Азәрбајҹан Хәбәрләри

Азәрбајҹан Ислам Партијасына ағыр итки үз вериб

Азәрбајҹан Ислам Партијасына ағыр итки үз вериб

Әли Зејналов 1950 ҹи илдә Тәртәр рајонунун Гарагојунлу гәсәбәсиндә анадан олуб. Али тәһсилли игтисадчы олса да өмрүнүн чох һиссәсини иҹтимаи-сијаси ишләрә һәср етмишдир. Фәал һәјат мөвгеји ону јашадығы рајонун вә өлкәнин ҝениш иҹтимајәтинә танытмышдыр...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Партијанын Тәртәр Рајон Комитәсинин сәдри Әли Зејналов узун сүрән ағыр хәстәликдән дүнјасыны дәјишиб.

Әли Зејналов 1950 ҹи илдә Тәртәр рајонунун Гарагојунлу гәсәбәсиндә анадан олуб. Али тәһсилли игтисадчы олса да өмрүнүн чох һиссәсини иҹтимаи-сијаси ишләрә һәср етмишдир. Фәал һәјат мөвгеји ону јашадығы рајонун вә өлкәнин ҝениш иҹтимајәтинә танытмышдыр. Меһрибан, сәмими вә үнсијјәтҹил характерә малик инсан кими Әли Зејналов ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләри тәрәфиндән һөрмәт вә иззәтлә гаршыланырды. Вәтәнпәрвәр, торпағына, елинә вә халгына бағлы Ә.Зејналов Тәртәрин јағы дүшмәндән горунмасында дәфәләрлә өлүмүн үзәринә ҝетмиш, истәр вахтилә көнүллү дөјүшчүләри, истәрсә дә һазыркы дөврдә Силаһлы Гүввәләрин әсҝәрләрини ермәни гәсбкарлары илә дөјүшә руһландырмагла, онларда ишғалчылара гаршы нифрәт һисси јарадырды.

Әли Зејналов сијаси фәалијјәтә Азәрбајҹан Ислам Партијасында башлајыб. О, партија сыраларында 20 илдән артыг фәалијјәт ҝөстәриб. Ә.Зејналов гурумун Тәртәр Рајон Комитәсинин сәдри вәзифәсини дашыдығы узун илләр әрзиндә әтрафына әгидәли, мәнәви сағлам инсанлары топламағы баҹармыш, сијаси мүбаризә јолунда уғурлу аддымлар атмышдыр. О, јашадығы бөлҝәнин иҹтимаи-сијаси һәјатында, ҹәмијјәтин шүурунда тәсиедиҹи ҝүҹә малик фикир вә дүшүнҹә саһиби олмаға чалышмыш, бу истигамәтдәки фәалијјәтиндә, бүтүн саһәләрдә әдаләтин горунмасы вә бәрпа олунмасында ҹәсарәтли аддымлар атмышдыр.

Әли Зејналов гајғыкеш аилә башчысы, ҝөзәл дост, дөнүшү олмајан әгидә саһиби иди. Мәнсуб олдуғу, гәлбән бағландығы Азәрбајҹан Ислам Партијасынын, гурумун рајон комитәләринин һакимијјәт тәрәфиндән тәгиб вә тәһдид олунмасына бахмајараг Әли Зејналов тутдуғу дүзҝүн јолдан дөнмәмиш, Исламчылыг әгидәсинә даим-өмрүнүн сонуна кими садиг галмышдыр.

Әли Зејналовун әзиз хатирәси ону севәнләрин, әгидә достларынын, партија мәнсубларынын, јахынларынын гәлбиндән һеч заман силинмәјәҹәк, һәмишә јаддашларда јашајаҹаг, руһуна дуалар охунаҹаг.

Азәрбајҹан Ислам Партијасынын рәһбәрлији АИП Тәртәр Рајон Комитәсинин сәдри, сијаси хадим Әли Зејналовун вәфаты мүнасибәтилә кәдәрләндијини билдирир, Аллаһдан она рәһмәт диләјир, аиләсинә, јахынларына дәрин һүзнлә башсағлығы верир.

Аллаһ рәһмәт еләсин!


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki