• Азғынлыг

  “Гәрб мәдәнијјәти”нин Гадына вердији дәјәр, Һолландијада Һиҹаблы ханымы вәһшиҹәсинә дөјдүләр – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәијиниз һадисә Һолландијада баш вериб. Башы бағлы гыза гаршы Авропанын әсил мәдәнијјәти нүмајиш етдирилир. Ики Һолландлы иргчи исламфоб ҝәдә Һиҹаблы Ханымы ајагларынын алтына салыб тәпикләјир вә јумруглајырлар...

  Давамы ...
 • Шәрг Хәбәрләри

  Мјанмар: Руһинҝа- Аракан Мүсәлманларына гаршы буддист полис зоракылығы – Видео

  Мјанмар дөвләти сөздә полис зоракылығыны писләјәрәк ҹинајәткар полисләрин ҹәзаларына чатдырылмасыны истәјиб.

  Гејд едәк ки, 2012-ҹи илин илк ајларындан бу ҝүнә кими Мјанма Мүсәлманларына гарш олунан ҹинајәт гурбанлары һаггда әлдә дәгиг статистика мөвҹуд дејил. Лакин гејри рәсми мәлуматлара ҝөрә, 1000-дән артыг Мүсәлман дөвләт органлары вә буддистләр тәрәфиндән сојгырыма мәруз галараг күтләви бастырылыб, 300,000-дән артыг инсан исә өз јурд-јуваларындан дидәрҝин салынараг гачгын һәјаты сүрмәјә вадар олунуб вә 40 мин Мүсәлман фәалы рәсми дөвләт грумлары тәрәфиндән мүхтәлиф бәһанәләр илә, һәбс едиләрәк зинданлара салыныб...

  Давамы ...
 • Бир тәрәфдән сионист, сәләфи террорчулары диҝәр тәрәфдән бүтпәрәстләр

  Мјанмар бүддистләри Руһинҝа Мүсәлманларын белә јандырды – Видео (Үрәји зәиф оланлар бахмасын!!!)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видео ҝөрүнтү Мјанмарда јашајан Руһинҝа Мүсәлманларына гаршы едилән ҹүһүд вәһшилијинин бир һиссәсидир.

  Давамы ...
 • Шејтанпәрәстлик

  Шејтана ситајиш едән сәләфиләр!!! - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, МӘккә вә Мәдинә шәһәрләриндә “ширк” ады алтында бүтүн Ислам тарихинә аид олан абидә вә мәканлары дағыдараг виран едән вә Кәбә вә һәзрәт Нәбијји Әкрәм, Муһәммәд ибн Абдуллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мәгбәрисини тәбәррүк етмәји јасаглајан сәләфи үнсүрләри Әрәфә дағы башында нәсб едилмиш “шејтана аид обилеск”и горујуб сахлајараг, тәбәррүк едилмәсини зәрури сајырлар.

  Давамы ...
 • Ушаг Гатили

  Бакыја сәфәр едән Бенјамин Нетанјаһу Фәләстиндә Азанын гадаған едилмәсинә даир јени сәјләр ҝөстәрир

  "Һааретз гәзети"ндә дејилир ки, ишғалчы режимин баш назири Бинјамин Нетанјаһу чалышыр ки, ишғал олунмуш Гүдсдә вә әтраф реҝионларда Азанын минарәләрдән јајылмасынын гаршысыны алан ганун лајиһәсини нүмајәндәләр палатасына (кнессет) ҝөндәрсин.

  Давамы ...
 • Шејтанпәрәстлик

  Бакыда “ҝејләрин” кафеси ачылыр. Ҝөстәриш ишғалчы исраил режиминдән ҝәлиб

  Бу мәгсәдлә артыг нојабрын 26-да, Ганлы 26 Нојабр Нардаран Һадисәләринин илдөнүмү ҝүнү Бакыда Ислам Мәдәнијјәтинин Мәркәзиндә “ЛҜБТ ҹлубда” парти тәшкил олунаҹаг. Һәләлик “партинин” кечириләҹәји мәкан ҝизли сахланлылыр.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Клинтона сечки өнҹәси шок — СЕКС СКАНДАЛЫ

  ФТБ-нин директору Ҹејмс Комеј ҹүмә ҝүнү АБШ Конгресинә мәктуб ҝөндәрәрәк Клинтонун електрон мәктуб скандалына аид јени мәлуматлар әлдә етдикләрини вә бу сәбәбдән јени истинтага старт вериләҹәјини билдириб. Бу мәктубдан сонра сечки мүбаһисәләриндә електрон мәкуб скандалы ҝүндәмә бомба кими дүшүб.

  Давамы ...
 • Али Сәудун Баҹарыгсызлығы

  Сәдуддин Һәриринин гызы башыачыг Һәҹҹ мәрасимини јеринә јетирмәклә Али Сәудун баҹарыгсызлығыны сүбута јетирди- Фото

  Малазијалы танынмыш мүфти Зулкифл Муһәммәд Бәкри утанҹвериҹи олај һагда дејиб: Әлдә етдијимиз мәлумата ҝөрә, башдан хараб олан бу гыз Ливанын сабиг баш назиринин (Һәриринин) гызыдыр. Лакин Илаһи ганун һамы үчүн ејнидир. Сијасәтчи илә гејри-сијасәтчи арасында бу ганунлара әмәл етмәкдә һеч бир фәрг јохдур.

  Давамы ...
 • Јәһуди Пратаколларыны Һәјата Кечирән Үнсүрләр

  Түркчүлүк маскасы алтында Исламы балталајан јәһуди сичавуллары: “Исламы гәбул едән, түркләри бағышламырам” -Азәрбајҹанлы журнали

  Мән Өтүкәни зијарәт едәндә ҝөрдүм ки, һамы орада ҝәлиб ојнајыр, тонгал башында рәгс едир. Һәлә өзләринин ат, дәвә сүдүндән һазырладыглары арагдан да ичирләр. Әсл азадлыг дијарыдыр. Мән белә бир дин истәјирәм. Һамы азад олсун, динә тәһким олмасынлар. Севинсинләр, азад олсунлар. Билсинләр ки, диндә горху олмамалыдыр. Тәләб етмәмәлидир ки, башыны бағла. Нијә мәни гара јајлыг бағламаға, гара әба ҝејмәјә мәҹбур етмәлидирләр?! Өзбәкистанда, Газахыстанда, Түрмәнистанда, һәта Русијанын Ислам мәркәзләриндә кимсә гара бағламыр, гара ҝејинмир. Бүтүн дин хадимләринин әјниндә вә башындакылар ағ рәнҝдәдир. Нә замана гәдәр 1400 ил бундан әввәл бир-бири илә вурушуб өлән гоһумларын јасыны сахламалыјыг?! Биз Хоҹалыны, 20 Јанвары, ҹәбһәдәки апрел һадисәләрини дүнјаја јајмаг үчүн чалышсаг даһа мәгсәдәујғун олмазы?

  Давамы ...
 • Ислам Ганунларына Гаршы Чыханлар

  Адил әл Ҹубејринин һәјат јолдашы: Әрим үздәнирагдыр! Бошанмаг истәјирәм

  Фараһ әл-Фајез: Һәјат јолдашым таиландлы кишиләрлә ҹинси әлагәјә ҝирдијинә даир әлимдә чох мөһкәм дәлилләр вар.

  Гејд едәк ки, бир мүддәт өнҹә Тајландын сәһијјә назири Адил Ҹубејрн өзәл хәстәханада олдуғуну вә ҹинсијјәт дәјишдирмәјин илкин мәрһәләси олан һормон тестләри үчүн мүајинә едилдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Шејтана Ағыр Зәрбә

  Русијада порносајтлара ҝириш гадағасы алгышланды

  Гадаға барәдә гәрар Воронеж вә Владивосток мәһкәмәләринин һөкмүнә әсасланыр.

  Мәлумата ҝөрә, шејтани истәкләрә гаршы чыхараг Русијада ики глобал порносајта гојулан ҝириш гадағасы бир сыра позғун интернетистифадәчиләрини мәјус едиб.

  Давамы ...
 • Јәһудиләрин Аҹы Агибәтләри

  Ҹүһүд рәсмиләри бир-биринин агибәтинә дүчар олур, Шимон Перес дә Арјел Шарон кими комаја ҝөндәрилди

  "Plus Channel 9"ун хәбәриндә һәкимләрин рискә ҝетмәјәрәк, Переси тибби комаја салдыглары вә дахили ганахманын дајандырмаға чалышдыглары, ејни заманда әмәлијјат мәсәләсини дә дүшүндүкләри дејилиб. Амма һәгигәт исә там башгадыр. Белә ки, јашы 93-ү кечмиш гатилин артыг бејниндә позунтулар әмәлә ҝәлиб. Гоҹалыг ону тагәтдән салыб. Өмрү битиб. Садәҹә јәһудиләр Пересин Арјел кими олмајан “һејбәтини” сахлајыб горумаға чалышырлар.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Франсуа Олланд: Һиҹаб гадағасыны ҝәрәксиз вә гејри-конститусион һесаб едирәм

  Гејд едәк ки, Франсанын тахылмасына гадаға чиммәк үчүн буркини, бүтүн бәдәни өртән мүсәлман ҝејим, шәһәрләрдә, Нитса, Ментон, Сен-Лоран-дју-Вар, Сиско, Ле-Туке, Лекат, Уа-лаж, Вилвев-Лубе, Болје-сјур-Мер вә Манделје-ла-Һапул шәһәрләриндә мүсәлман гадынларын буркини ҝејмәләринә гадаға гојулуб.

  Давамы ...
 • Мүнасибәт

  Рәһим Әзғәдипур: "Ишғал алтында олан Мәккә јенидән фәтһ олунмалыдыр"

  Өтән ил Минада бир нечә саат әрзиндә 7 мин һаҹы һәлак олду. Һәзрәт Ибраһимдән(ә) сонра белә бир фаҹиә баш вермәјиб

  "Мәккә тәкрар сүфјани мүшрикләринин әлинә кечиб. Аллаһ еви Лат, Һобәл вә Үззанын ишғалындадыр. Мәккәдә нөвбәти дәфә бүтләр гырылмалыдыр. Мәккә јенидән фәтһ олунмалыдыр!"

  Давамы ...
 • Ганичән режим

  Террорун мәнбәји олан ишғалчы сионист режиминдә азјашлылара террор тәлими верилән мәркәзләр

  Белә ки, ишғалчы режимин Лиһава груплашмасынын дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән радикал јәһуди ушагларыны топлајараг фәләстинлиләри өлдүрмәк, араларына хоф салмаг үчүн тәлим вермәси факты ифша едилиб.

  Давамы ...
 • Шејтани гүввәләр

  Јәһуд әсилли Сәудијјә режими шејтана даш атма мүддәтини дә, гысалтды

  P.S: Гејд едәк ки, шејтана даш атма мәрасиминин вахтыны дарлашдырмаг елә өзүнү јени издиһамларын јашанаҹағына ачыг ашкар зәминә јаратмагдыр. Чүн ки, дашлама мәрасиминин вахты нә гәдәр ҝениш оларса бир о гәдәр дә, издиһамын сыхлығы азалар. Әкс тәгдирдә издиһам даһа да шиддәтләнәҹәк.

  Давамы ...
 • АБШ Гачдығына Етираф Етди

  Сепаһын итисүрәтли гајыглары АБШ-ын Дестројер-мәһведиҹи ҝәмиләрини ҝери чәкилмәк мәҹбуријјәтиндә гојду – Видео

  Америка Дәниз Әмәлијјатларынын командири Ҹон Ричардсон бу һагда дејиб: “Сепаһын гајыглары бизим вердијимиз хәбәрдарлыглара бахмајараг сүрәтлә ҝәмијә јахынлашырдылар. Гајыглар бизим 300 метирлијимизә чатдыгда јолумузу сүрәтлә дәјишәрәк ҝеријә чәкилдик.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәси Нурчулуға хидмәт едир – Факт

  Мүбариз Гурбанлы: Һазырланан јазыларда халгын дини инанҹы илә бағлы дахили сензураја риајәт едилмәлидир.

  Белә ки, конфрансда Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәсинин сәдри Мүбариз Гурбанлы, Мәтбуат Шурасынын сәдри, милләт вәкили Әфлатун Амашов, милләт вәкили, “Азәрбајҹан” гәзетинин баш редактору Бәхтијар Садыгов вә саир үнсүрләрлә јанашы НУРЧУ милләт вәкили Фазил Мустафа да иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ҝејдәризим

  Бакылы ҝеј: "Бизим әсас "мүштәриләримиз" дөвләт рәсмиләри вә вәһһаби моллалардыр!

  Үздәнираг анормал үнсүр: Ҝүнү-ҝүндән дә сыраларымыз чохалыр. (!)

  Елә бу јахынларда вәһһаби моллалардан бирини јолдан чыхартдым, о да асанлыгла мәнимлә "олмаға” разылашды. Танынмыш шәхсләрлә дә "ҝөрүшләримиз олур. Онлар бизимлә бу "әлагәни” өз араларында "експеримент” адландырырлар. Бизим үчүн исә бунун неҹә адландырылмасынын елә бир әһәмијјәти јохдур. Әсас одур ки, еһтијаҹымыз өдәнир”.

  Давамы ...
 • Ҹүһүд Ҹинајәтләри Сәнҝимир

  Јәһудиләр “Азан сәсиндн нараһатыг” дејиб Мәсҹидләрин сәсуҹалданларыны сөкдүләр

  Белә ки, ишғалчы јәһуди режиминин гејриҹүһүд атрибутларына гадаға гојмаг мәгсәдилә јарадылмыш гондарма “әтраф мүһит назирлији” тәрәфиндән бу ишин һәјата кечиртдијини билдирилир.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Буддистләр Руһинга Мүсәлманларына Гуран вә Ислам Маарифини кечмәји гадаған етдиләр!

  Дөвләт мәмурлары илтизамы позан мүәллимләрә азы он ил азадлыгдан мәһрум едилмә ҹәзасы илә һәдәләјибләр.

  Гејд едәк ки, 2012-ҹи илин илк ајларындан бу ҝүнә кими Мјанма Мүсәлманларына гарш олунан ҹинајәт гурбанлары һаггда әлдә дәгиг статистика мөвҹуд дејил. Лакин гејри рәсми мәлуматлара ҝөрә, 1000-дән артыг Мүсәлман дөвләт органлары вә буддистләр тәрәфиндән сојгырыма мәруз галараг күтләви бастырылыб, 300,000-дән артыг инсан исә өз јурд-јуваларындан дидәрҝин салынараг гачгын һәјаты сүрмәјә вадар олунуб вә 40 мин Мүсәлман фәалы рәсми дөвләт грумлары тәрәфиндән мүхтәлиф бәһанәләр илә, һәбс едиләрәк зинданлара салыныб...

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Нју-Јорк Мүсәлманларынын гәзәби сәнҝимир: Д. Трампын чыхышындан сонра Имам Ҹаматы Шәһид етдиләр – Фото

  ҺадисәиләәлагәдарМусәлмантоплусухијабанларачыхарагмәсулларданМүсәлманларыниргчиләргаршысындамүһафизәолунмасыны, гәтләјетириләншәхсләринишиндәһаггынвәәдаләтиниҹраолунмасынытәләбедибләр. Онлар Трампын чыхышларыны баш верән һадисәләрдә вә Исламфобијанын ҝүҹләнмәсиндә тәсирли олдуғуну дејәрәк, “Трампын Тәгсиридир!”, “Мүсәлманлар Ҹинајәтдән Бизардыр!” кими шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Ҹүһүд Инсанпәрвәрлији

  The Guardian: Австралијанын гачгын мәркәзиндә Мүсәлман гадын вә ушаглар ҹинси истисмара мәруз галыр

  Науру нәзарәт мәркәзиндә тәхминән үч илдир сахланылан диҝәр Мүсәлман гачгын Үмид Мәсумәли Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Гачгынлар Үзрә Али Комиссарлығы вәзифәлиләрин ҝөзү гаршысында өзүнү јандырараг интиһар етмишди. Мәсумәлинин интиһарындан беш ҝүн сонра да дүшәрҝәдә галан сомалили бир гадын өзүнү јандырараг ағыр јаныг хәсарәтләри алмышды. Баш верән һадисәләр диггәтләри бир даһа нәзарәт мәркәзләринә јөнәлтмишди.

  Давамы ...
 • Олимпиа Хәбәрләри

  Риода Исраил идманчылары бајкотедилди, һамы комфорт автобусларда һәрәкәт едәркән јәһудиләр...

  Ачылыш мәрасиминә ҝетмәк үчүн бу Ливан өлкәси вә Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш исраил режими үчүн бир автобус ајрылыб. Лакин илк олараг автобуса минән ливанлы идманчылар гапылары бағлајараг исраилли идманчыларыны бајкот едәрәк ичәри бурахмајыб.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамында

  Сон Дәгигә: Азәрбајҹанда һәрби һиссәләрдә намаз отаглары ләғв олунур

  P.S: Фәтуһллаһчыларла мүбаризәдә намаз отагларыны бағламаг дејил садәҹә көклү сүрәтдә пресидент апаратындан тутмуш гануинвериҹилик системинә, ДИН-дән тутмуш Мүдафиә Назирлијинә кими јүксәк вәзифәли мәмурлары һәбс етмәкдир. Унутмаг лазым дејил ки, Азәрбајҹанда Мүсәлман әһалисинин 90 % Шиәләр тәшкил едир вә намазы тәкҹә азлыгда олан нурчу үнсүрләри дејил чохлуг тәшкил едән Шиәләр дә гылыр.

  Давамы ...
 • Бакы Ҹасус Јувасы

  Ҝүләнин Азәрбајҹандакы рәсми тәмсилчилији - Шок адлар

  Өнҹә сизи бир тәшкилатла таныш едәк: Диалог Авропа Платформасы.

  Фәтһуллаһ Ҝүләнин тәшәббүсү илә јарадылан вә бүтүн Аврасија өлкәләриндә јахшы танынан Диалог-Аврасија Платформасынын Азәрбајҹанда 1999-ҹу илдән башлајараг ДАП-ын түрк версијасында гурумун Азәрбајҹан голу Фәтуллаһ Ҝүләнин Азәрбајҹандакы рәсми тәмсилчиси вә тәсисчиси вә фәхри президенти сабиг милләт вәкили, халг јазычысы, Азәрбајҹан Јазычылар Бирлијинин сәдри Анар Рзајевдир. Анар мүәллим бир вахтлар һәмчинин бејнәлхалг платформанын да дөнәм башганы олуб.

  Давамы ...
 • Фәтулла Ҝүләнин Нахчыванлы Сукасы

  Дөвләт хаини, ҹасус Фазил Мустафа: "Талеһ Бағырзадә дин пәрдәси алтында өлкәјә хәјанәт едәнләрдәндир" (!!!)

  Милли Мәҹлисә депутат мандаты алмыш Американын ҹасусу Фазил Мустафа Нардаран һадисәләринә ҝөрә һәбс едилән Талеһ Бағырзадәнин мәһкәмә просесинин башламасына мүнасибәт билдирәркән ағзына ҝәләни дејиб.

  Давамы ...
 • Ишғал олунмуш Фәләстин торпагларында јәһуди түғјаны давам едир

  Јәһуди ишғлчылары 8 јашлы фәләстинли гызҹығазы белә горхудурлар - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб вә с. јерләрдән ҝәләрәк Фәләстини ишғал етмиш јәһуди ҹанаварлары Әл-Хәлил мәнтәгәсиндә 8 јашлы фәләстинли гызҹығазы горхудублар. Белә ки, кинли јәһуди әскәри һеч бир дәлил олмадан гызҹығазын велосепедини әлиндән алыр вә гызҹығазы ҝөзү јашлы, ағлар евинә јоллајырлар... Хатырладаг ки, јәһудиләр өзләрини дүнјада һаким вә али мөвҹуд һесаб едәрәк диҝәр инсанлары өзләринә ики ајаглы әһилләшмиш һејван билирләр. Елә буна ҝөрә дә, онларын Гурани Кәримдә әбәди ләнәтә дүчар олдуглары билдирилир. Јәһудиләр бир нөв манјак вә зомби хәстәлијинә дүчар олмуш үнсүрләрдир.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016