• Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәләбә: Ирагда ИШИД-ин сон дајаг нөгтәси тәмизләнди – Фото

  Буну Ираг Мүштәрәк Гүввәләринин команданы Абдүл Әмир Јараллаһ ачыглајыб.

  Ираг Мүштәрәк Гүввәләринин команданы Абдүл Әмир Јараллаһ даһа сонра дејиб: “Әл Ҹәзирә Әмәлијјатларынын бригадалары вә Әшаир көчәри тајфаларындан ибарәт гүввәләри апардыглары әмәлијјатларда Рава шәһәринин мәркәзинин гәрб наһијјәсиндә јерләшән Әбу Куһ, Әлбу Убејд, Әл Гадисијјә вә Әл Әзрәшијјә мәнтәгәләрини азад едибләр.”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  “ББС” Д. Трампы ифша етди. 250 ИШИД-чи АБШ-ын јардымы илә Ригга шәһәриндән евакуасија едилди – Видео

  ББС каналынын мүхбири јараглылары автобус вә јүкмашынларында дашыјан шоферләр илә мүсаһибә апарыб. Шоферләрдән бири белә билдириб: “Евакуасија Октјабр ајынын 12-дән башлајараг 3 ҝүн давам етди. Риггә шәһәринә дахил оларкән елә дүшүнүрдүк ки, узағы 200 нәфәрә јахын сивил вәтәндашы евакуасија едәҹәјик. Лакин тәкҹә мәним автобусума 112 нәфәр минмишдир. Вә ИШИД үнсүрләри хејли сајда ағыр вә јүнҝүл силаһлар да өзләри илә дашыјырды...”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Һаҹ Гасим Сүлејмани Нүҹәба һәракатынын Сријадакы мәркәзинә хәбәрсиз бахыш кечиртди - Фото

  Ирагын Шиә Мүгавимәт Һәракаты олан Нүҹәба тәшкилаты да өз нөвбәсиндә Суријанын Әлбу Кәмал шәһәринин террорчулардан азад едилмәси үчүн бөјүк рол ојнамышдыр. Белә ки, АБШ-ын анормал президенти Доналд Трамп әлаһидә олараг Нүҹәба Тәшкилатына гаршы санксијалар тәтбиг едәҹәјини билдириб. АБШ конгреси тәрәфиндән һазырланан бу санксијалара исә, Трамп үзүмүзә ҝәлән һәфтәдә имза таҹағыны билдириб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ливанлы баш назирин Сәудијјә режиминдә истефаја мәҹбур едилдији сүбут олунду - Фото

  Ливанын сабиг баш назири Сәад Һәрири "Ал-Мустагбал" каналына ачыглама вериб.

  Мүсаһибә заманы Һәриринин ҝөзләрини бир нөгтәјә дикмәси, она тәлимат верән шәхсә ҝөзүнү зилләјәрәк әсәби шәкилдә бахмасы, тез-тез су ичмәси, јорғун вә кәдәрли симасы бу иддиалары даһа гүввәтләндириб.

  Давамы ...
 • Али Јәһуд Хәбәрләри

  Сәләфиләрин баш мүфтиси: Исраилә гаршы дөјүшмәк һарамдыр

  Исаилин рабитә назири Ејјуб Кара вәһаби мүфтинин бу чыхышыны дәстәкләјиб вә ону өлкәсинә дәвәт едиб.

  Әбдүләзиз Али Шејх Фәләстинин азадлығы уғрунда мүбаризә апаран Һәмас һәрәкатыны террор тәшкилаты адландырараг дејиб: “Һизбуллаһ тәшкилатына гаршы мүбаризә апармаг үчүн Исраилә дәстәк верә биләрик.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Һөҹҹәтүл Ислам Сејјид Елман Ағазадәнин бу ҝүнки мәһкәмәдәки сон сөзү

  Сејјид Елман Ағазадә мәһкәмә һакиминә сәсләнәркән: “Дүнја еләдир ки, һәр шеј дәјишә биләр. Инди биз отурдуғумуз јердә нечә прокурорлар, назирләр отуруб. Вахт ҝәләр, тәјинатлы һакимләр дә отурар. Тәсәввүр един, Һаҹы Зүлфүгар сизин әјләшдијиниз јердә отуруб, сиз исә бизим инди олдуғумуз јердәсиз. Буну ҝөзүнүзүн өнүнә ҝәтирин."

  Давамы ...
 • Сәуд Режиминин Хәбәрләри

  Ики шаһзадәнин әлагәләри - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сосиал шәбәкә активистләри Сәуд режиминин шаһзадәси Муһәммәд бин Сәлман Сәуди илә Муһәммәд бин Зајид шаһзадә Әбу Зудејјин бир бири илә олан әлагәләрини карикатура шәклиндә шәрһсиз пајлашым едибләр...

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Хәлифә сүлаләсинин Шејх Әли Сәлмана гаршы јүрүтдүјү сахта иттиһамлар: Вифаг ҹәмијјәтинин сәдри Гәтәрә ҹасуслуг едиб (!)

  Шејх Һүсејн Диһи апарылан бу һијләҝәр сијасәти Бәһрејн режими илә Гәтәр арасында олан ихтилафлардан ортаја ҝәлдијини билдириб.

  Вифаг Ҹәмијјәтинин Баш Катибинин мүавини Шејх Һүсејн Диһи Бәһрејн прокурорлуғунун иддиаларына ҹаваб олараг билдириб: “Гәтәрин сабиг баш назири Һәмд ибн Ҹасим АБШ вә Сәуд режими тәрәфиндән Бәһрејнин сијаси бөһранынын һәлли үчүн мүштәрәк һәјата кечиртдикләри лајиһәнин иҹрасында васитәчи иди. Бу лајиһә өлкә шаһынын тәвафүгү вә шаһзадәнин там нәзарәти алтында һәјата кечирилирди.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ираг әл Рамади мәнтәгәсинә нәзарәти там бәрпа етди, стратежи мәнтәгә олан Раваһын гәрб наһијјәси азад едилди

  Раваһ шәһәринин 100 км јахынлығындакы Албу Убејд, Албу Фәраҹ вә Албу Һардан мәнтәгәләри ишғалдан азад едилиб.

  Фәрһан Дејләми билдириб: “Ираг Ордусу вә Әшаир Көчәри Тајфаларындан ибарәт көнүллү дәстәләр бу ҝүн ҝүнортадан сонра әл Гаим шәһәринин әл Рәманә мәнтәгәсини азад едәрәк, әл Рәманәнин ән бөјүк бинасы үзәриндә Ираг Бајрагыны далғаландырараг, мәнтәгәјә там сүрәтдә нәзарәти бәрпа едибләр.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Зилзал 2 ракетләри илә Сәудијјәнин ҹәнубун дағытды

  Белә ки, Јәмән Ордусу вә Әнсаруллаһ Һәракатынын һәрби ганадынын ракет бөлүмү Әрәбистанын ҹәнубундакы Әсир рајонунун Әләб мәнтәгәсиндә јерләшән Сәуд режиминин һәрби базасы вә һабелә Јәмәнә гаршы тәшкил олунан һәрби коалисја гүввәләринә Зилзал 2 ракети илә зәрбә ендириб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Русија Һава Гүввәләри террорчуларын Суријадакы мин гәрәҝаһыны дармадағын етди

  Гејд едәк ки, Русија Хүсуси Тәјинатлылары һәмчинин 140 һектар әразидән чох олан мәнтәгәни контрол едәрәк 1700 әдәддән чох партлајыҹы маддәләр ашкарлајараг зәрәрсизләшдирибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ушаг Гатили Сәуд режиминин Јәмәнә етдији тәҹавүзү нәтиҹәсиндә 60 сивил Шәһид олуб – Фото

  Мәлумата ҝөрә, Сәуд режиминин башчылыг етдији АБШ, исраил, Түркијә вә Әрәб Лигасы дөвләтләриндән ибарәт коалисија гүввәләри Һәран мәнтәгәсини 18 дәфә бомбаран едибләр.

  Давамы ...
 • Әрбәин Хәбәрләри

  Ниҝерија полиси Әрбәин әзадарларына атәш ачараг азы 4 Шиәни Шәһид етди – Фото

  Әрбәин әзадарлары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Ибраһим Зәкзәкинин јашадығы мәкана тәрәф һәрәкәт едибләр.

  Билдирәк ки, Ниҝерија режими өлкә Шиәләринә гаршы белә бир вәһшиҹәсинә һүҹаумларын һәјата кечиртмәклә јанашы диҝәр тәрәфдән АБШ-ын Нју-Јорк шәһәриндә јерләшән бејнәлхалг хәбәр аҝентлији олан Ассошиејтед Пресс (АП) 07, Нојабр, 2017 тарихдә ишыг үзү ҝөрән мәгаләсиндә билдириб ки, Ниҝерија һәрбичиләри Боко Һарам террор груплашмасыны силаһ-сүрсатла тәмин едир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Шејх Закзаки илә ханымына тибби јардым едилмәлидир – Мүсаһибә

  Әсл һәгигәт будур ки, Ниҝерија һөкумәти Сәудијјә Әрәбистаны, АБШ вә ја Сионистләр илә сых бир әлагәјә маликдир.

  Адәм Суһо: “Ниҝерија һөкумәти мәһкәмә ишләринә гарышыр. Бу бахымдан бәзи јурисдиксијалы органлар Ниҝерија һөкумәтинә бағлыдырлар, лакин буна бахмајараг бәзиләри Шиәләрин хүсусилә дә Шејх Закзаки илә ханымынын һүгугларыны дәстәкләјирләр. Хүласә олараг, демәк истәјирәм ки, Ниҝеријада ишләјәнләрин бөјүк бир һиссәси вәһһаби вә сәләфи даирәләринә бағлы оланлардыр.”

  Давамы ...
 • Јәмән Хәбәрләри

  Јәмәнин Риаздакы крал Мәлик Халид адына бејнәлхалг һава лиманынын балистик ракети илә вурдуғунун илк ҝөрүнтүләри - Видео

  Сәудијјә режиминин һавадан горунма гүввәләри ракетиләрин гаршысыны алмагда аҹиз галыблар вә нәтиҹәдә һава лиманы мүәјјән һиссәләри дармадағын едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Јәмән Сәудијјә режиминин тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Мәлик Халид бејнәлхалг һава лиманын блаистик ракетлә вурду

  Гејд едәк ки, пајтахт Ријаз Јәмән сәрһәдләриндән 500 км мәсафәдә јерләшир.

  Јәмән Ордусу вә Әнсуруллаһ Гүввәләринин зенит бөлмәси хәбәри тәсдигләјәрәк бәјанат вериб: “Сәудијјә каллығынын пајтахты Ријздан 35 км гырағда јерләшән Мәлик Халид адына бејнәлхалг һава лиманыны “Буркан 2 Һ” балистики илә вурдуг.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ал Анбарын гәрбиндә сионистјөнлү террорчуларын 15 базасы дармадағын едилди, 40 гәсәбә азад едилиб

  Өтән ҝүн Һ. Ибади “ИШИД”-ин сонунҹу мәнзили олан Ал Гаим шәһәринин там сүрәтдә азад едилдији хәбәри елан етмишдир.

  Һәрби ресурслар билдирибләр: “Һәшду Шәби Көнүллү Дәстәләр илә Ираг Ордусунун башлатдығы бирҝә мәлијјатда 40 кәнд вә гәсәбә дүшмән гүввәсиндән азад едилиб. Һабелә Рутбә Һава Лиманынын ҹәнуб вә Шимал наһијјәси там сүрәтдә бизимкиләрин нәзарәтиндәдир. Азад олунмуш әразиләр 50 мин км мәсафәни әһатә едир.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Ливан, Ираг Һизбуллаһынын көмәклији илә, Дејр Әл Зур шәһәрини азад етди – Фото

  Һәрби ресурс: “Сурија Орду Гүввәләри вә мүттәфигләри шәһәрин мәһәлләләрини бир-бир ҝәзәрәк ҝеридә галмыш террорчулары овлујурлар

  Сурија Һәрби ресурсларынын билдирдији хәбәрә ҝөрә, Сурија Ордусу Көнүллү Халг Дәстәләри вә диҝәр мүттәфигләри илә бирҝә апардығы анти-террор әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә хејли сајда азғын террорчу үнсүрләрини әсас башчылары илә бирликдә дармадағын етдикдән сонра, Дејр Ал Зур шәһәрини азад едәрәк шәһәрә нәзарәти там сүрәтдә бәрпа едибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ишғалчы сионист режимин гырыҹылары бир даһа Суријаны вурдулар

  Командирин билдирдијинә ҝөрә, сионист режимин бу тәҹавүзү ҹавабсыз галмајыб.

  Руејтерз аҝентлијинә ачыглама верән Дәмәшг Тәрәфдарлары бирлијинин командирләриндән бири белә дејиб: “Өтән ҝүн исраил режиминә аид бир гырыҹы тәјјарә Һомс әјаләтиндә Мис истеһсал едән заводу һәдәфә алыб.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам террорчулары мәктәб директорунун башын кәсдиләр

  Хатырладаг ки, сәләфи әгидәли Боко Һарам үнсүрләри Дифа шәһәри вә һабелә диҝәр шәһәрләрдә ушагларын тәһсилдән јајынмалары үчүн мәктәб вә мүәллимләри һәдәфә алараг террор едирләр.

  Давамы ...
 • Әлијевләр Режими вә Вәһһабилик

  Дөвләт Комитәсинин сәдри Мүбариз Гурбанлы вәһабилији ихраҹ едән Сәудијјә Краллығында сәфәрдәдир

  Сәудијјә Әрәбистаны Краллығынын Ислам Әлагәләри, Вәгфләр, Дәвәт вә Иршад назири ҹәнаб Салеһ бин Әбдүләзиз бин Мәһәммәд Ал әш-Шејхин дәвәти илә баш тутан сәфәр 3 нојабр тарихинә кими давам едәҹәкдир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  6 јәмәнли террорчуларын әсирлијиндән азад едилди – Фото

  Јәмәндә фәалијјәт ҝөстәрән Әсирләрин Ишләри үзрә Милли Комитә әсирләрин дәјишдирилмәси илә бағлы Мәрәб рајонундакы террорчуларла данышыглара ҝирәрәк Јәмән Ордусу вә Халг Комитәсиндән олан 6 нәфәр әсири ҝери алыблар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Могадишода террор нәтиҹәсиндә 25 нәфәр һәлак олду - Фото

  Сәләфи әгидәли “Аш Шәбаб” террор груплашмасы һүҹума ҝөрә мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрүб.

  Террорчулар бомбајүклү машыны президент апаратындан 600 метр кәнарда јерләшән һотелин ҝиришиндә партладараг даһа сонра силаһлы шәхсләр бинаја дахил олублар. Бир нечә дәгигәдән сонра бомба јүклү икинҹи машын сабиг парламент бинасы јахынлығында партладылыб.

  Давамы ...
 • ИШИД Русија Дүнја Кубоку ојунчуларыны һәдәләди, Месси, Нијмар вә Дешам өлүмлә горхузулду – Фотопостер

  Белә ки, јараглылар Месси, Нијмар вә Дешам барәдә һазырладыглары горхунҹ постерләри сосиал шәбәкәләрдә јајымлајараг Русија 2018 Дүнја Кубок јарышында Русијаја һүҹума кечәҹәјини ачыглајыб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир тәһлүкәсизлик гүввәләри 13 вәһһабини мәһв етди – Фото

  Гејд олунан әмәлијјат бир һәфтә өнҹә јараглыларын Мисир полисинә һүҹум едәрәк 16 Полиси һәлак етдикдән сонра баш тутуб.

  Мисир рәсмиләринин билдирдијинә ҝөрә, Ҹүмә сәһәр радәләриндә полис гүввәләринин Әсјут мәнтәгәсиндә гәһрәманҹасына һәјата кечиртдикләри интигам әмәлијјаты чәрчивәсиндә террорчулар дармадағын едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары 22 Шиәни һәбс етди

  Мәлумата ҝөрә, вәһһаби ҝүҹ структурлары һәмчинин бир нечә гадын олмагла 9 сивили диндирмәк үчүн дахили ишләр назирлијинә апарыбл

  Гејд едәк ки, бу ҝүнләр Бәһрејндә вәзијјәт даһа да ҝәрҝинләшиб. Белә ки, ганунсуз һөкүмәт тәрәфиндән Вәд Иҹмасынын гадаған едилмәсинин ардынҹа инсанлар күчәләрә ахышараг етиразлар етмәјә башлајыблар. Һәр бир јанда ара-сыра атышма сәсләри ҝәлир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрлрәи

  ИШИД-ин ишғалында олан Әл-Гаим рајонун әтрафы Ираг гүввәләри тәрәфиндән тәмизләнди

  Ираг гүввәләринин ИШИД илә Әл-Гаимин ҹәнубунда баш верән шиддәтли гаршыдурмаларын нәтиҹәсиндә 30 террорчу зәрәрсизләшдирилиб вә онларла террорчу јараланыб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

  Мәһбәсдә олан Исламчы журналист Сејјид Араз Гулијевә дә, ишҝәнҹәләр верилир

  Ишҝәнҹәјә мәруз галдығыны вурғулајан журналист шикајәт әризәси јазыб.

  Елчин Садыгов: "О, бу барәдә әтрафлы изаһат јазды, һәмин изаһаты арашдырылмасы үчүн Баш Прокурорлуғуна ҝөндәрмишәм”.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Гобустанда сахланылан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовдан хәбәр вар

  Вәкил Ҹавад Ҹавадов: “Мөвсүм Сәмәдовун сахланма шәраитиндә әсаслы дәјишиклик јохдур. О, бир даһа һәбсханада ҹидди су проблем олдуғуну вурғулады, сујун ҝүндә үч дәфә һәр бири ҹәми 50 дәгигә - бир саат верилдијини, су еһтијатынын јыға билмәдикләринә ҝөрә натәмиз вәзијјәтин олдуғуну билдирди.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Шејх Сәрдардан јени хәбәр вар

  Гејд едәк ки, руһани артыг Шүвәлан һәбсханасындан Бинә гәсәбәсиндә јерләшән 17 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинә көчүрүлүб.

  Давамы ...
Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди