Давам Едир Нардаран Наләләри

Аббас Һүсејн: Дүнән шејтан хисләтли адам Шаһлар Ҹәфәрова ајаггабы атмышам. Шејтана даш атмыш сајылырам

  • Хәбәрин коду : 777816
  • Мәнбә : Мејдан ТВ
Хүласә

Тале Бағырзадә дејиб ки, һакимијјәт Аллаһлыг иддиасындадыр: “Бүтүн һагларымызы әлимиздән алыблар. 11 сентјабрда митинг олаҹаг. Индидән горхуја дүшүбләр. Зүлмлә өлкәни идарә етмәк олмаз. Нардаран һадисәләри олмасајды, бунларын зүлмү ачыгланмајаҹагды. Биз һакимијјәтлә үзбәүз дајанмышыг. Бу халг нормал һакимијјәт ҝөрмәлидир”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сентјабрын 8-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә “Мүсәлман Бирлији” Һәрәкатынын сәдри Тале Бағырзадә, АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы вә Нардаран һадисәләриндә тәгсирләндирилән диҝәр шәхсләрин нөвбәти мәһкәмә просеси кечирилиб.


“Шејтана даш атмыш сајылырам”

Һаким Әлөвсәт Аббасовун сәдрлији илә кечирилән просесдә тәгсирләндирилән Аббас Һүсејнов билдириб ки, дүнән шаһид Шаһлар Ҹәфәрова ајаггабы атылдығы үчүн Бакы Истинтаг Тәҹридханасынын рәһбәрлији тәрәфиндән онлара төһмәт верилиб: “Ајаггабы атмаг пис бир шеј дејил ки. О вахт Америка президенти Ҹорҹ Буша да ајаггабы атмышдлар. Бир нечә ил әввәл Бакы Апеллјасија Мәһкәмәсиндә ганунсуз һөкм чыхардығы үчүн һаким Мирпаша Һүсејнова да ајаггабы атмышдылар. Онларын бизә етдикләри зүлмләр бағышланмазды. Гаршыдан Гурбан бајрамы ҝәлир. Биз Кәрбәлаја , Һәҹҹә ҝетмәк истәрдик. Лакин бизим Кәрбәламызы Нардарана салдылар. Һәҹҹимизи бураја салдылар. Дүнән шејтан хисләтли адама ајаггабы атмышам. Шејтана даш атмыш сајылырам”.

Һаким исә дејиб ки, бу, онларын гәрары олмајыб:”Биз сизи гајдалара әмәл етмәјә чағырырыг. Бура чағырылан шаһидләрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк бизим борҹумуздур. Биз јалныз бурдакы нәзарәтчиләрә ҝөстәриш верә биләрик. Тәҹридханада сизә төһмәт верилмәси мәсәләси бизим сәлаһијјәтимиздә дејил”.


“Сүни ҝүҹ нүмајиш етдирирләр”

Даһа сонра иҹласда вәкилләр Немәт Кәримли вә Јалчын Иманов билдирибләр ки, бу ҝүн онларын јанларында әлләриндә силаһ олан Пенитенсиар Хидмәтин Хүсуси Тәјинатлы Дәстәсинин әмәкдашлары отурублар. Вәкилләр онларын бу һәрәкәтини наразылыгла гаршылајыблар. Билдирибләр ки, бу, дисконфорт јарадыр: “Бурада һамы сизә табедир. Дејин, башга јердә ҝедиб әјләшсинләр. Биз ҝәлиб сизин јанынызда, ја прокурорун јанында отурмуруг ки”.

Фуад Гәһрәманлы исә билдириб ки, бу, сүни ҝүҹ нүмајиш етдирмәкдир: “Әҝәр белә олса, биз һамымыз үзүмүзү дивара чевирәҹәјик вә һеч нә данышмајаҹајыг”.
Талеһ Бағырзадә исә онларын шаһидләрин јанында дуруб, онлары горумларыны тәклиф едиб. Һаким Әлөвсәт Аббасов исә һәмин шәхсләрин вәкилләрин јанындан дурараг биринҹи сырада әјләшмәләри барәдә ҝөстәриш вериб.


“Мүстәнтигин јазы тәрзи ејни олуб”

Сонра Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин әмәкдашы Вүгар Исҝәндәров ифадә вериб. Шаһид билдириб ки, 15 дәгигә атышмадан сонра, о, ичәри дахил олуб вә һәјәтдә бир нәфәри зәрәрсизләшдириб: “О, мәнә тәрәф гачды. Әлиндә бычаг вар иди. Мән ону зәрәрсизләшдирдим. Үзәриндән бешбармаг, партлајыҹы маддә чыхды. Ады Әли иди”.

Шаһид суаллары ҹавабландыраркән билдириб ки, Нардарана ики хүсуси автомобиллә ҝедибләр, һадисәдән мәнәви зәрәр чәкиб вә сарсылыб, тәгсирләндирилән шәхсләрә гаршы шикајәти вә тәләби јохдур.

Вәкил Јалчын Иманов ондан Әли Нуријевин бәдәниндә олан хәсарәтләр барәдә сорушуб. Билдириб ки, експерт бунунла бағлы рәј вериб. Шаһид ону зәрәрсизләшдирән заман јыхылдығыны, хәсарәтләрин бундан јарандығыны дејиб.

Вәкилләр ондан нәјә ҝөрә бүтүн шаһидләрин ејни ифадә вермәләринин сәбәбини сорушуб. Шаһид “ола билсин ки, мүстәнтигин јазы тәрзи ејни олуб. Чүнки ифадәләри онлар дејиб, мүстәнтиг јазыб” – ҹавабыны вериб.


“Бу халг нормал һакимијјәт ҝөрмәлидир”

Даһа сонра иҹласда фасилә елан едилиб. Фасилә заманы чыхыш едән Тале Бағырзадә дејиб ки, һакимијјәт Аллаһлыг иддиасындадыр: “Бүтүн һагларымызы әлимиздән алыблар. 11 сентјабрда митинг олаҹаг. Индидән горхуја дүшүбләр. Зүлмлә өлкәни идарә етмәк олмаз. Нардаран һадисәләри олмасајды, бунларын зүлмү ачыгланмајаҹагды. Биз һакимијјәтлә үзбәүз дајанмышыг. Бу халг нормал һакимијјәт ҝөрмәлидир”.

Фасиләдән сонра иҹласда Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин әмәкдашы Мүслүм Тарвердијев дә ифадә вериб. О, да охшар ифадә верәрәк билдириб ки, Нардарана ҝедәндә силаһлы мүгавимәт олмасыны ҝөзләмәјибләр. Һәјәтдә әлиндә бычаг олан Шамил Абдуләлијеви сахлајыб. Онун ҹибиндән гумбара тапылыб.

Вәкил Јалчын Иманов исә билдириб ки, Ш. Абдуләлијевин бәдәниндә олан ҝүллә јаралары вар. Вәкил бунун нәдән јарандығыны сорушуб. Шаһид атышма заманы баш вердијини еһтимал етдијини дејиб. Онун үзәриндә олан диҝәр хәсарәтләрлә бағлы суалы ҹавабландыран шаһид исә Ш.Абдуләлијевин јыхылан заман хәсарәт алдығыны дејиб. Вәкил шаһиддән Шамил Абдуләлијевә тибби јардым ҝөстәрмәси барәдә дә сорушуб. Шаһид тибби јардым ҝөстәрмәдијини, буну баҹармадығыны дејиб. М.Тарвердијев һәмчинин гејд едиб ки, атышма заманы силаһдан атәш ачмајыб.

Шамил Абдуләлијев исә ону сахлајан шәхсин Ш.Тарвердијев олмадығыны дејиб. Билдириб ки, о, бајыра чыханда гаршылашдығы полис ону ҝүлләләјиб. Даһа сонра кәнд ҹамааты ону хәстәханаја апарыб: “Чөлә чыхан кими ҝөјҝөз, һүндүрбојлу полис мәни ҝүлләләди. Мән дә евә гајытдым. Орада Һаҹынын әлини бағладыгдан сонра дубинкла илә дөјмәјә башладылар. Орада дөјүләнләрдән бири дә мән идим. Сонра кәнд ҹамааты мәни машынла хәстәханаја апарды. Орада бир ај јарым галдым. Бахмајараг ки, бизи ағыр маддәләрлә иттиһам едирләр. Амма биз елә әгидәнин вә үрәјин саһибләријик ки, һәтта бизим үзүмүзә дуран полисләри белә бағышламаға гадирик. Мүстәнтигин јанында бу адамла үзләшәндә мүстәнтиг бајыра чыхды. Биз икимиз тәкликдә галдыг. Мән орада һәмин бу Мүслүм үчүн Аллаһдан бғышланма диләдим вә арзу етдим ки, бир дә белә вәзијјәтә дүшүб, јаландан шаһидлик етмәсин. О да билдирди ки, өз ирадәсиндән асылы олмајараг мәҹбури белә ифадә верир. Чыханда да әлими сыхды”.
Шаһид Мүслүм Тарвердијев исә онунла ҝөрүшдүјүн тәсдиг едиб: “Биз дүшмән дејилик ки. Ҝөрүшмүшәм, амма башга сөһбәтләр олмајыб”.


“Доғулан ушаг рүшвәт вермәсә, дүнјаја ҝәлә билмир”

Тәгсирләндирилән Ибраһим Худавердијев исә гыса чыхышы заманы өлкәдә баш верәнләрдән наразылыг едиб: “Өлкәни елә ҝүнә салыблар ки, доғулан ушаг рүшвәт вермәсә, дүнјаја ҝәлә билмир. Балыг башдан ијләнир”.

Тәгсирләндирилән Аббас Һүсејнов исә билдириб ки, демократик өлкәдә белә јалан ифадә верән шәхси һәбс едирләр: “Һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашлары ҝәлиб јаландан ифадә верирләр. Һәр ҝүн онларла инсан шәрләнәрәк һәбс едилир. Бу, һеч кимә сирр дејил. Илһам Әлијев өлкәни тәнәззүлә апарыр”.


Просес сентјабрын 14-дә давам едәҹәк.

Тале Бағырзадә Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмә) маддәсинин 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29,120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмәјә ҹәһд) маддәсинин 29, 120. 2.1, 29,120.2.3, 29, 120.2.4, 29,120.2.7, 29, 120. 2. 12, 228.3-ҹү (ганунсуз олараг одлу силаһ әлдә етмә), 228.4-ҹү (ганунсуз олараг силаһ ҝәздирмә) вә диҝәр маддәләри илә ШӘРЛӘНИЛИР. Өтән ил нојабрын 26-да һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашларынын Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдикләри хүсуси әмәлијјат заманы Т. Бағыров да дахил олмагла 60-дан чох шәхс сахланылыб. Һәмин шәхсләрдән бир нечәсинин ҹинајәт иши диҝәрләриндән ајрылараг Сабунчу рајон Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб, барәләриндә мүвафиг һөкмләр чыхарылыб.

АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы исә өтән ил декабрын 8-дә һәбс едилиб. О, Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 281-ҹи (дөвләт әлејһинә ачыг чағырышлар), 283-ҹү ( милли, ирги, сосиал вә ја дини нифрәт вә дүшмәнчилијин салынмасы) вә 220.2-ҹи (һакимијјәт нүмајәндәсинин гануни тәләбләринә фәал шәкилдә табе олмамаға вә күтләви иғтишашлара, һабелә вәтәндашлара гаршы зоракылыг етмәјә чағырышлар етмә) маддәләри илә иттиһам олунур.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди