Авропа Хәбәрләри

Инҝилтәрә ИИР-ын сәфирлијинә һүҹум едән үнсүрләри сәрбәст бурахылды, Теһран рәсмиләри етираз етди

Инҝилтәрә ИИР-ын сәфирлијинә һүҹум едән үнсүрләри сәрбәст бурахылды, Теһран рәсмиләри етираз етди

Гара палтарлы үнсүрләр Садиг Ширазинин оғлу Һүсејн Ширазинин һәбсинә етираз әламәти олараг, Иран Ислам Республикасынын диплматик корпусунун бинасына чыхмыш вә ИИР бајрағыны орадан чыхарараг, ҝөј рәнҝ бајрагларыны ора санҹмышлар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнән 10 мартда ҝүнүн икинҹи јарысында Инҝилтәрә режими тәрәфиндән дәстәкләнән "Ширазичиләр" адлы бир груп ектремист Иран Ислам Республикасынын Лондондакы сәфирлијинә һүҹум едиб.

Гара палтарлы үнсүрләр Садиг Ширазинин оғлу Һүсејн Ширазинин һәбсинә етираз әламәти олараг, Иран Ислам Республикасынын диплматик корпусунун бинасына чыхмыш вә ИИР бајрағыны орадан чыхарараг, ҝөј рәнҝ бајрагларыны ора санҹмышлар.

Иран сәфири екстремистләрин һәбс едилдијини билдирсәдә, сонрадан мәлум олуб ки, сахланыланлар бир нечә саатдан сонра сәрбәст бурахылблар.

Иранын баш прокурору һөҹҹәтүлислам вәлмүслимин Мәһәммәд Ҹәфәр Мүнтәзири шәнбә ҝүнү ахшам Иранын икинҹи телеканалына вердији мүсаһибәдә билдириб: "Иранын Лондондакы сәфирлијинин тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәсинә ҝөрә Инҝилтәрә полиси мәсулијјәт дашыјыр. Амма, Иран сәфирлијинә едилән һүҹумда Лондон полиси баш верәнләри кәнардан изләмәклә кифајәтләниб. "Ширази фиргәси"нин тәрәфдарлары кими тәгдим едән бир груп ҹүмә ҝүнү ахшам саатларында Иранын Лондондакы сәфирлијинә һүҹум едибләр. "Ширази фиргәси"нә һазырда Садиг Ширази адлы шәхс башчылыг едир. "Ширази фиргәси" сүнниләрин мүгәддәс билдикләринә дә һөрмәтсизлик едир.", -дејә билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, "Ширази фиргәси" илләрдир ки, Иран вә бәзи гоншу өлкәләрдә фәалијјәт ҝөстәрир. Бу фиргә програмлашдырылмыш формада ахмаг һәрәкәтләр һәјата кечирир. Бу да ислам мәзһәбләри арасында ихтиафа сәбәб олуб.

"Бу фиргәнин әсас мәркәзи Инҝилтәрәдә јерләшир. Бу фиргәнин телеканаллары вә интернет порталларынын фәалијјәтләри Ислам дүнјасы үчүн мәнфи тәсирләрә маликдир.", -дејә о әлавә едиб.

Мүнтәзири мүсәлманлар арасында тәфригә характерли фитнә планларынын дәгиг һесабламалар әсасында давам етдирилдијини билдирәрәк дејиб: "Иранын Лондондакы сәфирлијинә һүҹумун едилмәси вә Иран бајрағынын ашағы ендирилмәси Ирана едилән һөрмәтсизликдир вә Британија бу һадисәнин гаршысыны алмаға борҹлу иди.
Бу кими һәрәкәтләр илә "Ширази фиргәси"нин Британијадан асылы бир фиргә олдуғу бир даһа ортаја чыхыб вә Британија һөкумәтинин Иран сәфирлијинә һүҹум едәнләри сәрбәст брахмасы бејнәлхалг ганунлара зидд һәрәкәтдир."

Ајәтуллаһ Хаменеинин мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти исә дејиб: "Инҝилтәрә һөкмәти, Иранын Лондондакы сәфирлији дахил, бүтүн иранлы дипломатларын  тәһлүкәсизлијини горумагда борҹлудурлар. "Инҝилис полиси, хариҹи әлагәли бир аксијаны вә бөјүк еһтималла Инҝилтәрәдә бәзи јерләрлә әлагәси олан бир нечә һүҹум едән шәхсин аддымларынын гаршысыны алмагдан гачды. Инҝилтәрә һөкүмәти вә полиси, бу екстремистләрин һүҹумунун гаршысыны ала биләрди. Бу мөвзу илә әлагәли Инҝилтәрә һөкүмәти гәти олараг мәсулијјәт дашыјыр.", - дејә о билдириб.

Иран һөкүмәтинин сөзҹүсү Мәһәммәд Багир Нобеһт дә, бу һагда данышыб.

О "Иран Ислам Республикасы дүнән ҝеҹә баш верәнләрә ҹаваб верәҹәкдир", - дејә билдириб.

"Ҝүҹ структурлары да бу мөвзуда һөкүмәтин јанында олмалыдыр", - дејән Нобеһр, Иран сәфирлијинә едилмиш һүҹумун ҹавабсыз галмајаҹағыны гејд едиб.

Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын сәдри Әләддин Буруҹерди дә мәсәләјә мүнасибәт  билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә бу һүҹуму едәнләр "Ширази фиргәси"нин гулдурларыдыр.

Буруҹерди һәмчинин бу һүҹумун Лондон полисинин изни олмадан реаллаша билмәјәҹәјини дә өнә чәкәрәк, бу һүҹума Инҝилис ҝүҹ структурларынын изин вермәсини тәнгид едиб.

Гејд едәк ки, рәсми Лондон бу һагда һәлә ачыглама вермәјиб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki