• Имамәт Силсиләсинин 9-ҹу Парлаг Ҝүнәши

  Имам Ҹавадын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси Теһран, Мәшһәд вә Гум шәһәрләри матәмә гәрг олду – Фото

  Биз АБНА олараг бу һүзүнлү вә кәдәрли ҝүн мүнасибәти илә башда Аллаһ Тәаланын бүтүн варлыг аләминә Өз Ҹанишини тәјин етдији сонунҹу Һөҹҹәти, Хәлифәси, Ҹин вә Инсан тајфаларынын Имамы һәзрәт Саһиб әл Зәмана (Аллаһ Онун шәрафәтли зүһуруну тезләшдирсин), бәшәријјәтә хүсусилә дә, Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин давамчыларына дәрин һүзнлә башсағылығы веририк. Аллаһ бизләри бу дүнјада вә өлүм анында Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) зијарәтиндән, Ахирәтдә шәфаәтиндән бинәсиб етмәсин. Амин!

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  З. Микајылзадә: "Истәдиләр ки, бизи Суријадакы террорчуларын давамы кими ҝөстәрсинләр"

  Истәдиләр ки, бизи дә Ирагда, Суријада дөјүшән террорчуларын давамы кими ҝөстәрсинләр, амма нә олду? Артыг һәр шеј иҹтимаијјәтә ајдын олур".

  Давамы ...
 • Аллаһ Ордусунун Горхмаз Иҝидләри

  Һизбуллаһын бу дөјүш сәһнәси дүнјаны ШОКА салды – Видео

  Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилаты бүтүн һәрби, игтисади вә лоҝистик јардым вә тәлимләрини Сепаһда өјрәниб.

  Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын һәрби гүввәләринин Гәләмун јүксәкликләрини ишид террорчу үнсүрләрдән ҝери алмаг үчүн апардыглары ачыг дөјүш сәһнәләри дүнјанын бөјүк һәрби академикләрини һејрәтә ҝәтириб. Белә ки, реал мүһарибәдә ҝүнүн ҝүнөрта чағы, ҝүнәшлә паралел сәмтә доғру, дағын гүлләсиндә јерләшән дүшмән мөвгејини пијада дөјүшчүләр илә, әлә кечиртмәк һәр һәби гүввәнин иши дејил.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Әфсанәви Ҝенерал Сүлејмани: Иран Ислам Республикасы реҝионда стабиллик мәншәјидир

  Бу ҝүн ИИР вә Ислам дүнјасы үчүн ики әсас тәһдид, мәзһәб фитнәси вә хариҹи һүҹумдан ибарәтдир.

  Һаҹ Гасим Сүлејмани Сәудијјәлиләрин реҝиондакы мәзһәб савашыны һәрби ҝүҹлә дејил дин илә, нәзарәтә алаҹағыны билдирәрәк дејиб: “Иран Ислам Республикасы реҝионда реал вә сарсылмаз ҝүҹә маликдир.”

  Давамы ...
 • Сурија ХИН Конфрансынын Ачылыш Мәрасиминдә

  Бәшшар Әсәд: ИИР, Һизбуллаһ, Русија вә Чинә тәшәккүрүмүзү билдиририк. Түркијә исә сијаси диләнчи ролуну ифа едир

  Гәрблиләрин Сурија планыны мәғлубијјәтә уғратдыг.

  Бәшшар Әсәд: “Бизим нәзәримизә ҝөрә, Түркијә Русија вә ИИР-ла мүгајисәдә зәманәтчи ролуну ојнајыр. Түркијәнин ролу террорчулара зәманәтчилик етмәкдән башга бир шеј дејил. Әрдоған террорчулара вердији дәстәјә ҝөрә рүсвај оладугдан сонра һазырда “сијаси диләнчи” ролуну апарыр. Әрдоғанын гүдрәт башында галмасынын сәбәбләриндән бири дә, онун Суријаны виран едилмәсиндәки бирбаша апардығы ролудур...”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  ИШИД-ин бир груп үнсүрләри Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатына тәслим олду – Видео

  әл Зәмрани мәнтәгәси Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын һәрби гүввәләри тәрәфиндән шиддәтли зәрбәләрә мәруз галыб.

  Мәлумата ҝөрә, бу ҝүн Ливан Ордусунун капитаны Ҹозеф Овн билдириб: “Бу ҝүн Гәләмун јүксәкликләриндә башланан әмәлијјатла јанашы Ливан Ордусу өлкәнин шәргиндә јерәшән вә һазырда ИШИД террорчуларынын нәзарәтиндә олан бир сыра јүксәкликләри азад етмәк мәгсәди илә әмәлијјатлара башлајыб. Әмәлијјатлара Фәҹрул Ҹуруд рәмзи илә, старт верилиб.”

  Давамы ...
 • Әлијевләрин Анти-Шиә Сијасәтләри Сәнҝимир

  Әлијевләр режими Рамазан Өвладларыны аҹлыгла һәдәләјир, совгатлар Мөвсүм Сәмәдова чатдырылмыр

  Меһпарә Сәмәдова: Гобустан һәбсханасынын рәиси Афтандил Ағајев бизи әлә салыр! Апарырыг алмыр, почтла јоллајырыг вермир Һаҹы Мөвсүмә.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Һусиләр Јәмәндә АБШ сәфирлијинин әмәкдашларыны әсир ҝөтүрдү

  Әнсаруллаһ Тәшкилатынын (сабиг Һуси гијамчылары) Тәһлүкәсизлик Хидмәти узун илләрдән бәри бу өлкәнин дахили ишләринә дәхаләт едән вә һәтта бу өлкәјә гаршы һәрби әмәлијјатлар кечирән империалист АБШ-ын Сәнадакы сәфирлијинин 3 әмәкдашыны тутараг намәлум истигамәтә апарыб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ермәниләшмә Сијасәтләринин Давамы

  Талышларын милли кимлијини гәбул етмәјәнләр “Ермәниләрә вәтәндашлыг верә биләрик” дејә билдирдиләр – Депутат

  Е.Мәммәдов: “Дағлыг Гарабағ мүнагишәси башлајана гәдәр орада јашајан ермәниләр Азәрбајҹан ганунлары илә јашајырдылар. Әҝәр инди дә онлар Азәрбајҹан ганунларыны гәбул едиб өлкә конститусијасына риајәт едәрләрсә, биз һәмин ермәниләрә ганун чәрчивәсиндә вәтәндашлыг верә биләрик.”

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Әфганыстан дөвләти Мирзавәләнҝ мәнтәгәсин азад етди, Шиәләрә аид күтләви мәзарлыг ашкарланды – Видео

  Һазырда тәһлүкәсизлијин ҝүҹләндирилмәси үчүн Мирзавәләнҝ мәнтәгәсиндә сәнҝәр вә кечид мәнтәгәләри иҹад едилиб.

  Медијаја вердикләри ачыгламада јерли сакинләр Талибан вә ишид үнсүрләрини гејри мүсәлман адландырыр вә Гуранын, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) сүннәсинин һарасында Мүсәлман шәхси гәтлә јетириб намусуну тараҹ едилмәси һагда ҝөстәришин ҝәлдијини тләб едирләр...

  Давамы ...
 • Сејјиди Шүһәда Јолунун Давамчыларына Ешг Олсун!

  ИИР Һизбуллаһынын әсҝәри Шәһид Моһсен Һоҹәҹин башы кәсиләркән – Видео (Үрәји зәиф оланлара бахмаг гадағандыр!)

  Шәһадәтин Мүбарәк! Јерин ҹәннәт олсун гардаш!

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видео 12. 08. 17 тарихдә динсиз вәһаби шәрәфсизләри тәрәфиндән гејдә алыныб. Јенә шејтани үнсүрләр Аллаһын мүбарәк Адыны уҹадан чәкәрәк Иран Ислам Республикасынын Јахын Шәргдә шејтани гүввәләрә гаршы башлатдығы Мүгавимәт Һәракатынын давамлығы вә сионист исраил режиминин мәһви уғрунда Сурија вә Ирага јолладығы әскәрин башыны дири дири кәсирләр!!!

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Тәләфир әмәлијјатына старт верилди, сионист гүввәләр дармадағын едиләҹәк – Видео

  Һазырда биз Ираг Һава Гүввәләринин дүшмән мөвгеләринә зәрбә ендирмә әмәлијјатынын сонун ҝөзләјирик.

  Муһәммәд Хыдры даһа сонра вурғулајыб: “Тәләфир шәһәринин азад едилмә әмәлијјатлары илә јанашы Кәркүк әјаләтиндә јерләшән Һувејҹә шәһәринин дә азад едилмә әмәлијјатына башлајырыг.”

  Давамы ...
 • Нөвбәти Зәрбә

  Түркијә әсилли ҹәрраһ Ханкәндиндә ермәни дығаларыны пулсуз әмәлијјат едир – Фотофакт

  Бу һагда сепаратчы режимә мәхсус КИВ-ләр мәлумат јајыб.

  Мәсәлә илә бағлы Хариҹи Ишләр Назирлијин мәтбуат хидмәти илә әлагә сахламаға чалышдыг. Лакин назирликдән зәнҝимизә ҹаваб верән олмады.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  әл-Һәмима гәсәбәсини ИШИД-дән белә алды - Видео

  Сурија ордусу вә мүттәфигләринин Һомс әјаләтинин гәрбиндә ИШИД-чиләрлә јахын мәсафәдән үзбә-үз дөјүшү.

  Мүшаһидә едәҹәјиниз видео ҝеҹә вә ачыг һавада дүшмән гүввәләринә гаршы апарылан амансыз дөјүшләрин бир парчасыдыр. Һәмчинин Суријалы әскәрләрин Аллаһсыз вәһһабиләр илә, үзбәүз иҝидҹәсинә неҹә дөјүшдүкләрини тәсдиг едир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  “Гызыл Хач”ын нүмајәндәләри Аббас Һүсејнлә ҝөрүшәҹәк

  А.Һүсејн Гобустан гапалы һәбсханасында сахланылыр вә өзүнүн вәкил васитәсилә иҹтимаијјәтә чатдырдығына ҝөрә, она, еләҹә дә башга дустаглара орада амансыз ишҝәнҹәләр верилиб.

  Давамы ...
 • Дост Доста Тәнҝ Ҝәрәк Тән Олмаса Ҝен Ҝәрәк!

  Рәсми Теһран АБШ-а хәбәрдарлыг етди: Венесуеладан әл чәк!

  ИИР ХИН сөзчүсү: “Иран Ислам Республикасы Венесуеланын дахили ишләринә едиләҹәк һәр ҹүр мүдахиләјә гаршыдыр.”

  Гејд едәк ки, апрел ајындан бу вахта гәдәр етиразларын давам етдији Венесуелада АБШ кәшфијатынын 5 калонунун фәал иштирак едилдији сүбута јетиб. Өлкәдә кечирилән парламент сечкиләриндә анти-империалист гүввәләрин гәләбә газанмасы исә, Доналд Трамп гәзәбинә ҝәлиб. Вә өтән ҝүнләрдә Трамп вервердији ачыгламада Венесуелаја һәрби мүдахиләнин нәзәрдә тутулан вариантлардан бири олдуғуну ачыгламышды.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сејјид Һәсән Нәсруллаһ: Исраил гаршыда олаҹаг истәнилән јени мүһарибәдә рүсвајҹасына мәғлуб олаҹаг

  Мүгавимәтин мәғлубијјәтини арзулајанлар һәр ҹәһәтдән зијан вә зәрәр ҝөрүрләр вә бундан сонра да мәғлуб олаҹаглар.

  Сејјид Һәсән Нәсруллаһ: "2006-дакы 33 ҝүнлүк дөјүшдә алынан гәләбә сионист Исраилин хәјаллары вә мәғлубедилмәзлик иддиаларыны јерлә бир етди. О гәләбәдән кечән 11 ил әрзиндә сионист режим һәлә дә бу мәғлубијјәтинин шокуну ата билмәјиб".

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  ШОК! Ҹәнуби Африканын Сәләфи алим 121 нәфәрлә бирликдә Шиә мәзһәбинә говушду

  Ҹәнуби Африканын Порт Елизабет шәһәринин сүнни алими 121 нәфәрлә бирликдә сәадәт јолуну сечәрәк Шиә олду.

  Шејх Ибраһим Муһәммәд 20 ил Ҹәнуби Африканын Порт Елизабет шәһәриндәки Мүсәлманларын Имам Ҹүмәси вә ејни заманда Имам Ҹамааты вәзифәсиндә чалышмышдыр. Сонрадан апардығы арашдырмалар нәтиҹәсиндә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин һагг олдуғуну ҝөрәрәк бу мәзһәби 121 давамчысы илә бирҝә гәбул едир.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Сурија Ордусу Сувејда бөлҝәсиндә уғурла ирәлиләјир – Фото

  Сон ҝүнләр әрзиндә башланан дөјүшләрдә Сурија Силаһлы Бирләшмәләри Иорданија илә мүштәрәк сәрһәд бөҝәсинә јахынлашыблар.

  Јараглылар ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндә галыблар. Террорчу үнсүрләдән хејли сајда танк әлејһинә мина вә партлајыҹы гурғулар кәшф едиләрәк зәбт едилиб.

  Давамы ...
 • Иран Ислыам Республикасынын Хәбәрләри

  Түркијәнин рәсми дәвәти илә ИИР-ын Ҝенерал-мајору бу өлкәјә сәфәр едир

  Ҝенерал-мајор Багири јүксәк сәвијјәли һејәтин мүшаһидәси илә Түркијә дөвләтинә сәфәр едәҹәк.

  Терроризимлә мүбаризә, мәнтәгәдә баш верән һадисәләр, мүдафиә характерли ики тәрәфли әлагәләрин јарадылмасы вә сәрһәд мәнтәгәләриндә әмәкдашлыг едилмәси кими мәсәләләр бу ҝөрүшүн әсас мөвзүларындан биридир.

  Давамы ...
 • Һәрәм Мүдафиәчиләринин Хәбәрләри

  ИШИД тәрәфиндән башы кәсилән иранлы әскәрин достуна сон месажы: Дуа елә, башым һәрәмин јолунда кәсилсин.

  Иран Ислам Республикасындан Ираг вә Суријаја ҝедән Һәрәм Мүдафиәчисинин достујла түкүрпәдән сон месажлашмасы…

  Шәһид Моһсин Һөҹәҹинин, һава лиманындан досту илә јазышмасы...

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Дүнја Әһли Бејт Ассамблејасы (ә) Әфганыстанда Шиәләрә гаршы төрәдилән гәтлиамы мәһкум етди – Бәјанат

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын бәјанатынын там мәнтнин сајтымызын һөрмәтли зијарәтчиләринә тәгдим едирик.

  Бәјанатда Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Ислам мәмләкәтләтиндә баш верән бу инанылмаз ҹинајәт һадисәләрә вә бу ҹинајәтләри төрәдән тәкфирчи үнсүрләрә сон гојмагда гүдрәти олан һәр бир шәхс вә гурумлара сәсләнәрәк онлардан бу ишдә көмәк ситәјиб.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкиjик!

  Шеjх Зәкзәкиjә гаршы тәхрибат, Сәудиjjә режими Шиә мәһбусларын азад едилмәсинә мане олур

  2 ил әввәлки һүҹумда сол ҝөзүнү итирән Шеjхин сағ ҝөзү дә ҝөрмә габилиjjәтини итирмәк үзрәдир. Шеjхин һәjат jолдашынын да сәһһәти jахшы деjил, чүнки һүҹумда она дәjмиш ҝүллә һәлә дә бәдәниндән чыхарылмаjыб.

  Давамы ...
 • Азәрбаjҹан вә Анти-Шиә Сиjасәтләринин Давамы

  Доктор Мөвсүм Сәмәдовдан хәбәр вар – Вәкил

  Доктор Сәмәдовун һәр кәсә саламы вар

  АИП лидери Мөвсүм Сәмәдов Гобустан Тәхридханасында Мүсәлман Бирлиjинин Һәрәкатынын үзвү Аббас Һүсеjнә гаршы баш верән ишҝәнҹә һалларыны писләjиб.

  Давамы ...
 • Асиjа Хәбәрләри

  Мирзәуләнҝ Шиәләринин традеҝиjасы, сәләфиләр Әфганыстан шиәләрини гәтлиам етди – Фото

  Һал шаһидләринин вердикләри мәлумата ҝөрә террорчулар әлләриндә ИШИД вә Талибан груплашмасынын баjрагларын тутублар.

  “ИШИД” вә “Талибан” террор груплашмалари Әфганыстанда Шиәләрин компакт jашадыглары Мирзәуләнҝ кәндиндә 60 Шиәни гәтлә jетирмиш вә 235 нәфәри әсир тутмушдур. 160 нәфәрин һәjаты һагда исә һеч бир мәлумат jохдур. Әсир тутуланлардан 47 нәфәри ҝәнҹ гызлар олуб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Имам Заманын(ә) адсыз әскәрләри 27 тәкфирчини әлә кечиртди – Еттелаатын өлкә һүдудларындан кәнарда мүвәффәгиjjәтли әмәлиjjаты

  Бу һагда Еттелаат бәjанат jаjымлаjыб.

  Террорчу үнсүрәләр геjд олунан силаһлары ев ләвазиматларынын дахилинә jерләшдирәрәк ИИР-а ҝәтирмәк ниjjәтиндә олублар. Бу ан террорчулардан ишин әсас апарыҹы гүввәләриндән олан он нәфәри өлкә һүдудларындан кәнарда, 17 нәфәри исә, өлкә дахилиндә әлә кечибләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрәләри

  Ушаг Гатили олан сәуд режими даһа бир көрпәни шәһид етди – Фото

  Бу ҝүнә кими Әвамиjjә шәһәринин 20 мин сакини шһәри тәрк едәрәк гоншулугда jерләшән шәһәр вә гәсәбәләрә пәнаһ апарыблар.

  Мәлуматымыза ҝөрә, бир нечә ҝүн бундан өнҹә сәуд режим гүввәләри Әвамиjjә шәһәриндә jашаjыш мәнзилләри автомат силаһларла атәшә тутдуглары заман Сәҹҹад Муһәммәд Әбу Әбдиллаһ адлы мәсум көрпә ушағы jаралаjыблар. Көрпә алдығы jараларын шиддәтиндән дөзә билмәjиб дүнjасыны дәjишәрәк Шәһид олуб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Суриjа Ордусу сионист jөнлү үнсүрләри дармадағын едир – Фото

  Мәлуматымыза ҝөрә, Суриjа Силаһлы бирләшмәләри Сүвеjда әjаләтинин ҹәнуб шәрг бөлҝәсиндә jерләшән бир чох стратежи jүксәкликләри террорчу үнсүрләрдән азад едәрәк там сүрәтдә нәзарәти әлә кечириб. Белә ки, әjаләтин 100 км мәсаһәти сионист jөнлү тәкфирчиәрин ишғалындан азад едилиб.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  ИШИД-ин Һомсдакы сон гәрәрҝаһы олан Сихнә шәһәри азад едилмәк үзрә - Видео

  Суриjанын Мүһарибә Тәблиғат Мәркәзинин вердиjи мәлумата ҝөрә, артыг Суриjа Силаһлы Бирләшмәләри Шихнә шәһәринә дахлил олублар

  Шәһәрин дахилиндә ишид баjрағыны jерә салараг Суриjа баjрағы ҝөjә уҹалдылыб. Мәркәзи Лондонда jерләшән террорчу груплара бағлы медиа аҝентлиjи билдириб ки, Сихнә шәһәри там сүрәтдә Суриjа Силаһлы Бирләшмәләринин нәзарәти алтына кечиб.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016