Сәләфи Чечен Нәләрә Етираф Етди

ИШИД үзвү: "Мән Ирагдајам. Кимсә ИШИД-ә гошулма истәјирсә, бу нијјәтиндән әл чәксин. Бу нә хилафәт, нә дә Ислам дөвләтидир.

`Мосул әмәлијјатларында Америка авиасијасы бизә чох көмәк олду`

ИШИД үзвү:

Сабиг ИШИД-чи: "Мән Ирагдајам. Кимсә ИШИД-ә гошулма истәјирсә, бу нијјәтиндән әл чәксә јахшы олар. Бу нә хилафәтдир, нә дә Ислам дөвләти. Бу ојунду. Бу тәшкилат онун үчүн јарадылыб ки, даһа актив мүсәлманлар бир јерә топлансын вә мәһв едилсин. Мән чох шеј ҝөрмүшәм, чох шеј дә ешитмәк мәҹбуријјәтиндә галмышам. Бура ҝәлмәји планлашдырырсынызса вә Аллаһ јолунда вурушмаг истәјирсинизсә јахшы олар ки, бу нијјәтиниздән әл чәкәсиниз, чүнки бу Аллаһ јолу дејил».

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг һәбсханасында олан чечен әсилли ИШИД үзвү Һәсән Таһиров видеомүраҹиәт јајымлајыб.

"Америка икили ојун ојнајыр. Һәм ираглылара, һәм ИШИД-чиләрә көмәк едир"- дејәрәк сәләфи террорчу билдириб.

Һәсән Таһировун сөзләринә ҝөрә, Мосулда елә јерләр олуб ки, дөјүш заманы Америка авиасијасы Ираг Ордусунун техникаларыны бомбардман едиб: "ИШИД-ин вәзијјәти чох ағыр оланда, јәни ордунун гаршысыны алмаг мүмкүн олмајанда, хүсусән Мосулда әмәлијјатын башланғыҹында, Ираг ордусу һәлә шәһәрә тәзә ҝирәркән Америка авиасијасы һәр заман көмәк едиб".

О, һәмчинин ҝәнҹләрә мүраҹиәт едәрәк едәрәк террор груплашмасына үзв олмамағы чағырыб. Кадрларда Һәсән Таһиров ИШИД-ин дахилдән неҹә олдуғу барәдә данышараг, ҝәнҹләри террорчулара гошулмамаға чағырыр.

"Мән Ирагдајам. Кимсә ИШИД-ә гошулма истәјирсә, бу нијјәтиндән әл чәксә јахшы олар. Бу нә хилафәтдир, нә дә Ислам дөвләти. Бу ојунду. Бу тәшкилат онун үчүн јарадылыб ки, даһа актив мүсәлманлар бир јерә топлансын вә мәһв едилсин. Мән чох шеј ҝөрмүшәм, чох шеј дә ешитмәк мәҹбуријјәтиндә галмышам. Бура ҝәлмәји планлашдырырсынызса вә Аллаһ јолунда вурушмаг истәјирсинизсә јахшы олар ки, бу нијјәтиниздән әл чәкәсиниз, чүнки бу Аллаһ јолу дејил», - дејә о билдириб.

Таһиров видеода террорчуларын гәддарлығындан данышараг, онларын һеч кимә, һәтта ушаглара белә рәһм еләмәдикләрини дејиб: «Ислам Дөвләти» вә «хилафәт» јаландан башга бир шеј дејил».

«Бура чохлу сајда инсанлар ҝәлиб. Онлар һамысы алданмышды. Гадынлар өз әрләринин ардынҹа ушаглары илә ҝәлибләр, бурда да өвладлары дүнјаја ҝәлиб. Лакин онларын һамысы Мосулда һәлак олдулар. Дүшүнүрәм ки, русдиллиләр арасында анҹаг мән саламат галмышам», - дејә террорчу әлавә едиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Мосулда рус дилли 800-ә јахын гадын вә киши олуб, анҹаг онларын һамысы өлүб.

Грозныдан олан Һәсән Таһиров ИШИД-ә гошулмаг үчүн 2014-ҹү илдә Суријаја јолланыб вә өзү илә кичик оғлуну апарыб. Бундан сонра Таһиров бејнәлхалг ахтарыша верилиб. 2017-ҹи илдә о, дағынтылар арасындан оғлу илә бирликдә тапылыб. Билал Таһиров Русијаја гајыдан илк ушаглардан олуб.

Јери ҝәлмишкән гејд едәк ки, Ираг һәбсханасындан олан мәһбусун видеосунун Чеченистан президенти Рамзан Кадыров өзүнүн телеграмм сәһифәсиндә пајлашыб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди