Түркүн Түркдән Башга Досту Тохудур Силси-ләсиндән

Гарабаға ганунсуз ҝедән түркләр: "Бизә ҹинајәт иши галдырылмајыб, Чавушоғлу да Бакыда дүз данышмајыб"

Гарабаға ганунсуз ҝедән түркләр:

Азәрбајҹан әразиләринә ганунсуз сәфәр едән түркијәли експертләр: Хариҹи ишләр назири Чавушоғлу илә әлагә сахлајыб сәфәримизлә бағлы пешиманлыг ифадә етдијимиз доғру дејил... Чавушоғлунун бу мәктубда “пешиманлыг”, “үзр истәмә” кими ифадәләрә јер верилмәси барәдә истәјинә гаршы чыхдыг, бәнзәр тәклифләрини дә гәбул етмәдик”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бир нечә ај әввәл Ермәнистан үзәриндән ишғал алтындакы Азәрбајҹан әразиләринә сәфәр едән вә Гарабағдакы гондарма ермәни режиминин нүмајәндәләри илә ҝөрүшән дөрд Түркијә вәтәндашы хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлунун Бакыда јалан данышдығыны билдирир.

Һәмин Түркијә вәтәндашлары-солчу журналист вә арашдырмачылар Әли Бајрамоғлу, Саит Четиноғлу, Ерол Катырҹыоғлу вә Уфук Урас Чавушоғлунун бир нечә ҝүн әввәл Бакыја сәфәри заманы вердији бәјанатларла бағлы јазылы бәјанатла чыхыш едибләр.

Мөвлуд Чавушоғлу Бакыда билдирмишди ки, Түркијә һүгуг-мүһафизә органлары һәмин шәхсләрә гаршы ҹинајәт иши галдырыб вә тәһгигат апарыр. Ејни заманда Чавушоғлунун билдирдијинә ҝөрә бу шәхсләр онунла әлагә сахлајараг Гарабаға сәфәр етдикләринә ҝөрә “пешиманлыг” ифадә едибләр, үзрхаһлыгларыны Азәрбајҹан һакимијјәтинә чатдырмағы хаһиш едибләр.

“Бу шәхсләр мәнимлә әлагә сахладылар вә етдикләринин Азәрбајҹан ганунларына ҝөрә ҹинајәт олдуғуну билмәдикләрини сөјләдиләр. Мән дә онлара дедим ки, буну Азәрбајҹан һакимијјәтинә дә анладын”-Чавушоғлу дејиб.

Назир гејд едиб ки, Азәрбајҹанын ишғал олунмуш әразиләринә ганунсуз сәфәр едән һәмин шәхсләрә Түркијәдә ҹинајәт иши ачылыб. Чавушоғлу Түркијә вәтәндашларынын Азәрбајҹанын ишғал олунмуш әразиләринә гејри-гануни сәфәриндән үзүлдүјүнү дејиб: "Азәрбајҹанын ишғал алтындакы торпагларына гејри-гануни сәфәр ҹинајәтдир. Гој һәр кәс билсин ки, Азәрбајҹанын иҹазәси олмадан һеч кимин Дағлыг Гарабаға ҝетмәк һүгугу јохдур”.

“Хариҹи ишләр назири Чавушоғлу сентјабр ајында Гарабаға етдијимиз сәфәр вә Азәрбајҹанын бунунла бағлы галдырдығы ҹинајәт иши илә бағлы бәјанат вериб. Бу бәјанатла бағлы ашағыдакылары билдирмәк истәјирик: хариҹи ишләр назири Чавушоғлу илә әлагә сахлајыб сәфәримизлә бағлы пешиманлыг ифадә етдијимиз доғру дејил. Назирлә Азәрбајҹанын барәмиздә галдырдығы ҹинајәт иши вә ахтарыш гәрары илә бағлы тәмас гурмушуг ки, Түркијә дөвләти өз вәтәндашларынын һүгугуну горусун. Онун арзусу илә Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијевә мәктуб јазараг Гарабаға етдијимиз сәфәрин мәгсәдини изаһ етдик вә јаранан вәзијјәтлә бағлы мәјуслуғумузу ифадә етдик. Назир Чавушоғлунун бу мәктубда “пешиманлыг”, “үзр истәмә” кими ифадәләрә јер верилмәси барәдә истәјинә гаршы чыхдыг, бәнзәр тәклифләрини дә гәбул етмәдик”-Азәрбајҹан әразиләринә ганунсуз сәфәр едән түркијәли експертләр билдириб.

Һәмин шәхсләр ону да гејд едирләр ки, Түркијәдә барәләриндә һеч бир ҹинајәт иши галдырылмајыб. Онлар тәкҹә Азәрбајҹан һүгуг-мүһафизә органларынын галдырдығы ҹинајәт иши илә бағлы Түркијәнин Әдлијјә Назирлијинә ҝөндәрилән сорғулара проседур зәрурәти илә бағлы ҹаваб верибләр.

Хатырладаг ки, дөрд Түркијә вәтәндашынын ганунсуз олараг ишғал алтындакы әразиләрә сәфәри Азәрбајҹан ХИН-ин вә диҝәр структурларын, о ҹүмләдән иҹтимаијјәтин кәскин реаксијасына сәбәб олуб. Азәрбајҹан һүгуг-мүһафизә органлары бу шәхсләр барәдә ҹинајәт иши галдырараг барәләриндә бејнәлхалг ахтарыш елан едиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki