• Иран Ислам Республикасы

  Дүнјәвичилики иддиа едәнләр һејрәтдә галды. Иран Ислам Һөкүмәти үч космик наилијјәтинин тәгдиматын етди

  ИИР “Милли Космик Технолоҝија Ҝүнү”нә даир кечирилән мәрасимдә "Наһид-1", "Әмир Кәбир Мүраҹиәти" вә "Саман-1" орбитал трансфер системиләринин тәгдиматы да кечирилиб.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Иранлы Шиә мүһәндис машынларын Су илә ишләјәҹәјинә зәманәт верди - Видео

  Мүһәндис Әлауддин Ҹасими билдириб: “Бу ихтирам там олараг еколоҝијаја ујғундур. Она ҝөрә ки, автомобилин јанаҹағы су илә ишләјир һәр һансы бир әтраф чирклилији јаратмыр. Һәм дә, бу нөв машын јанаҹағы бензиндән гат-гат сәрфәлидир. Белә ки, машынын јанаҹаг бакына 60 литр су төкүлүр вә бу мигдар су илә машын 900 км ҝедир. Үстәлик һәр 1 литр бензин 29 мегажол енержи һасил етдији һалда һәр 1 литр су исә 96 мегажол енержи һасил едир.”

  Давамы ...
 • Ислам, Елм вә Технолоҝија

  Теһран Метросунун 6-ҹы хәттинин 9-ҹу кәсишмәси бирләшдирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, узунлуғу 1260 метр олан, Теһран Метросунун 6-ҹы шимал хәттинин Кән стансијасы илә Сулуган стансијасы арасындакы үчүнҹү кәсишмәси бирләшдирлиб. Дини Һакимијјәтин јерли мүтәхәссисләри тәрәфиндән һазырланараг ишләнән лајиһәнин ачылыш мәрасими Теһран Метросу Иншасынын мүавини мүһәндис Меһди Пур Һашиминин иштиракы илә баш тутуб. Гејд едәк ки, 18 км-лик узунлуғунда газылмасы нәзәрдә тутулан түнелин артыг 58% иши мүвәффәгијјәтлә һәјата кечиб.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Талыш Октај Түркобалы “Тотаз” автомобилини һазырлајыр – Фото

  Октај уста алты ајдыр ки, дајанмадан ишләјир. “ТОТАЗ” “ВАЗ-2108”, “Мерҹедес”, “БМW” вә диҝәр хариҹи истеһсал олан автомобилләрин һиссәләриндән әрсәјә ҝәтирилир. Ики гапылы, идман үслубунда нәзәрдә тутулан модел һәтта үстүачыг олаҹаг. Гапылар исә ади формада дејил, јухары-ашағы вә һоризантал шәкилдә һәрәкәт етдирилмәклә автоматик ачылыб бағланаҹаг

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази “Әмин Интернет Мәлумат Мәркәзи”нә бахыш кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази ҹәнаблары Республика үзрә 10-ҹу Гурани Кәрим Мүсабигәсиндән өнҹә өтән ҝүн Гум Елми Һөвзәсинин гадынлар бөлүмү үзрә идарәјә баш чәкиб. Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази һәмчинин “Әмин Интернет Мәлумат Мәркәзи” тәрәфиндән јүксәк имканата малик, тәһлүкәсиз инфраструктур вә хидмәтләрин тәмини үзрә тәшкил вердији електрон дәсҝаһлара бахыш кечириб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Университет мүәллимләри Али Рәһбәр илә ҝөрүшдүләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһүлүзма Хаменеи чәршәнбә ҝүнү Иранын университетләр, тәһсил оҹаглары вә мүәссисәләри, елм вә технолоҝија парклары вә тәдгигат мәркәзләринин рәһбәрләрини гәбул едибләр.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Интернетә алтернатив јарадылыр

  Иддиа: интернет кабелИстифадәчини изләмәк мүмкүн олмајаҹаг.

  Интернетә дахил олан гурғулара уникал үнванлар (IP) верилмәјәҹәк, беләликлә, истифадәчини изләмәк һеч ҹүр мүмкүн дејил.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Налијјәтләри

  Иран Ислам Республикасы өз истеһсалы олан дөрдүнҹү пејкини космоса ҝөндәрди

  Навигасија системи ҜПС илә тәҹһиз олунмуш "Фәҹр" Спутники, "Сафир" ракети васитәси илә, орбитә бурахылыб.

  Пејкин функсијаларына топографик чәкилишләр вә Ислам Һөкүмәтинин космик технолоҝијаларыны јахшылашдырылмасы үчүн метеороложи мәгсәдләри вә давранышларын тести үчүн фото чәкилишләр дә дахилдир. Хатырладаг ки, Иран Ислам Республикасы 2009-ҹу илдәҹ мөмүн мүтәхәссисләрин ихтирасы илә әлдә олунан "Омид" ("Үмид") адлы илк јерли пејкини өз јерли стансијасы васитәси илә, орбитә чыхартды. Һәмчинин Ислам Һөкүмәти "һәјат капсул" адланан һејван дашыјан пејклә илк дәфә олараг космоса ҹанлы варлыг ҝөндәрәрәк ҹанлы мүсафирини там сағлам вәзијјәтдә јенидән ҝеријә гајтара да билди.

  Давамы ...
 • Имам Хомејни Адына Һүсејнијјәдә

  Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри нанотехнолоҝија наилијјәтләр сәрҝисинә бахыш кечириб – Фото

  Иран Ислам Республикасынын нанотехнолоҝија үзрә әлдә етдији налијјәтләр сәрҝијә чыхарылыб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бу ҝүн сәһәр Имам Хомејни (р.ә.) һүсејнијјәсиндә тәшкил едилмиш нано-технолоҝијасы сәрҝисинә бахыш кечирәрәк, өлкәнин ҝәнҹ алимләри вә мүтәхәссисләринин “нано вә био-технолоҝија” саһәсиндәки елми наилијјәтләри вә сәјләри илә јахындан таныш олуб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи Елм вә Технолоҝијанын үмуми сијасәтләрини ачыглады

  Үмуми сијасәтләрин мәтни үч гурум башчысы вә Мәсләһәт Шурасынын сәдринә тәгдим олунуб.

  Ајәтуллаһ Хаменеи конститусијанын 110-ҹу маддәсинин 1-ҹи бәндинин иҹрасы истигамәтиндә Дөвләт Мәсләһәт Шурасы илә мүшавирәдән сонра Елм вә Технолоҝијанын үмуми сијасәтләрини ачыглајыб.

  Давамы ...
 • Ит Һүрәр Карван Кечәр

  Иран Ислам Республикасы даһа ики Атом Електрик Стансијасы (АЕС) инша едәҹәк

  Ислам Республикасы АБШ вә Гәрбин һүрмәјинә бахмајараг өлкәнин ҹәнубунда даһа ики АЕС инша едәҹәк

  Б.Кәмалвәнди: “Русија вә Иран арасында әмәкдашлыг нәтиҹәсиндә Бушеһр АЕС-ин иншасынын ҝеҹикмәләрә вә тәзјигләрә бахмајараг тамамланмасы вә фәалијјәтә башламасы чох мүһүмдүр”.

  Давамы ...
 • ЕЛМ вә ТЕХНОЛОГИЈА

  Алимләр заманда "дәлик" ачдылар

  Линзадан кечән ишығын бир һиссәси сүрәтләнир, бир һиссәси исә әксинә, јавашыјыр. Нәтиҹәдә кабелдә гара кәсик әмәлә ҝәлир. Башга бир линза исә кабелдәкиләрин һамысыны өзүнә чәкир. Гара дәликдә баш верәнләри һеч ҹүр фиксасија етмәк мүмкүн олмур, јәни бүтүн информасија санки заман дәлијиндә јоха чыхыр.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016