Гәрб Хәбәрләри

Һаага Иранын АБШ-а гаршы шикајәтини гәбул етди

Һаага Иранын АБШ-а гаршы шикајәтини гәбул етди

Рөјтерс билдириб: Бејнәлхалг Һаага Мәһкәмәси Америкаја һөкм едиб ки, Ирана гаршы санксијаларын Ирана һуманитар јардымлара тәсир ҝөстәрмәјәҹәји вә Иранын гејри-һәрби һава нәглијјатыны тәһлүкәјә салмајаҹағына тәзминат вермәлидир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бејнәлхалг Һаага Мәһкәмәси Иранын Америкаја гаршы шикајәтинә бахмаг сәлаһијјәтинә малик олдуғуну гәбул едиб.

ИРИБ-ин Әл-Мәјадин телеканалына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Һаага мәһкәмәсинин һакимләри, Американын, 1955-ҹи илдә Иран илә имзаланмыш ики өлкә арасындакы достлуг мүаһидәси вә игтисади вә һүгуги әлагәләр разылашмасыны позмасына даир Иранын шикајәтинә бахмаг сәлаһијјәтинә малик олдуғуну елан едибләр.

Рөјтерс билдириб: Бејнәлхалг Һаага Мәһкәмәси Америкаја һөкм едиб ки, Ирана гаршы санксијаларын Ирана һуманитар јардымлара тәсир ҝөстәрмәјәҹәји вә Иранын гејри-һәрби һава нәглијјатыны тәһлүкәјә салмајаҹағына тәзминат вермәлидир.

Әл-Ҹәзирә телеканалы билдирир: Бејнәлхалг Һаага Мәһкәмәси билдириб: Американын санксијалары Иранын идхалатына тәсир едиб вә бир чох банкларын Иранла әмәкдашлыгларына мане олуб.

Һаага мәһкәмәси билдириб: Иранын Американын бу өлкәјә гаршы санксијалары барәдә шикајәтинә бахмаг сәлаһијјәтинә маликдир. Бу санксијалар АБШ президенти Доналд Трампын нүвә сазишиндән бир тәрәфли гајдада чыхмасындан сонра Ирана гаршы тәтбиг едилди.

Һаага мәһкәмәси билдириб: Американын сон һәрәкәтләри Иранын 1955-ҹи илдә имзаланмыш достлуг мүаһидәси әсасында малик олдуғу бәзи һүгугларына мәнфи тәсир едиб. Һаага мәһкәмәси билдириб: Иран дәрман, еләҹә дә сәһијјә хидмәтләри вә һава нәглијјатынын тәһлүкәсизлији илә әлагәдар бүтүн тәҹһизатлары идхал етмәк һүгугуна маликдир.

Һаага мәһкәмәси Иранын илкин еһтијаҹлар, тәһлүкәсизлик вә һава нәглијјатынын тәһлүкәсизлији саһәсиндәки бәзи һүгугларыны тәләб етмәсинин мәнтигли олдуғуну билдириб.

Һаага Мәһкәмәси билдириб: АБШ санксијалары Ирана идхалата тәсир бурахыб вә бир чох банкларын Иранла әлагәләринә мане олур. Белә гәнаәтдәјик ки, Ирана дәрман вә илкин еһтијаҹларын идхалатына гадаға иранлыларын һәјатына ҝениш мигјасда мәнфи тәсир бурахаҹагдыр.

Һесаб едирик ки, Американын Ирана гаршы санксијаларын Иран халгына гаршы мәнфи тәсирләринин арадан галдырылмасына даир тәзминатлары кафи дејил. Һаага Мәһкәмәси билдириб ки, мәһкәмә өз сәлаһијјәтләри дахилиндә Иранын һүгугларыны һимајә истигамәтиндә тәдбирләр һәјата кечирә биләр. Һаага Мәһкәмәси һәмчинин билдириб ки, Иран илә Америка арасында чахнашманын артмасынын гаршысынын алынмасы зәруридир. Америка Ирана әрзаг маллары вә әсас еһтијаҹ малларынын ихраҹатына мане олмамалыдыр.

ФрансПрессин Һаагадан вердији мәлумата ҝөрә, Бејнәлхалг Һаага Мәһкәмәси бу ҝүн билдириб ки, Америка Ирана гаршы санксијаларын һуманитар мәгсәд ҝүдән малларла әлагәдар олан һиссәсинә сон гојмалыдыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki