Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

“Имам Муса Сәдрин Тәҹрүбәләрини Арашдырмаг” адлы Һәјат Үчүн Мүзакирә Форуму - Фото

  • Хәбәрин коду : 735466
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Форума Имам Муса Сәдрин баҹысы вә Имам Муса Сәдрин 31 Август 1978-ҹи илдә сионист исраил режими тәрәфиндән оғурландыгдан сонра өзүнүн Ливан Шиәләри үчүн тәсис етдији бир нечә мүәссисәләринин рәһбәри Ханым Рүбаб Сәдр дә, чыхыш едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Мүгәддәс Гум шәһәриндә Ислам вә Христианлыг динләринин бөјүк шәхсијјәтләринин иштиракы илә, “Имам Муса Сәдрин Тәҹрүбәләрини Арашдырмаг” адлы Һәјат Үчүн Мүзакирә Форуму кечирилиб.

Форума Имам Муса Сәдрин баҹысы вә Имам Муса Сәдрин 31 Август 1978-ҹи илдә сионист исраил режими тәрәфиндән оғурландыгдан сонра өзүнүн Ливан Шиәләри үчүн тәсис етдији бир нечә мүәссисәләринин рәһбәри Ханым Рүбаб Сәдр дә, чыхыш едиб.

Имам Муса Сәдр Кимдир?

Имам Муса Сәдр 1928-ҹи илдә Гум шәһәринин "Ешгәли мәһәлләси"ндә руһани аиләсиндә дүнјаја ҝөз ачмышдыр. Атасы мәрһум Ајәтуллаһ-үзма Сејид Сәдрәддиндир. Муса Сәдр 1942-ҹи илдән башлајараг он ил мүддәтиндә Гум Елми һөвзәсиндә тәһсил алыр. Һөвзәдә тәһсил алмагла јанашы Теһран Университетинә дахил олур вә игтисадчы-һүгугшүнас ихтисасына јијәләнир. 1944-ҹү илдән Нәҹәф Елми һөвзәсиндә тәһсилини давам етдирир. Муса Сәдр 28 јашында аилә һәјаты гурур. Онун бу издиваҹдан ики оғлу (Сәдрәддин, Һәмид), ики гызы (Һура, Мәлиһә) дүнјаја ҝәлир.

Ливана Сәфәри

Имам Муса Сәдр 1960-ҹы илдә Ливандан чохсајлы мүраҹиәтләр әсасында баба јурдуна 30 ҝүнлүк сәфәрә чыхыр. Амма Ливандакы вәзијјәт ону бу өлкәдә галыб фәалијјәт ҝөстәрмәјә вадар едир.

Имам Мүса Сәдр өз фәалијјәтләринә Сур шәһәриндә имам-ҹамаатлыгла башлајыр. Гыса бир мүддәтдә әмин олур ки, өлкәдәки мәһрумијјәтләрин әсас сәбәби идеоложи вә игтисади јохсуллугдур. Һәфтәдә ики дәфә Бејрута ҝедиб орада чыхышлар едән Имам Муса Сәдр халгын етимадыны газаныр вә Ливанда иримигјаслы ислаһатлара башлајыр.

Ислаһатлар

Ливан мәктәбләринин дәрс програмлары Франсанын мәнафеләринә хидмәт едән гүввәләр тәрәфиндән һазырланырды. Имам Муса Сәдр бир заман бабасы Шәрәфәддин тәрәфиндән Бејрутда тәсис олунмуш мәдрәсәнин фәалијјәтләрини ҝүҹләндирир вә бу мәдрәсә гыса бир заманда университетә чеврилир. Үзүҹү фәалијјәтләр Муса Сәдрин ҹидди тәлашлары сајәсиндә Ливанда сәнәт мәктәби, хејријјә ҹәмијјәти, гадын тәшкилаты, тибб баҹылары һазырлајан мәктәб, тибби хидмәт шө`бәләри, халчачылыг сехләри ачылыр. Имам Муса Сәдр Ливанда ән ади һаглардан мәһрум Шиәләр үчүн мәҹлис тә`сис едир, ҹидди мүхалифәтә бахмајараг Шиәләрин парламентдә тәмсил олумасына наил олур.

Јағы Дүшмән исраил илә Мүбаризә

Имам Муса Сәдр Ливаны ишғал етмиш Јахын Шәрг вә мәнтәгәдәки јағы дүшмән сионист исраил илә мүбаризә үчүн "Мәһрумлар һәрәкаты" јарадылыр. Бу иҹтимаи тәшкилатын ардынҹа "Әмәл" һәрби тәшкилаты тәсис едилир. Имам Муса Сәдр мүхтәлиф дини әгидәләрин сәһнәдә олдуғу Ливанда өз сүлһ вә достлуг шүары илә гәлбләрә јол тапыр. Ону тәкҹә Шиәләр јох, Сүнни мәзһәбли Мүсәлманлар вә башга дин ардыҹыллары Ливанын хиласкары сајыр. Вә елә бу сәбәбдән дә, она Имам-рәһбәр ләгәби верилир. Имам Муса Сәдр Ливандакы ијирми иллик фәалијјәти дөврүндә мәнтәгәдәки сијасы дуруму дәјишмәјә мүвәффәг олур. Онун Авропа, Африка өлкәләринә сәфәрләри Ливана јени мүнасибәтин формалашмасында мүһүм рол ојнајыр...

Имам Муса Сәдр Иткин Дүшдү

1979-ҹу илдә, ағрысы һәлә дә јашанан бир ҝүндә Ливија дөвләти тәрәфиндән рәсми дәвәтлә һәмин өлкәјә сәфәрә чыхмыш Имам Муса Сәдр ики көмәкчиси – Шејх Мәһәммәд Јагуб вә Аббас Бәдрәддинлә бирикдә мүәммалы шәкилдә јоха чыхды. Өзүнү "јер үзүндә Аллаһын хәлифәси" сајан Ливија президенти Мүәммәр Гәззафи бу ҝүн дә, Имам Муса Сәдрин оғурланмасында әсас фигур сајылыр. Имам Муса Сәдрин оғурланмасы Ислам дүнјасында, иманлы инсанлар арасында бөјүк тәлатүм јаратса да, бу мүәмма һәлә дә өз һәллини тапмамышдыр.  

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki