Гәрб Хәбәрләри

Москва буддистләрә тәрәф чыхды. Русија БМТ-дә Роһинҹа мүсәлманларынын әлејһинә чыхыш едиб

Русија БМТ өлкәләрини бу мөвзуда Мјанмаја гаршы спекулјасија етмәмәјә чағырыб.

Москва буддистләрә тәрәф чыхды. Русија БМТ-дә Роһинҹа мүсәлманларынын әлејһинә чыхыш едиб

Василиј Небензја чыхышында өлкәләри Мјанма ордусунун Роһинҹа мүсәлманларына гаршы һәјата кечирдији күтләви гырғынларда сојгырым һалларынын мөвҹудлуғуну "ҝуја" ифадәси илә гејд едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русијанын БМТ јанындакы даими нүмајәндәси Василиј Небензја чәршәнбә ахшамы етдији чыхышы заманы Мјанманын Ракһајн Штатында Роһинҹа мүсәлманларына гаршы төрәдилмиш гырғынлар барәдә сојгырым сөзүнүн истифадә едилмәсинин әлејһинә олдуғуну бәјан едиб.

Рус нүмајәндә чыхышында өлкәләри Мјанма ордусунун Роһинҹа мүсәлманларына гаршы һәјата кечирдији күтләви гырғынларда сојгырым һалларынын мөвҹудлуғуну "ҝуја" ифадәси илә гејд едиб вә БМТ өлкәләрини бу мөвзуда Мјанмаја гаршы спекулјасија етмәмәјә чағырыб.

Небензјанын сөзләринә мисал кими БМТ-нин инсан һаглары үзрә шурасынын октјабрын 5-дә гәбул етдији гәтнамәни чәкиб. Һәмин гәтнамәдә Ракһајн штатында јашајан Мүсәлман Роһинҹа халгынын һүгугларынын "ҹидди вә системли" позулмасы писләнилиб.

"Мјанма барәсиндә әкс тәсирли иттиһамлардан вә мәһкум етмәләрдән чәкинмәји вә мүсәлманлара гаршы ҝуја сојгырым олдуғу мөвзусунда сијаси вә емосионал ҹәһәтдән бәзәнмиш спекулјасијалардан гачмағы (белә сөзләри ишләтмәмәји-ИС) зәрури һесаб едирик", - дејә рус нүмајәндә билдириб.

Гејд едәк ки, Мјанма һөкүмәти Ракһајн әјаләтиндә јашајан Роһинҹа Мүсәлман халгына гаршы етник тәмизләмә сијасәтини августун 25-дә јенидән һәјата кечирмәјә башлајыб. Бу мүддәт әрзиндә Мјанма ордусу тәрәфиндән әјаләтлә јашајан 3 миндән чох Мүсәлман вәһшиҹәсинә гтлә јетирилиб, 627 миндән Роһинҹа Мүсәлманы доғма торпагларыны тәрк едәрәк гоншулугдакы Бангладешә гачмаға мәҹбур олуб.

Хатырладаг ки, нојабрын 7-дә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы (ТШ) Мјанманын Ракһајн штатында Роһинҹа мүсәлманлары барәсиндә зоракылыға сон гојмағы тәләб едән гәтнамә лајиһәсини Чинин гојдуғу вето үзүндән гәбул едә билмәмишди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki