Гәрб Хәбәрләри

Хорузун гујруғу ҝөрсәнди, Франса вә АБШ-ын Суријаја гаршы һазырладығы кимјәви силаһ ссенариси

Суријада кимјәви силаһ анбарларына зәрбәләр ендирилә биләр.

Хорузун гујруғу ҝөрсәнди, Франса вә АБШ-ын Суријаја гаршы һазырладығы кимјәви силаһ ссенариси

Гејд едәк ки, 13 Март 2018 тарихдә Сурија Әрәб Ордусу Дәмәшгин әтрафында Шәрги Гутәнин әш-Шәфунијјә гәсәбәсиндә АБШ, Гәрб Иттифагы, сионист исраил вә Сәудијјә режимләри тәрәфиндән Суријада дәстәкләнән вәһһаби террорчуларына мәхсус кимјәви силаһлар дүзәлдән бир емалатхана ашкарламышдыр. Һәмчинин 12 Март 2018 тарихдә базар ертәси ҝүнү дә, јениҹә азад олунмуш Шәрги Гутанын Афтрис кәндиндә апарылан ишләр заманы кимјәви сурсат истеһсалы мәгсәдилә истифадә едилән террорчулара мәхсус бир емалатхана ашкарланмышды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, “Еуропе1” радисотансијасынын ефириндә франсалы ҝенерал Франсуа Лекуентр чыхыш едәрәк Суријах халгына гаршы һазырладыглары јени сенаријә ишарә еәдрәк дејиб: "Суријада һөкумәтин кимјәви силаһдан истифадә едилмәси сүбүт едиләҹәји тәгдирдә Франса вә АБШ бу өлкәдә олан кимјәви силаһ анбарларына зәрбәләр ендирә биләр."

АБШ вә Авропанын суријалы террорчулара кимјәви перепарадлар вә хлорун өтүрмәсинә ишарә етмәјән Франсуа Лекуентр билдириб: “Тамамилә ајдындыр ки, белә зәрбәләр Фрнасанын стратежи партнјору олан, сых әлагәли вә һәмрәј олан АБШ-ла бирликдә ендириләҹәк. Биз Суријада ејни фикирә саһибик. Гырмызы хәттимиз Сурија һөкумәтинин кимјәви силаһдан истифадә етмәсидир”.

Гејд едәк ки, 13 Март 2018 тарихдә Сурија Әрәб Ордусу Дәмәшгин әтрафында Шәрги Гутәнин әш-Шәфунијјә гәсәбәсиндә АБШ, Гәрб Иттифагы, сионист исраил вә Сәудијјә режимләри тәрәфиндән Суријада дәстәкләнән вәһһаби террорчуларына мәхсус кимјәви силаһлар дүзәлдән бир емалатхана ашкарламышдыр. Һәмчинин 12 Март 2018 тарихдә базар ертәси ҝүнү дә, јениҹә азад олунмуш Шәрги Гутанын Афтрис кәндиндә апарылан ишләр заманы кимјәви сурсат истеһсалы мәгсәдилә истифадә едилән террорчулара мәхсус бир емалатхана ашкарланмышды.

Бу барәдә медиа гаршысында ачыглама верән суријалы полковник Фируз Ибраһим билдириб: "Јараглылар чох ҝүман ки, һөкумәт гүввәләрини кимјәви силаһ истифадә етмәкдә ҝүнаһландырмаға даир бир тәхрибат һәјата кечирмәк үчүн һәмин сурсатлары истеһсал едирдиләр".

Хатырладаг ки,Сурија һөкумәти бејнәлхалг тәшкилатларын васитәсилә 2014-ҹү илдә кимјәви силаһларын тәһвил верилмәсинә разы олуб. 2016-ҹы илдә исә, Сурија һөкумәти террорчуларын кимјәви силаһдан истифадә етдијини сүбут едән нүмунәләри Бејнәлхалг Кимјәви Силаһа Нәзарәт Тәшкилатына тәһвил вериб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki