән тәслим едирсә, полис идарәсиндә адамы адамы вәһшиҹәсинә дөјүб ал-гана гәрг етмәк гануна ујғундурму?!

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өз анти-Шиәчилији илә сечилән Азәрбајҹанын Ҝәнҹә шәһәринин башчысы Елмар Вәлијев ҹәзасына чатдырылыб.

Мәлумата ҝөрә, һадисә дүнән – ијулун 3-ү ахшам саат 20:30 радәләриндә Ҝәнҹә шәһәр универмағынын гаршысында баш вериб. Белә ки, Русија вәтәндашы олан Јунис Сәфәров Елмар Вәлијевин ҹанҝүдәни Гасым Ашбазова јахынлашараг онун тапанҹасыны әлиндән алыб елә орадаҹа мүһафизәчини ҝүлләләјәрәк сонра иҹра башчысына үч дәфә атәш ачыб.

Һадисәни төрәдән Јунис Сәфәров һадисә јериндән гачмајараг өзүнү полисә тәһвил вериб. О, өз гурбанларынын баш наһијәсини һәдәф сечиб. Илкин мәлумата ҝөрә, һәр ики зәрәрчәкмиш башындан вурулуб. Ҹанҝүдән Гасым Ашбазовун јериндәҹә кечиндији дејилир. Елмар Вәлијевин исә, һелекоптерлә Бакыја апарыларкән өлдүјү билдирилир. Амма дөвләт рәсмиләринин вердикләри ачыгламада Елмар Вәлијевин сағ галдығы вә јахын ҝүнләрдә ишбашына гајыдаҹағы дејилир.

Лакин әсас суал исә, бундан ибарәтдир: Әҝәр Елмар Вәлијев сағдырса нә сәбәбдән онун ҝөрүнтүсү вә јахуд аудио сәси ефирдә јајымланмыр?!

Фактла бағлы 1983-ҹү ил тәвәллүдлү Русија вәтәндашы Јунис Сәфәров сахланылыб. Онун барәсиндә Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 29, 120.2.3 вә 120.2.7 (зәрәрчәкмиш шәхсин хидмәти вәзифәсини вә ја иҹтимаи борҹуну јеринә јетирмәси илә әлагәдар гәсдән адам өлдүрмәјә ҹәһд вә 228-ҹи (ганунсуз олараг одлу силаһ әлдә етмә) маддәләри илә ҹинајәт иши ачылылараг, истинтаг һәрәкәтләри һәјата кечирилмәси иддиа едилсә дә, лакин һазырда Бакы полис бөлмәсиндә Јунис Сәфәров гәддарҹасына ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галыр...

Мәлумата ҝөрә, Вәлијевә гаршы гәсдин истинтагы Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевин шәхси нәзарәтиндәдир. Бу барәдә Баш Прокурорлуг, ДИН вә ДТХ-нын бирҝә мәлуматында дејилир. Һадисә илә бағлы прокурорлуғун, Дахили Ишләр Назирлијинин вә Дөвләт Тәһлүкәсизлији Хидмәтинин тәҹрүбәли әмәкдашларындан ибарәт истинтаг-әмәлијјат групу јарадылыб. Јунис Сәфәрова гаршы гәддарҹасына верилән ишҝәнҹәләр Дахили Ишләр Назирлијинин вә Дөвләт Тәһлүкәсизлији Хидмәтинин тәҹрүбәли әмәкдашлары тәрәфиндән һәјата кечирилир.

Мараглы Суал

Әҝәр һадисәни төрәтмиш шәхс ҹинајәти ҝизләтмирсә, һәр шеј ҝүн кими ајдындырса, иҹра башчысыны ҝүлләлыдијини вә нә үчүн буну етдијини данышырса, өзүнү полисә һеч бир зоракылыг ҝөстәмәдән тәслим едирсә, полис идарәсиндә адамы адамы вәһшиҹәсинә дөјүб ал-гана гәрг етмәк гануна ујғундурму?!

 

Халг Јунис Сәфәрову Милли Гәһрәман Сечди

Дүнән ҝеҹә јарыларындан етибарән сосиал шәбәкәләрдә Јунис Сәфәров халг гәһрәманы кими танытдырылыр...

#Yunis_Səfərova_Azadlıq!

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki