"Еј мүсәлманлар, бизә көмәк едәҹәк бири јохдур му?"

Азәрбајҹан Мүсәлманларындан Ислам Үммәтинә Көмәк чағырышы!

Азәрбајҹан Мүсәлманларындан Ислам Үммәтинә Көмәк чағырышы!

Еј, бејнәлхалг тәшкилатларда олан вә инсан һүгугларыны тәмин едән бәјләр! Еј инсан һүгуглары тәшкилатларында үрәкләри мәзлумлар үчүн јананлар! Еј фәрди марагларыны бир кәнара бурахараг өзләрини инсан шәрәфинә һәср едәнләр! Азәрбајҹан халгынын имдадына јетишин! Бу милләтин мәдәни вә мәнәви сәрвәти олан алимләринин вә зијалыларынын көмәјинә тәләсин! Диктаторлуг бу өлкәдә өз милләти үчүн һеч бир гүрур вә мөһтәрәмлик бурахмады. Азәрбајҹанын зиндандакы иҝидләрин көмәјинә тәләсин.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлији-abna24.com

Авропа, Түркијә вә Хариҹдә јашајан Азәрбајҹан ҝәнҹләриинин ачыгладыглары ортаг мәлуматда, Азәрбајҹан режиминин диндар Мүсәлманлара истигамәтли  зүлмләринә гаршы дүнја Мүсәлманларына вә инсан һүгуглары тәшкилатларына көмәк чағырышы едибләр. 

АЗӘРБАЈҸАН Ҝәнҹләриндән дүнја Мүсәлманларына көмәк чағырышы 

Тәәссүф ки, Азәрбајҹан дөвләти бирбаша Моссад вә CİA-ин әмри илә Азәрбајҹан өлкәсинин бүтүн мүбариз вә һаггы тәләб едән инсанларыны арадан галдырмаг гәрары алмышдыр. Бир милләтин зијалылары, алимләрини вә мүтәфәккирләрини һәбс етмәкдән бөјүк бир хәјанәт ола билмәз. 

Дүнја истикбарынын дүнјанын һәр бир јериндә империализм,  сионизминин  түғјаны гаршысына дуран вә мүгавимәт ҝөстәрән мүсәлманларла әлагәдар, лидерлик вә тәшкилати ҝүҹү олан ја да хүсуси бир бәјаны олан һәр алими, һәбс етмәк вә ја өлдүрмәк планы һәјата кечирилир. 

Шејх Нимр, Америка вә Исраилин бу әмри илә әли ганлы Сәудијјә режими тәрәфиндән шәһид едилди. Шејх Закзаки бу әмрлә һүҹума уғрады. Әтрафындакы минләрлә инсан шәһид едилди, өзү ишҝәнҹә едилди вә мүһакимәсиз олараг зинданда тутулур. Инди дә нөвбә Азәрбајҹана ҝәлиб. 

Азәрбајҹан алимләринә гаршы сон дөврдәки һәбсләр, верилән ағыр, горхунҹ вә инсанлыгдан хариҹ ҹәзалар, мүстәгил олмајан Азәрбајҹан дөвләтинин иши дејил. Бу ҹинајәтләр, Моссад вә CİA-ин Азәрбајҹанын диндар мүгавимәтчи мүсәлманларыны, хүсусилә дә алимләрини һәдәфә алан хүсуси бир тәлимат вердијинин бир ҝөстәриҹисидир. Азәрбајҹан дөвләтинин бу алимләрә истигамәтли ҹинајәтләринин дүнјада бир бәнзәри јохдур вә Сәддам режиминин Ираг алимләринә етдикләрини хатырлатмагдадыр.

Тәәссүф ки, Азәрбајҹанда демократијадан әсәр јохдур. Демократија адына вар олан һәр шеј сахтадыр. Вәтәндашлыг һаггларындан, универсал инсан һаггларындан әсәр јохдур. Бундан даһа да писи Азәрбајҹанда ҝүҹләр ајрылығы јохдур. Иҹра ҝүҹү өз башына мүһакимәнин, һакимләр да кәшфијјат тәшкилаты МТН-нин мәмурларынын вә һаким гылығында ҝөрүнмәкдәдир. Дүнјанын ән ијрәнҹ мәһкәмәсини Азәрбајҹанда ахтармаг лазымдыр. Бунлар мәһкәмә системинин гүруруну тамамилә ортадан галдырмышдыр. 

Бу вәзијјәт сәбәбијлә биз Әзиз өлкәмиз Азәрбајҹанын вә бөјүк Азәрбајҹан халгынын ҝәләҹәјини чох гаранлыг ҝөрүрүк. Бу ан өлкәни бөјүк бир гаранлыг далғасы бүрүмүшдүр. 

Нахчыван шәһәринин иҹра органлары тәрәфиндән елә инсан һаглары позунтулары вә ҹинајәтләр ишләнмәкдәдир ки бунлар дүнјаја изаһ едилсә дүнјанын бүтүн диктаторлары алчаг дујғусуна гапылар. Амма тәәссүф ки, бура диктатор режиминин арха бағчасына чеврилмишдир. 

Бурада вә бүтүн өлкәдә ифадә азадлығынын вә тәнгидин зәррәси белә јохдур. Өлкә, тарихинин ән пис, ән гаранлыг вә ән уғурсуз дөврүнү кечирир. Өлкәләр вә халглар, ҝүн бә ҝүн инсан һүгуглары, азадлыг вә гүрур газанма истигамәтиндә һәрәкәт едәркән; бизим өлкәмиз орта әсрләр дөврүнә гајытмышдыр. Әҝәр бир милләтин һалына ағламаг лазым олса, о милләт бизим милләтимиздир. Әҝәр дүнјанын ән мәзлум милләти ахтарылаҹаг олса, о милләт бизим милләтимизин. Дүнјада ағзы, дили бағланмыш бир милләт тапмаг лазым олса, о милләт бизим милләтимизин. Әҝәр дүнјада бөјүк бир һәбсханаја чеврилмиш бир өлкә олмаг истәнсә, о өлкә Гәзза вә ја Јәмән дејил, гүруру ајаглар алтына алынмыш олан бизим өлкәмиздир. 

Биз бу мәлуматда дүнјанын һәр бир јанындакы Мүсәлман гардашларымызы, бејнәлхалг тәшкилатлары, азад милләтләри вә азад инсанлары көмәјә чағырырыг. Бизим халгымыз чәкмәләрин, гамчыларын вә ән шиддәтли диктаторлуғун алтындадыр; "Еј мүсәлманлар, бизә көмәк едәҹәк бири јохдур му?" Дејә фәрјад едир. Бүтүн Дүнја Азәрбајҹанда нә зүлм вә зорбалыклар јашандығыны билмәлидир.

Бөјүк алим вә натиг Сәрдар Һәсәнлијә үч ил һәбс верилиб. Зүлфүгар Микајилов вә Һаҹы Елман Ағајев кими бөјүк алимләрин мәһкәмәси давам едир. Мүгавимәт вә ҹәсарәт әфсанәси Һаҹы Тале Бағырова 20 ил һәбс; Аббас Һүсејинова 20 ил һәбс, Фуад Гәһрәманлыја 10 ил һәбс, Ҹаббар Ҹаббарова 19 ил һәбс, Расим Ҹебраилова 17 ил һәбс, Шамил Абдулалијев, Закир Мустафајев, Ҹиһад Бабакишизадә, Аббас Гулијев, Ибраһим Худавердијев, Етибар Исмајылов, Бәһруз Гулијев, Әли Норузијев, Әли Баба Вәлијев, Фәрһад Бабајев вә Аббас Тағијевин һәр биринә 14 ил 6 ај һәбс; Рамин Јаријев вә Агил Гулијев һәр биринә 10 ил һәбс верилди. Һәбсханадакы Тале Бағыров вә Аббас Һүсејнов, 7 ил гапалы һәбс ҹәзасына мәһкум едилди. 

Нардаран һадисәләри мәһкумларына анҹаг орта әсрләрдә ҝөрүлә биләҹәк гәрибә ҹәзалар верилир. Һалбуки бүтүн иттиһамлар сахтајды. Даһа да писи, мүасир Азәрбајҹан тарихинин әфсанәви шәхсијјәти олан мүгавимәти вә зүлмлә мүбаризәси бүтүн Ислам дүнјасында тәгдирә лаиг һесаб едилән бөјүк алим Һаҹы Мөһсүм Сәмәдов 12 иллик мәһкумијјәтинин 3 галдығы һалда горхунҹ Гобустан һәбсханасынын ҹәһәннәминә апарылыб. Нијә, чүнки залым режим 12 ил тамамландыгдан сонра Һаҹы Мөһсүмүн зиндандан сағ чыхмасындан горхур. 

Еј, бејнәлхалг тәшкилатларда олан вә инсан һүгугларыны тәмин едән бәјләр! Еј инсан һүгуглары тәшкилатларында үрәкләри мәзлумлар үчүн јананлар! Еј фәрди марагларыны бир кәнара бурахараг өзләрини инсан шәрәфинә һәср едәнләр! Азәрбајҹан халгынын имдадына јетишин! Бу милләтин мәдәни вә мәнәви сәрвәти олан алимләринин вә зијалыларынын көмәјинә тәләсин! Диктаторлуг бу өлкәдә өз милләти үчүн һеч бир гүрур вә мөһтәрәмлик бурахмады. Азәрбајҹанын  зиндандакы иҝидләрин көмәјинә тәләсин. 

Сон олараг өз милләтимиз олан бөјүк вә мүдрик Азәрбајҹан халгына сәсләнирик. 

Әзиз халгымыз, бөјүк фүрсәтләр итирилир. Диктатор, һәр ил сизин сәссизлијинизин сәбәбијлә даһа да азғынлашыр. Өлкәмизи өртән өлүм сәссизлији, өлкәмизи бир гәбиристанлыға чевирмишдир. Милләт илк өнҹә һүгугларыны итирмишдир. Бизим имдадымыза өзүмүздән башга јетишән јохдур.  Јатмајаг бизим гәддар вә ган ичән дүшмәнимиз јатмыр. Отуруб ҝөзләмәјәк, дүшмән отуруб ҝөзләмир. Режимин даһа чох ҹинајәт ишләмәмәси үчүн режимә етираз билдирәк. Азәрбајҹанын бејни олан вә режимин зинданларында чүрүдүлән алимләрин, зијалыларын имдадына тәләсин; сабаһ чох ҝеҹ ола биләр. 

Авропа, Америка, Русија вә Түркијәдә ЈАШАЈАН АЗӘРИ ҜӘНҸЛӘР 

Мәрузәнин ҝөндәрилдији тәшкилатлар 

Бејнәлхалг Әфв Тәшкилаты, 

БМТ-нин Инсан Һүгуглары Шурасы, 

Ислам Конфрансы Тәшкилаты, 

Инсан Һагглары мүшаһидәчиси 

Москва вә Анкарадакы БМТ бүролары

Диггәт Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнәбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди